Matthew 17

Iesu Ihana Ehaeai.

(Mk 9.2-13; Lk 9.28-36)

Wapu 'abaihau murinai Iesu ehore Petero mai Iakobo hatina Ioane ohi ia ikupaiakia mo e'uaiainakia oeo apa'uana ha ai tekara'au. Ba weia ia wairakiai Iesu ihana ehaeai, wairana ea obo matoha beraura 'abana abomo ena habuni tepore ki'a te'imare 'imare. Mawa'eai Mose mai Elia tewaira tina ia wairakiai, Iesu kipokia te'abi 'abi. Ba Petero Iesu ehinabena etibaha, “Obiapaka e, aika neia nahamiaho hanona enamo, oi konuatae raninai au i'aua aihau kababainakia ha oi 'eumu ha Mose 'euna ha Elia 'euna.”

Petero ni'abi ohomo aonai, 'auhao pore obona emai ebahu abunakia, ba aia ha 'auhao aonai emai e'abi etibaha, “Naiana hanona au naha'u, e'u raona'au, au ia naonamoaina, aiana katona.”

I'abana haukia aia weiana teona raninai te'eho 'anoai te'umuti, teta'u wairai. 'A Iesu eka'a emai herekia, ea'i 'apuanakia e'abi etibaha, “A'i katota'u, tomomikiri.” Ba ia tea'a taea hanona tai a'i teihana ia Iesu mo ikupaiana.

Oeoai teriri raninai Iesu eharabunakia etibaha, “Taba toihana hauna hau ha haianai a'i kato'abi keaomo au maearima nahuna 'ariai kamikiri mue.” 10 Ba i'abana haukia tebakaina tetibaha, “Taba buonai rauhubu poki haukia ti'abi Elia hanona kemai 'uai?”

11 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Abi tohana, Elia hanona kemai haeamona taba kehorehore harainakia. 12 Ia au wai nahina benimi, Elia hanona aba emai, maearima ia a'i teiha 'iobiaina ia herenai ekia nuatae akakia tebabainakia, ihobona uahomanai au maearima nahuna hau'u ua katebahaiara aiho.” 13 Ba i'abana haukia obona teobo, ia hanona Ioane ba'uere robe hauna robana eahuna.

Iesu Miori Ha Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-42)

14 Weiana temue to'u haukia herekiai tekara'au raninai, hau ha emai Iesu wairanai ekaipehu e'abi etibaha, 15 “Obiapaka e, Naha'u moaoko'oaina pokina ia hanona nawa ni'ariaina ena haiara eapa'ua, rani baika kipona iruba ai neno'au 'ao beiai nitobu. 16 Amaiaina i'abamu haukia herekia, katebanamona hanona a'i etainakia.”

17 Iesu ehinabenakia etibaha, “A'ikakauma aha'i mai haia po'o uruna haumi, heremiai kabapahihi kamiaho keaomo aita? Miori tomaiaina here'u.” 18 Iesu auba ki'a obona ebatana, ba auba ki'a obona miori aonai ekarahi, miori beronai enamo. 19 Weiana murinai i'abana haukia bunianai teao Iesu tebakaina tetibaha, “Aehoma buonai ai auba ki'a obokia katau'u ahina hanona a'i etainamai?”

20 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Pokina emi a'ikakauma teko'iko'i 'aki. 'Abi tohana au wai nahina benimi, emi a'ikakauma petuaba uhona 'abana raninai, oeo neiana pohinabena, ‘Moibiu moao weia’ hanona beronai peibiu peao, taba ha heremi a'i kepahihi ki'a baha. 21 Ia taba nahomakia hanona kipokia a'i katekarahi 'apua, ia mo bahuba'ari ai mai ani robeai hanona katekarahi.”

Iesu Ena 'Ari Pouna Ehina Muena.

(Mk 9.30-32; Lk 9.43-45)

22 I'abana haukia ikoikiai temai Galileai tebahamomo, ba Iesu ehina benakia etibaha, “Au maearima Nahuna hanona ihina hinai kaeao ba kateahu'arina'u, 23 ia wapu ibaihaunai Tirama kebamikiri muena'u kamauri mauri.” Weiana teona raninai i'abana haukia aokia eaoko'o.

Iesu Petero Ohi Marea Monina Tebaibeni.

24 Iesu mai i'abana haukia teao Kaperanaumai tekara'au raninai, marea robe takitina tibararo haukia temai Petero herena tebakaina tetibaha, “Emi poki hauna Marea Robe takitina nibaibeni?” 25 Petero e'abi etibaha, “'E, nibaibeni.” Ba Petero eao itu aonai etoto a'i ni'abi baha aonai, Iesu Petero ebakaina etibaha, “Simona e, oi taba ṉa nuho? Hanopaka obiakia hanona nahukia herekiai takiti tia'i 'ao maearima haeai herekiai tia'i?” 26 Petero e'abi etibaha, “Maearima haeai herekiai tia'i.” Iesu etibaha, “O'abi harai, weiana nahukia hanona takiti a'i katehoroti. 27 Ia maearima neiakia aokia a'i hamaba opuerenakia paunai, moao obuai monaku, maia koberi'au 'uaina hauna pinana kohaokauna aonai moni kotabu ahina, koa'ina kobenakia hararua eka takiti 'arana.”

Copyright information for `RRO