Matthew 14

Ba'uere Robe Hauna Ioane Ena 'Ari.

(Mk 6.14-29; Lk 3.19-20; 9.7-9)

Rani weianai obia 'arana Herod hanona Galilea epoki aina aonai Iesu pouna eona. Ba ena aka haukia ehinabenakia etibaha, “Ioane ba'uere robe hauna ahu'arina hauna 'ariai emue emai, weiana buonai hiabu akakia neiakia ia aonai tiaka.”

'Uaina raninai Herod hanona uaho'abana Pilipo atawana Herodia eatawana. Ba Ioane ba'uere robe hauna rani ikoinai Herod ehinabena etibaha, “Babi'e neiana oatawana hanona a'i ebero.” Weiana paunai Herod 'abi ebaibeni Ioane tebirina wapura itunai tekaiabuna. Herod ena nuatae Ioane keahu 'arina, ia maearima eta'u ainakia, pokina ia hanona mahabanai haunai tebaona.

Rani ha Herod ena rama beraurana tatunai Herodia nahuna uahona to'u wairakiai ewa, ba Herod aona ebaonamo ki'ana. Weiana Herod e'abi'uai uaho herenai, ena 'abi'uai taburana ehinana weiana taba kenoiaina hauna kebena mo. Hinana ena 'abiai uaho Herod enoina etibaha, “Bariu mo Ioane ba'uere robe hauna arana tihuai koutana kobena'u.”

Obia 'arana hauna aona earo'ari. Ia ena 'abi'uai baki haukia wairakiai ehinana hauna paunai, 'abi ebaibeni uaho ena noi akana katebabaina. 10 Weiana euhunakia wapura ituna aonai Ioane 'akona tekabe hurina. 11 Ioane 'arana tihu aonai teutana temaiaina uaho tebena, ba uaho eaoaina hinana ebena. 12 Ioane i'abana haukia temai hauanina tea'ina teaoaina tehorena. Ba teao Iesu teba'iobina.

Iesu Maearima Taha Ima Ebanianinakia.

(Mk 6.31-44; Lk 9.10-17; Io 6.1-13)

13 Iesu pou weiana eona raninai ahiai ehe'au ikupaiana eao 'eka 'abaeana ha, maearima bo'ona 'uru neiana teona hanona ekia aiarai aekiai Iesu murinai teao. 14 Iesu ahiai eriri raninai to'u rarina eihana eaoko'o ainakia mai ekia inawa ebanamonakia.

15 Aba erabirabi aonai i'abana haukia teao Iesu herena te'abi tetibaha, “Neiana hanona 'eka 'abaeana mai aba kerabi. To'u haukia mouhunakia temeao, aiara baika aokiai kipokia ekia aniani temekawa hanona kenamo.” 16 Iesu e'abi etibaha, “Ia hanona a'i kauhunakia, wai taba ha katobenakia kateani.” 17 I'abana haukia te'abi tetibaha, “Ai heremaiai hanona parawa ima mai maia rua 'akimo.” 18 Iesu e'abi etibaha, “Tomaiainakia here'u.”

19 Ba maearima ehina benakia tubu ahanai katemiati, weiana parawa ima mai maia rua ea'inakia ea'a taea kupa Tirama ebanamona ba parawa ehobinakia, i'abana haukia ebenakia teaoai maearima tebenakia. 20 Ia ikoikiai teaniani teani 'ari, i'abana haukia aniani harikia tebararo areha ikoinai harauhaea rua tebabonunakia. 21 Weiakia teaniani haukia hanona taha
(21) 1,000 (thousand)
ima (5,000) 'abana, hau mo tetuabinakia babi'e mai miori hanona a'i tetuabinakia.

Iesu Bei Kapenai Eka'a.

(Mk 6.45-52; Io 6.16-21)

22 Weiana murinai Iesu beronai i'abana haukia ahiai ebaehe 'aunakia kate'uai kateao obu abiranai, aonai ia hanona maearima euhunakia kateka'a. 23 Maearima euhunakia teka'a murinai, ia ikupaiana oeo ha ai ekara'au kebahuba'ari. Rabi emai aonai ia hanona ikupaiana weia. 24 'A ahi hanona aba ekarahi 'akaumana obu kapenai, roio niahuao ahuaona pokina baura hanona wairakiai emai. 25 Raurani wapuranai kokoro'u ibaihauna ni'arara ihobonai Iesu bei kapenai eka'a eao herekia. 26 I'abana haukia Iesu bei kapenai eka'a teihana raninai teta'u ki'a, mai ta'ukia teio tetibaha, “'Ei, biriua.” 27 Iesu beronai mo ehina benakia etibaha, “Tomobakiro, ṉa au, a'i katota'u.”

28 Ba Petero etae e'abi etibaha, “Obiapaka e, oi tohamu raninai mo'abi, bei kapenai mawahi heremu.” 29 Iesu e'abi etibaha, “'Omai.” Weiana Petero ahiai eriri bei kapenai eka'a ha ha Iesu herena eao. 30 'A roio rarina eihana raninai eta'u, beiai nepurupuru aonai eio etibaha, “Obiapaka e, mobamaurina'u!”

31 Beronaimo Iesu imana etiu ahina Petero ea'ina ehinabena etibaha, “Emu a'ikakauma e'aera haumu, taba buonai aomu ekai'au kai'au?” 32 Ba terarua ahi ahanai tehe'au hanona baura e'oko. 33 I'abana haukia weia ahi aonai haukia Iesu tekutiaina te'abi tetibaha, “'Abi tohana oi hanona Tirama Nahuna.”

Iesu Genesaretai Inawa Haukia Ebamaurinakia.

(Mk 6.53-56)

34 Obu tebeau banai temai Genesareta hanonai tekara'au. 35 'Eka weiana haukia Iesu teiha 'iobi aina hanona 'abi teuhuna eao aiara weiakia herekiai haukia herekia, ba maearima weiakia ekia inawa haukia ikoikiai temai ainakia herena. 36 Maearima Iesu tenoina inawa haukia ena habuni puana mo patea'i 'apuana. Ba tea'i 'apuana haukia ikoikiai hanona tenamo.

Copyright information for `RRO