Matthew 18

Tai Keapa'ua?

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

Rani weianai i'abana haukia temai Iesu herena tebakaina tetibaha, “Tai hanona eapa'ua ki'a baha Tirama ena obia aiarana aonai?”

Weiana Iesu miori papana ha eaparina emai baiatakiai ebakorotina. Ba ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, aomi a'i katoba ko'iko'ina miori papakia 'abakiai a'i katoao raninai wai hanona Tirama ena obia aiaranai a'i katokatoto. Ua buonai hau ha ke'aiaunu miori papana neiana 'abanai keao hauna, ia hanona keapa'ua ki'a baha Tirama ena obia aiarana aonai.

Hau ha au ata'uai miori papana nahomana kea'i taeana hanona au abo'umo aba ea'i taeana'u.

Baihobo Kebabaina Hauna Herenai Keki'a Wairai.

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

Ia hau ha au tia'ikakaumana'u miorina nahomana ha behoai kehorotina hauna hanona iata rarina 'akonai patetoba 'auna 'aku kunakunanai patekapo uhuna petono 'ari hanona penamo.

Hanopaka neiana hanona keki'a wairai, pokina ia kehore maearima keaoainakia ki'ai kehorotinakia. Baihobo uahomakia hanona katerama, ia baihobo kebabaina hauna herenai keki'a wairai. Imamu 'ao aemu ki'ai kehorotini'o raninai kokabe hurina kone'e 'akaumana. Ba imamu ki'a obonai 'ao aemu ki'a obonai mauri banaibanai 'ekanai kokatoto hanona enamo, ia a'i enamo imamu rua mai aemu rua weiakia kateaoaini'o a'i ni'ao 'apua ni'ara banaibanai irubanai katekapo totoni'o. Mahamu ki'ai kehorotini'o raninai ko'ipa ahina kone'e 'akaumana. Mahamu hamonai mauri banaibanai 'ekai kokatoto hanona enamo, ia a'i enamo mahamu rua namokiai a'i ni'ao 'apua irubanai katekapo totoni'o.

'Abi Ibabataina Mamoe E'akauma.

(Lk 15.3-7)

10 Kato'ima'ima harainimi miori papakia neiakia ha taba aha'iai a'i katobaonakia, pokina ekia aneru kupa ai hanona rani ikoinai Hama'u kupai nemiaho hauna katehinabena ketaina. 11 Au maearima Nahuna hanona te'akauma haukia kabamaurinakia paunai amai.

12 Wai aea turaona aihona? Hau ha ena mamoe hinabu hamomo, ba hamona pe'akauma raninai, imabui bariabui 'ababani hamomo oeoai pehobonakia ba peao e'akauma hauna petabuna. 13 'Abi tohana au wai nahina benimi, petabu ahina raninai, aona penamo wairai weiana hamona etabu ahina hauna paunai ba weiakia imabui bariabui 'ababani hamomo a'i te'akauma haukia paukiai aha'i. 14 Weiana ihobonai Hamami kupai hauna nenuatae miori papakia neiakia ha a'i ke'akauma.

Uaho'abamu Heremuai Beho Ebabaina Hauna Kobaberona.

15 Uaho'abamu ki'a ebabai heremuai raninai koao herena torarua mo kato'abi'abi aina ena babai ki'a haianai kohinahina haraina, ba aiamu kea'i taeana raninai oi hanona uaho'abamu aba nua'i muena. 16 Ia aiamu a'i keona raninai maearima ha 'ao rua koaoainakia herena, ba maearima weiakia rua 'ao aihau 'abi kato'abi'abi ainakia haukia ikoikiai katebatohanakia. 17 Ia keubo aiami a'i keona raninai, robe haukia a'ia'i harainai kohina karahina, ba kebaki'a aiakia a'i keona raninai rama haeai haunai 'ao ki'a haunai katobaona.

Ibiri 'Ini, Mai Irubu Ta'i.

18 'Abi tohana au wai nahina benimi, taba hanopakai katobirinakia hanona kupai abomo kebirinakia 'a taba hanopakai katorubunakia hanona kupai abomo kerubunakia.

19 Haeamona nahinabe muenimi, hanopakai torarua taba ha aomi hamonai katonoi aina hauna Hama'u kupai nemiaho hauna kebabaina 'eumi. 20 Maearima rua 'ao aihau au ata'uai tito'u, au hanona weia ia herekiai.”

'Abi Ibabataina Ta'ara'i Hauna Ena Ki'a A'i Ehinahao.

21 Weiana Petero eao Iesu herena ebakaina etibaha, “Obiapaka e, uaho'aba'u kebabai ki'a here'uai hanona rani bita ena ki'a kahina haona? Rani 'abaihau hamomo, 'u?”

22 Iesu e'abi etibaha, “Rani 'abaihau hamomo aha'i, ia rani imabui haraurua ikoinai rani 'abaihau hamomo 'abana kohina haonakia.

23 Weiana Tirama ena obia aiarana hanona matoha obia arana ha 'abana, ena ta'ara'i haukia herenai taba bita tea'i haukia kebaberonakia. 24 Ua buonai ena aka ea'i ramana hanona ia herenai Kina kerepu
(24) 1,000,000 (million)
harau haea ea'ina hauna temaiaina ia wairanai.
25 Ia poki hauna ena moni 'arana kehorena hanona imanai a'i etaina, ba poki hauna ia ehinabena etibaha, ‘Oi mai atawamu, nahumu mai emu taba ikoikiai katekawa kawainakia monikiai moni oa'ina hauna 'arana kohorena.’ 26 Weiana ta'ara'i hauna ena poki hauna wairanai ekai pehu eba'amena, ‘Rani papana mobai'ima, ba a'ina hauna 'arana maikoina kahorena.’ 27 Poki hauna ta'ara'i hauna eaoko'oaina, ba moni ea'ina hauna ekakina ba euhuna eka'a.

28 Ba ta'ara'i hauna ekarahi eao raninai 'abana ha etabu ahina hau weiana hanona ia herenai Kina harau rua ea'ina, emikiri hau weiana ea'i 'inina 'akona ebebena e'abi etibaha, ‘E'u moni oa'ina hauna 'arana mohorena.’

29 Ba ia 'abana ekai pehu eba'amena, ‘Rani papana mobai'ima 'arana aba kahorena.’ 30 'A ia a'i enuatae, hau weiana eaoaina wapura 'ekanai ehorotina weia kemiaho keaomo 'ara kehore obona.

31 Ta'ara'i haukia baika hoa weiana teihana raninai aokia ehaiara, teao ekia poki hauna herena taba erama hauna pouna tehinana. 32 Ba poki hauna ta'ara'i hauna weiana eaparina emai, ehinabena etibaha, ‘Oi ta'ara'i haumu ki'a obomu, onoina'u paunai moni oa'ina hauna maikoina akakinakia. 33 Ia aehoma buonai 'abamu a'i oaoko'o aina ihobona au aoko'o aini'o 'abana?’ 34 Poki hauna eopuere ki'a ta'ara'i hauna eba wapurana haiara katebahoaina keaomo moni weiana ea'ina hauna 'arana maikoina kehore obona.

35 Weiana paunai wai ha ha uaho'abami aomi tohakiai ekia ki'a a'i katohina haonakia raninai Hama'u kupai nemiaho hauna abomo ua kehomanimi.”

Copyright information for `RRO