Matthew 13

'Abi Ibabatai Hau Ha Uho Ebatonakia.

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)

Beraura hamona weianai Iesu ituai ekarahi eao 'obu poenai emiati. Herenai to'u eapa'ua ki'a baha buonai emikiri ahi hai ehe'au emiati, maearima ikoikiai hanona poeai tekoroti. Ba ia ehore taba bo'ona 'abi ibabataiai ehinanakia etibaha, “Biraura hauna ha ekarahi eao ena umai uho kebatonakia. Ena uho ekapo kapo otarainakia aonai, baika hanona taearai te'eho, weiana roborobo temai teani orenakia. Baika bohuai te'eho, te'omu noanoa pokina hano enibinibi. Ba beraura ekara'au raninai hubukia tepaea abomo te'ororo pokina ramukia aha'i. Uho baika 'ini boaboa aokiai te'eho, ia 'ini boaboa te'omu tetara tara abunakia. 'A uho baika hano namonai te'eho. Weiana buakia terama baika hanona hinabu hamomo, baika imabui harauhaea, mai baika harau aihau. Mai haiana hauna aia keona.”

'Abi Ibabatai Pokina.

(Mk 4.10-12; Lk 8.9-10)

10 Ba i'abana haukia temai Iesu herena tebakaina tetibaha, “Taba buonai maearima 'abi ibabataiai ṉohina benakia?” 11 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tirama ena obia aiarana aotipana bunikia hanona aba heremiai tewaira tina, 'a ia herekiai hanona aha'i. 12 Pokina maearima ha mai 'euna hauna bo'ona katebena, weiana ia 'euna hanona kebo'o harai. Maearima ha 'eunai aha'i hauna herenai papana nemiaho hauna abomo katea'i boina. 13 'Abi ibabataiai nahina benakia ena poki hanona neiana, kateihana mo ia a'i kateiha tinana, katebahu mo ia aia a'i kateona mai obona a'i kateobo. 14 Ua buonai 'eka neianai Isaia ena mahabanai 'abina hanona emai etohana,

‘Wai aia katobahu ai 'arimo
ia obona a'i katobo,
wai katoiha to'o baihana mo
ia a'i katoiha tinana.
15 Weiana hanona maearima neiakia
aokia tewapura,
haiakia te'ou abunakia
mai mahakia tekaiabunakia,
pokina mahakiai a'i temeihaiha,
haiakiai aia a'i temeo'o,
aokiai obo a'i temeobo,
a'i temeraona kabe here'uai,
a'i mabamaurinakia paunai.’
Isa 6.9, 10

16 “Wai hanona Tirama nibanamonimi, pokina mahamiai ṯoiha mai haiamiai aia tuo'o. 17 'Abi tohana au nahina benimi, mahabanai haukia mai bero haukia bo'okia tenuatae ki'a baha taba ṯoiha haukia pateiha, ia a'i teiha, mai taba wai tuo'o haukia pateo'o, ia a'i teo'o.”

'Abi Ibabatai Anina.

(Mk 4.13-20; Lk 8.11-15)

18 “Ba tomobahu 'abi ibabataiai batobato anina hanona taba. 19 Hau ha Tirama ena obia aiarana 'abina pouna niona 'a obona a'i niobo aonai tiaporo nimai taba aonai tebatona hauna nia'i parena. Neiana hanona uho weiakia taearai te'eho 'abakia. 20 Uho bohu ahanai e'eho hanona hau ha Tirama ena 'abi aiana niona mai aonamona nia'i taea noanoana. 21 Ia ramuna a'i teriri harai buonai a'i nemiaho homa'ana. Tirama ena 'abi weiana paunai atetua 'ao bai'oata timai raninai beronai mo ni'eho. 22 Ba uho 'ini boaboa baiatakiai e'eho hanona hau ha Tirama ena 'abi aiana niona 'a hanopaka aoanina mai kepu raonaraonakia tihore 'abi weiana tita'a ta'a abuna ba a'i nebua'a. 23 'A uho hano namonai e'eho hanona hau ha Tirama ena 'abi aiana niona mai obona niobo. Ia hanona nebua'a buabuana hinabu hamomo nibarama, baika imabui harauhaea, mai baika harau aihau.”

'Abi Ibabatai Witi Mai Awa.

24 Iesu 'abi ibabatai ha herekiai ehinana. “Tirama ena obia aiarana hanona matoha hau ha uho namokia ena umai ebatonakia. 25 'A maearima ikoikiai teparua rea aonai, ena 'ou hauna emai witi baiatakiai awa ebatonakia ba eka'a. 26 Witi te'omu buakia tekapo ahi raninai, awa abomo tekere. 27 Poki hauna ena ta'ara'i haukia temai herena te'abi tetibaha, ‘Poki haumu e, oi emu umai uho namokia obatonakia, ia awa hanona ae'eai temai?’

28 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, ‘'Ou hauna ha naiana ebabaina.’ Ena ta'ara'i haukia tetibaha, ‘Nonuatae kataeao awa katapuhu 'aunakia?’ 29 Ia e'abi etibaha, ‘Aha'i, pokina awa katopuhu 'aunakia raninai witi abomo awa kipokia a'i tomopuhu 'aunakia marikina. 30 Tomohabonakia terarua teme'omu haeamo keaomo witi iarikia ranina. Rani weianai hanona iarina haukia kahina benakia, “Awa tomobararo 'uainakia katotoba 'ininakia kate'ara, ba witi kato bararonakia katomaiainakia e'u paraboa aonai.” ’”

'Abi Ibabatai Tuaba Uhona.

