Matthew 12

Beraura Robe Obiana.

(Mk 2.23-28; Lk 6.1-6)

Rani weiana beraura robenai Iesu witi umana aonai ekabanai. I'abana haukia mare'a te'ari buonai witi buakia te'ini huri teani. Parisea haukia babai weiana teihana raninai Iesu tehinabena tetibaha, “Moihana, oi i'abamu haukia hanona beraura robenai taba a'i katebabaina hauna tibabaina.” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai, Davida te'abana haukia kipokia mare'a te'ari aonai taba ebabaina hauna a'i totuabina? Ia Tirama ena ituai etoto, weia parawa robena ea'ina, parawa weiana hanona erobe, robe haukia ikupaiakia mo kateana hauna, ia mai te'abana haukia kipokia teana. Haeamona robe haukia marea robe aonai beraura robe akana tibabai ki'ana iamo a'i tibeho, rauhubuna weiana a'i totuabina? Au wai nahinabenimi, hau ha neia hauna ehore marea robe etara haona.

‘Au nanuatae aoko'o,
ia a'i nanuatae baibeni tabakia.’
Hos 6.6

Puka robenai 'abi neiakia anikia pato'iobi raninai maearima a'i tebeho haukia behoai a'i katohorotinakia.
Pokina au Maearima nahuna hanona beraura robe obiana.”

Iesu Ehore Ima Kobekobe Hauna Imana Ebanamona.

(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11)

Iesu 'eka weiana ehabona eao ekia marea ha aonai etoto, 10 hau ha imana kobekobena abomo weia, maearima baika taeara tetabu Iesu beho 'ekanai katehorotina, ba Iesu tebakaina tetibaha, “Beraura robenai inawa kahabanamo hanona behona aha'i?” 11 Iesu ehinabenakia etibaha, “Wai ha emu mamoe beraura robenai 'uriai petoa raninai a'i poa'i 'auna, u? 12 Maearima hanona mamoe etara haona. Ua buonai beraura robenai namo kahababaina hanona ebero.” 13 Ba Iesu hau weiana ehinabena etibaha, “Imamu motiu berona.” Weiana imana etiu berona hanona maikoina enamo ihobona imana abihana 'abana. 14 'A Parisea haukia tekarahi teao teroba ahu aea katehoma Iesu kateahu'arina.

Tirama Etina'ana Hauna.

15 Iesu aba e'iobina paunai 'eka weianai ekapare. Maearima bo'ona 'akina murinai te'au, ekia inawa ikoikiai ebanamonakia, 16 ehara abunakia tai ha haianai a'i kate'abi ia hanona tai. 17 Neiana hanona Isaia mahabanai hauna ehinana 'abina ibatohana.

18 ‘Tomoihana ia hanona
atina'ana e'u ta'ara'i hauna,
naraona'au aina
mai naonamo aina.
Au e'u Auba Robe ia ahanai
kahorotina,
bero keiroroaina hanopaka haukia herekiai.
19 Ia hanona a'i kebaihara tae
'ao a'i keio abomo aiana aiara ibuakiai a'i kateona.
20 Ia hiribo aba nimohu hauna
matoha 'abe'abe haukia 'abana
ia a'i kebamohu hurina,
abomo baubaea aba ni'ao hauna matoha ekia buabeni e'aera 'aera haukia 'abana ena buabeni a'i keba'aona keaomo bero akana kebawaira tinana.
21 Hanopaka maearimakia ikoikiai
ekia buabeni ia atana ahanai
katehorotinakia.’
Isa 42.1-4

Iesu Mai Belesebulo.

(Mk 3.20; Lk 11.14-23; 12.10)

22 Hau ha aonai auba ki'a obona emiaho hauna temaiaina Iesu herena ia hanona mahana teki'a mai maeana eki'a, Iesu ehore ebanamona, weiana ia e'abi'abi mai eihaiha mue. 23 Maearima ikoikiai teta'u ta'u huri tetibaha, “Pa'e hau neiana hanona Davida Nahuna.” 24 'A Parisea haukia pou neiana teona raninai te'abi tetibaha, “Neiana hanona auba ki'a obokia ekia poki Belesebulo ena hiabuai auba ki'a obokia naiakia neu'u ahinakia.”

25 Iesu ekia raona e'iobina buonai ehinabenakia etibaha, “Hanopaka ha kipona kebapa'ana kate'au hanona ke'iti'iti, mai aiara ha kipona 'ao itubu ha kipona kebapa'ana kate'au raninai kekori 'ini hanona a'i ketaina. 26 Ba Satani kehore Satani keu'u ahina raninai ia hanona kipona nibapa'ana, weiana ena hanopaka hanona aea kekori 'ini aiho? 27 Au Belesebulo hiabunai auba ki'a obokia nau'u ahinakia raninai tai 'eunai wai emi maearima auba ki'a obokia ṯeu'u ahi? Ua buonai emi maearima katehore behoai katehorotinimi. 28 'A au Tirama ena Auba hiabunai auba ki'a obokia nau'u ahinakia raninai weiana Tirama ena obia aiarana hanona aba emai wai heremiai.

