Matthew 19

Hau Ha Atawana Kebakarahina.

(Mk 10.1-12; Lk 16.18)

Iesu 'abi weiakia ebaorenakia murinai, Galilea ehabona eao Iuda hanonai Ioridana ate abihana tainai. Mako rarina 'akina ia murinai teao weia ekia inawa ebanamonakia.

Weiana Parisea haukia baika temai Iesu herena tehobona tebakaina tetibaha, “Hau ha ena raona baika buonai atawana kebakarahina hanona mai ena bero ha 'ao aha'i?”

Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai Puka Robena a'i totuabina, u? Bahabana 'akinai barama Tiramana ehore maearima ebabainakia hau mai babi'e ohi. Ba e'abi etibaha, ‘Weiana buonai hau kehore hamana mai hinana kehabonakia, ia atawana ohi katebahamomo, terarua hanona hauani hamona.’ Ua buonai ia hanona hamona ia rua aha'i. Weiana paunai Tirama ehore eba hamomonakia hauna hau ha a'i keboa 'apuana.”

Parisea haukia tebakai muena tetibaha, “Aehoma buonai Mose ehinabenamai, hau kenuatae raninai bakarahi marerena kererena atawana kebena ba kebakarahina?”

Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai emi ao pahihi paukiai Mose bero ebenimi atawami katoba karahinakia, ia popouna 'akinai hanona ua homana aha'i. Au wai nahinabenimi, hau ha atawana a'i enabau ia ebakarahi 'abaeana ia haeamona babi'e mahamahana ha eatawana, hau weiana hanona nabau hoana ebabaina.”

10 I'abana haukia Iesu tehinabena tetibaha, “Hau mai babi'e baiatakiai ua niho raninai, hau a'i pehawainibe hanona penamo.”

11 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Abi naiana maearima ikoikiai herekiai hanona a'i ketaina, ia weiakia Tirama ea'i taeanakia haukia herekiai hanona ketaina. 12 Maearima baika hanona a'i katehawainibe, hau baika hanona uahomanai terama a'i katehawainibe, hau baika hanona maearima tehore teuanakia a'i katehawainibe, hau baika hanona Tirama ena obia aiarana paunai hawainibe a'i tiraonana. Tai herenai etaina hauna 'abi neiana kea'i taeana.”

Iesu Miori Papakia Ebanamonakia.

(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)

13 Rani weianai maearima baika nahukia temaiainakia Iesu herena ahakiai kehao'au kebahuba'ari, ia i'abana haukia tehore maearima weiakia terikenakia, 14 Iesu e'abi etibaha, “Miori papakia tomo habonakia, temai here'u a'i kato kaiabunakia, pokina Tirama ena obia aiarana hanona nahomakia haukia 'eukia.” 15 Iesu miori papakia ahakiai imana ehao'au ebanamonakia, murinai 'eka weiana ehabona.

Iesu Kepu Hauna 'Aru'aruna Ohi Te'abi'abi.

(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)

16 Weiana hau ha emai Iesu herena ebakaina etibaha, “Ba'iobi haumu e, aka namona tabana kababai hanona mauri banaibanai ka'ina?”

17 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Aehoma buonai au here'uai aka namona nubakaibakai aina? Weiana Tirama mo ikupaiana enamo, oi konuatae mauri banaibanai koa'ina raninai, rauhubu 'abikia ko'ima harainakia.”

18 Ia e'abi etibaha, “Rauhubu 'abikia aeakia?” Iesu etibaha, “Rauhubu neiakia, a'i koahuahu, a'i konabau, a'i kobainao, a'i kohinau bai'oi. 19 Hamamu mai hinamu komariki ainakia, abomo heremu hauna koraona'au aina matoha oi kipomu nuraona'au aini'o 'abana.”

20 Hau 'aru'aruna e'abi etibaha, “Naiakia ikoikiai aba a'ima harainakia, ba taba akapu aina?”

21 Iesu ia ehinabena etibaha, “Konuatae konamo harai ki'a baha raninai moao emu kohu ikoikiai kokawa kawainakia monikia uraru haukia kobenakia, weiana emu kepu hanona aba wa'a kupai koa'ina, ba komai muri'uai moka'a.” 22 Hau 'aru'aruna aia weiana eona raninai aona earo'ari ekaobo, pokina ia herena kepu ebo'o.

Kepu Haukia Kupa Katekatoto Hanona Kepahihi.

23 Ba Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Kepu hauna Tirama ena obia aiaranai kekatoto hanona kepahihi ki'a baha. 24 Haeamona nahinabe muenimi. Mahi atana Kamela kopi ererenai kekuri banai hanona epahihi, ba kepu hauna Tirama ena obia aiaranai kekatoto hanona kepahihi ki'a baha.”

25 I'abana haukia 'abi weiana teona raninai teta'u ta'u huri tebakai bakai tetibaha, “Ba tai hanona mauri kea'ina?”

26 Iesu eiha 'ini 'ininakia e'abi etibaha, “Maearima herekiai neiana katebabaina hanona a'i ketaina, ia Tirama herenai taba ikoikiai kebabai hanona ketaina.”

27 Ba Petero Iesu ebakaina etibaha, “Ai taba ikoikiai tahabonakia oi mo murimuai ṯaka'a, ba murimuai ṯaka'a hanona taba kata'ina?”

28 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Taba ikoikiai ekia mahamaha raninai, au Maearima Nahuna e'u imia'au nuabina ahanai kamia'au aonai, wai harauhaea rua muri'uai tuka'a haumi abomo imia'au harau haea rua ahakiai katomia'au, Isaraela itubukia harau haea rua maearimakia kato bakainakia. 29 Hau ha au pau'uai ena itu 'ao uaho'abana haibuna hamana hinana nahuna 'ao ena hano kehabonakia hauna hanona hinabu hinabu ketabu ahi muena, abomo mauri banai banai kea'ina. 30 Ia bo'okia te'uai haukia hanona murihai katetoto, ba bo'okia temurihai haukia hanona katetoto 'uai.”

Copyright information for `RRO