Matthew 15

Maearima Ekia Rauhubukia Mo Tiba'iobinakia.

(Mk 7.1-13)

Rani weianai Parisea haukia mai rauhubu poki haukia baika Ierusalemai temai Iesu herena tebakaina tetibaha, “Aehoma buonai i'abamu haukia 'ai'ai ekia hoahoa tikabenakia? Imakia a'i ṯeutu 'uai, ia tianiani mo.”

Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Aehoma buonai wai Tirama ena rauhubu 'abina tukabena, ia emi 'ai'ai ekia hoahoa tua'i taeanakia? Pokina Tirama e'abi etibaha, ‘Hamamu mai hinamu komariki ainakia,’ abomo ‘Hau ha hamana 'ao hinana keururu aina hauna hanona kateahu 'arina.’ Ia wai hanona emi ba'iobiai tu'abi ṯotibaha, ‘Hau ha hamana 'ao hinana kehina benakia ketibaha, “Kepu neiakiai pabarainimi haukia hanona kabaibeni Tirama 'euna.” Ba hau weiana hanona hamana mai hinana kohu weianai a'i kemariki ainakia.’ Taeara ṉahomanai wai Tirama ena 'abi taba aha'iai tubaona, ia 'ai'ai ekia hoahoa mo tua'i taeanakia.

Bahaorea haumi e, Isaia emahabanai harai wai ahamiai e'abi etibaha,

“Maearima neiakia hanona pinakia
kapenai mo ata'u tibanamona,
'a aokia hanona atau'a 'akinai.
Ṯekutiai 'abaeana'u,
pokina tiba'iobi rauhubukia
hanona maearima ekia rauhubu
'abikia mo.”
Isa 29.13

'Abi Maearima Niba'opuna.

(Mk 7.14-23)

10 Iesu mako eaparinakia teao herena, ehinabenakia etibaha, “Katobahu abomo obona katobo. 11 Taba pinai nitoto niao aoai hauna hanona Tirama wairanai maearima a'i niba 'opuna, ia taba pinai nikarahi hauna maearima niba'opuna.”

12 Ba i'abana haukia temai herena tebakaina tetibaha, “Parisea haukia aiamu teona raninai aokia teopuere hanona o'iobina?”

13 Ekia 'abi ebamuena etibaha, “Matiu ikoikiai Hama'u kupai nemiaho hauna a'i ebatonakia haukia mai ramukia kepuhu 'aunakia. 14 Tomohabonakia. Ia mahakia teki'a ba maha ki'a haukia ṯe'uai ainakia. Maha ki'a hauna ha kehore maha ki'a hauna ha kebaka'ana raninai terarua 'uriai katetoa.”

15 Ba Petero e'abi etibaha, “'Abi ibabatai neiana anina mohina hina haraina heremaiai.” 16 Iesu ia ehina benakia etibaha, “Wai abomimo obo a'i tuobo oho mo? 17 Taba ikoikiai pinai titoto tiao mo'oru haukia haeamona mo'oruai tikarahi timai atapakai hanona a'i ṯo'iobina? 18 'A taba pinai tikarahi haukia hanona aoai timai tikarahi, ba weiakia haukia tihore maearima tiba'opuna. 19 Weiana aoai nikarahi hauna hanona raona ki'a obokia maearima niao ainakia kateahuahu, katenabau, katemaha porepore, katebainao, katebai'oi mai kate'uahi 'uahi. 20 Hoahoa weiakia haukia maearima tiba'opuna Tirama wairanai, ia imaka a'i nahautu nahaniani hauna maearima a'i niba'opuna.”

Kanana Babi'ena Ena A'ikakauma.

(Mk 7.24-30)

21 Iesu 'eka weiana ehabona Turo mai Sidono hanokia eao. 22 'Eka weianai Kanana babi'ena ha emai herena ba eapari etibaha, “Obiapaka Davida Nahuna e, moaoko'o aina'u, auba ki'a obona nahu'u uahouahona aonai nibahaiara ki'a bahana.” 23 'A Iesu babi'e ena 'abi a'i ebamuena, ba i'abana haukia Iesu tenoi hao noi haona tetibaha, “Mouhuna mekatu'a, pokina ia murikai nimai niapari to'ona.”

24 Iesu e'abi etibaha, “Tirama au euhuna'u hanona Isaraela mamoekia te'akauma haukia mo paukiai.” 25 Babi'e emai Iesu wairanai ekai pehu, e'abi etibaha, “Obiapaka e, mobaraina'u.” 26 Iesu babi'e ena 'abi ebamuena etibaha, “Miori ekia aniani kahane'ena waeha kateani hanona a'i enamo.” 27 Babi'e etibaha, “'Abi tohana, ia mo obia hauna ena itara ai, aniani 'ika'ikakia ti'eho ba'ai hanona waeha abomo tiani.” 28 Ba Iesu ia ehinabena etibaha. “Babi'e e, emu a'ikakauma hanona eapa'ua, emu nuatae tabana hanona kerama.” Beraura hoana ihobonai nahuna uahouahona emauri mauri.

Iesu Inawa Haeai Haeai Ebamaurinakia.

29 Iesu 'eka weiana ehabona, Galilea obu poena ekana eao, ba oeoai ekara'au emiati. 30 Mako rarina temai herena, temaiainakia haukia hanona 'ome, maha ki'a, ima kobekobe, maeakia teki'a, abomo inawa haukia haeaihaeai Iesu herenai tehorotinakia, ba ia ehore eba maurinakia. 31 Maeakia teki'a haukia te'abi 'abi, ima kobekobe haukia imakia tebero, 'ome haukia teka'a, mahakia teki'a haukia teihaiha. Maearima hoa neiakia teihanakia raninai teta'u ta'u huri, weianai Isaraela ena Tirama tebanamona.

Iesu Maearima Taha Bani Ebanianinakia.

(Mk 8.1-10)

32 Rani weianai Iesu i'abana haukia eaparinakia temai herena, ehina benakia etibaha, “Au maearima neiakia ṉaoko'o ainakia, pokina ia hanona aba wapu aihau au here'uai ṯemiaho taba ha a'i tiana, mai mare'akia kauhunakia kateka'a hanona a'i nanuatae, pokina ha taearai mare'a a'i meba'ehona.” 33 I'abana haukia te'abi tetibaha, “Neiana hanona hano 'abaeana, aniani ae'eai kata'inakia mako nahomana katabanianina?” 34 Iesu ebakainakia etibaha, “Aniani heremiai bita?” Ia te'abi tetibaha, “Parawa 'abaihau hamomo mai maia papakia bita 'aki mo.”

35 Iesu ehore to'u haukia ehina benakia 'anoai katemiati. 36 Ba parawa 'abaihau hamomo mai maia ea'inakia Tirama ebanamona, epua ehobi 'iti 'itinakia, i'abana haukia ebenakia ba i'abana haukia maearima tebenakia. 37 Maearima ikoikiai teanaiani teani'ari, i'abana haukia aniani harikia areha 'abaihau hamomo tebabonunakia. 38 Weia teaniani haukia tetuabinakia hanona 4,000, 'a babi'e mai miori hanona a'i tetuabinakia. 39 Iesu to'u haukia euhunakia teka'a murinai ahiai ehe'au ebeau banai Magadan hanona eao.

Copyright information for `RRO