29 Hau ha tabura hauna ena itu a'i keahu pa'ana ena taba a'i kea'i parenakia keaomo ia tabura hauna kea'ina kebiri 'uaina, ba ena taba kebainao ainakia.

30 Maearima ha tai'u a'i nitai hauna hanona au ni'oatana'u, mai maearima ha au tararua a'i ṯabararo bararo hauna hanona nikapo kapo otarai.

31 Weiana buonai au wai nahina benimi, maearima ekia aka ki'a mai ekia 'abi ki'a ikoikiai hanona kehina hao ketaina, ia Auba Robe herenai e'abi ki'a hauna hanona a'i kehina hao 'apuana. 32 Hau ha ke'abi ki'a Maearima nahuna herenai hanona kehina hao ketaina, 'a hau ha Auba Robe herenai ke'abi ki'a hauna hanona a'i kehina hao 'apuana bariu mauri neianai mai mauri wairai abomo.

Matiu Hanona Buabuakiai Kaha'iobinakia.

(Lk 6.43-45)

33 Matiu namonai hanona buabua namokia katerama, matiu ki'a obonai hanona buabua ki'a obokia katerama, pokina matiu aea homana hanona buabuanai i'iobina nirama. 34 'Erau nahukia e, emi raona teki'a aeahomanai mo 'abi namokia katohina? Pokina pina hanona aoai taba ebonu hauna nehinana. 35 Hau namona aonai taba namokia euta haukia namokia nibakarahi, hau ki'a obona aonai taba ki'a obokia euta haukia ki'a obokia nibakarahi.

36 Au wai nahinabenimi, maearima ikoinai te'abi 'abaea haukia ikoikiai Tirama ena bakai berauranai 'ara katebaibeni toha. 37 Ua buonai emu 'abi kehore bero kebeni'o abomo emu 'abi kehore puma kebeni'o.”

Tenuatae Hiabu Hoana Kateihana.

(Mk 8.11-12; Lk 11.29-32)

38 Ba Parisea haukia mai rauhubu poki haukia baika Iesu tehinabena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, ai ṯanuatae oi heremuai hiabu hoana ha pobabaina pataihana.”

39 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Uru neiana ki'a obona mai a'ikakauma aha'i haumi, aehoma buonai hiabu hoana tubakai bakai aina? Ia hoa kabenimi hauna hanona mahabanai hauna Iona mo ena hoa. 40 Iona mararani aihau mai rabi aihau maia apa'uana nuana aonai emiaho, ihobona mo au maearima nahuna abomo mararani aihau mai rabi aihau hano aonai kamiaho. 41 Bakai ranina kemai Nineba maearimakia uru neiana haumi beho 'ekanai katehorotinimi, pokina Iona ena iroroai teraona kabe. Ia bariu Iona etara haona hauna hanona neia. 42 Ahitaina hanopakana obia babi'ena
(42) atana Seba 1 King 10.1-10
bakai 'ekanai kemikiri uru neiana haumi beho 'ekanai kehorotinimi, pokina ia hanopaka puanai emai Solomon ena aobero 'abikia eo'o. Ia bariu Solomon etara haona hauna hanona neia.”

Auba Ki'a Obona Emue.

(Lk 11.24-26)

43 “Auba ki'a obona hau ha aonai ekarahi raninai eao hano 'ororonai ekaoao 'eka etabu kearai, ia 'eka ha a'i etabu ahina, 44 ba kipona e'abi etibaha, ‘Au hanona kamue e'u itu ahabona hauna kaeao’, weiana emue eao itu 'abaeana etabu ahina aba tetarona mai e'oru harai. 45 Ba ekarahi eao 'abana baika 'abaihau hamomo teki'a ki'a baha haukia emaiainakia tetoto weia temiaho. Hau weiana 'uainai ena miaho eki'a, ia bariu hanona eki'a ki'a baha. Weiana hanona uru ki'a obona neiakia haukia herekiai ua kerama aiho.”

Iesu Hinana Mai Uaho'abana.

(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21)

46 Iesu maearima nehinabe ohonakia aonai hinana mai uaho'abana tekara'au. Mahanai tekoroti tenuatae Iesu kipokia kate'abi'abi. 47 Hau ha ia ehinabena etibaha, “Hinamu mai uaho'abamu hanona mahanai tekoroti, oi ṯenuatae aini'o kato'abi'abi.” 48 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Tai hauna au hina'u, mai tai haukia au uaho'aba'u?” 49 Imana etiu i'abana haukia e'uahinakia etibaha, “Neiakia haukia hanona au hina'u mai au uaho'aba'u. 50 Pokina maearima ha au Hama'u kupai nemiaho hauna ena nuatae nibabaina hauna hanona au uaho'aba'u, haibu'u mai hina'u.”

Copyright information for `RRO