(Mk 4.30-32; Lk 13.18-19)

31 Iesu 'abi ibabatai ha herekiai ehinana. “Tirama ena obia aiarana hanona matoha tuaba uhona 'abana. Weiana hau ha ea'ina ena umai ebatona. 32 Uho ikoikiai baiatakiai ia hanona e'aera 'aera 'aki, iamo eomu raninai ia hanona eapa'ua ba umai batobato tabakia ikoikiai eberenakia, matiu hai eao ubi roborobokia timai weia kakanai tiarai.”

'Abi Ibabatai Bakupu Muramurana.

(Lk 13.20-21)

33 Iesu 'abi ibabatai ha haeamona ehinana. “Tirama ena obia aiarana hanona matoha bakupu muramurana 'abana. Babi'e ha bakupu mura murana ea'ina pani rarina aonai parawa bo'ona kipokia eu banai eu banaina eaomo parawa maikoina ekupu.”

'Abi Ibabatai Ekia Aka.

(Mk 4.33-34)

34 Iesu 'abi neiakia ikoikiai to'u haukia ehinabenakia hanona 'abi beronai a'i ehina benakia, ia 'abi ibabataiai mo ehinabenakia. 35 Neiana hanona mahabanai hauna ehinana hauna nibatohana.

“Ka'abi benakia raninai 'abi
ibabataiai kahina benakia,
hanopaka erama raninai emai mo
bariu taba bunikia haukia
au kahore kahina pounakia.”
Sal 78.2

Witi Mai Awa 'Abi Ibabataina Anina.

36 Ba mako ehabonakia eao itu aonai etoto, i'abana haukia temai herena te'abi tetibaha, “'Abi ibabatai neiana awa uma aonai hauna heremaiai mohina hina haraina.”

37 Iesu e'abi etibaha, “Weiana uho namona ebatona hauna hanona au maearima nahuna. 38 Uma hanona hanopaka, uho namokia hanona Tirama ena obia aiarana maearimakia, awa hanona hau ki'a obona ena maearima. 39 'Ou hauna weiana awa ebatonakia hauna hanona tiaporo. Iarina ranina hanona hanopaka puana, ariari haukia hanona aneru. 40 Awa ipuhu 'au ibararo irubai kate'ara ihobona hanona hanopaka puanai kerama. 41 Au maearima nahuna e'u aneru kauhu ahinakia e'u aiara aonai beho tibaramana haukia mai aka ki'a tibabai haukia ikoinai katebararonakia. 42 Ia katehore iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana aonai katekapo totonakia, weia katehai mai 'aki'akikia katearao'i arao'i. 43 Ba bero haukia hanona Hamakia ena obia aiarana aonai katea matoha beraura 'abana. Mai haiana hauna aia keona.

Tirama Ena Obia Aiarana 'Abina Ibabataikia Aihau.

44 “Tirama ena obia aiarana hanona matoha kepu namona uma aonai ihore buni 'abana. Hau ha etabu ahina raninai ehore buni muena, mai aonamona eao ena taba maikoinai ekawa kawa ainakia moninai hano weiana mai umana ekawana.

45 Haeamona Tirama ena obia aiarana hanona matoha kawakawa hauna ha hoea raia namona nitabuna 'abana. 46 Ba hoea raia namona 'akina ha etabu ahina raninai, ia eao ena taba maikoinai ekawa kawa ainakia moninai hoea raia weiana ekawana.

47 Abomo Tirama ena obia aiarana hanona matoha re'e 'obuai tehorena weiana maia haeai haeai terewa 'abana. 48 Ba'eha haukia re'e ebonu raninai teberi 'auna poeai, ba temiati maia namokia pohea aonai teutanakia, 'a ki'a obokia hanona tene'enakia. 49 Hanopaka ena puai hanona ua kerama aiho. Aneru katemai bero haukia mai ki'a haukia katebina'anakia. 50 Ki'a haukia hanona iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana aonai katekapo totonakia, weia katehai mai 'aki'akikia katearao'i arao'i.”

Kepu Mahamahakia Mai 'Ai'aikia.

51 Ba Iesu ebakainakia etibaha, “'Abi neiakia ikoikiai obokia aba tuobo?” Ena 'abi tebamuena tetibaha, “'E, obokia aba ṯaobo.” 52 Ia ehina benakia etibaha, “Weiana paunai rauhubu poki haukia weiakia Tirama ena obia aiarana pouna aba te'iobina haukia ha ha hanona matoha itu poki hauna 'abana, ena ro'aro'a ikaihurinai kepu mahamahakia mai 'ai'aikia nia'i ahinakia.”

Iesu Ena Aiara Haukia Tebaki'ana.

(Mk 6.1-6; Lk 4.16-30)

53 Iesu 'abi ibabatai neiakia ehinanakia murinai 'eka weiana ehabona, 54 emai ena aiarai marea aonai maearima eba'iobinakia hanona teta'u ta'u huri. Tebakai bakai tetibaha, “Hau neiana aobero mai hiabu akakia neiakia ae'eai ea'inakia? 55 Ia hanona kamuta hauna nahuna tohana, ia hinana atana Maria, uaho'abana hanona Iakobo, Iosepa, Simona mai Iuda. 56 Haibuna ikoikiai hanona neia kipokia nahamiaho. Ba hau neiana taba neiakia ikoikiai ae'eai ea'inakia?” 57 Weiana ia tehore Iesu tebaki'ana. 'A Iesu ia ehina benakia etibaha, “Mahabanai hauna hanona katemariki aina, ia ena aiarai mai ena itu haukia hanona a'i katemariki aina.” 58 Weiana ekia a'ikakauma aha'i paunai hiabu hoakia bo'okia weia a'i ebabai.

Copyright information for `RRO