Matthew 20

'Abi Ibabataina Aka Haukia Bine Haharuanai.

“Tirama ena obia aiarana hanona hano poki hauna ha 'abana, raurani 'amarinai ekarahi eao aka haukia etabunakia ena bine haharuanai kateaka. Poki hauna kipokia 'abi tebatohana 'arakia beraura hamona aonai kina harau haea katea'ina, ba euhunakia ena haharua teao. Beraura hoana 9 'abana hanona ekarahi eao aiara ibuanai weia maearima baika tekoroti 'abaea eihanakia. Ba ehinabenakia etibaha, ‘Wai abomo tomoao e'u haharuai katoaka, 'arami kahorenakia.’ Ba ia abomo teao kateaka. Atiaha ekarahi eao haeamona rabirabi beraura hoana 3 'abana ekarahi mue eao hoahoa hamonamo weiana ebabaina.

Haeamona rabirabi beraura hoana 5 'abana ekarahi eao hanona baika mo tekoroti 'abaea eihanakia, ebakainakia etibaha, ‘Aehoma buonai neia tukoroti rabi 'abaea taba ha a'i tubabai 'apuana?’ Ena 'abi tebamuena tetibaha, ‘Pokina tai ha aka ha a'i ebenamai.’ Ba ehinabenakia etibaha, ‘Wai abomo tomoao e'u haharuai katoaka.’

Beraura ekaihuna, haharua poki hauna haharua i'imana hauna ehinabena etibaha, ‘Teaka haukia koaparinakia 'arakia kobenakia, muri 'akinai temai teaka haukia herekiai koa'i ramana keaomo temai 'uai haukia herekiai kobapuana.’ Rabirabi beraurana hoana 5 'abanai tetoto teaka haukia temai ha ha kina harauhaea harauhaea ebenakia tea'i. 10 Ba teaka 'uai haukia temai, ekia raona hanona 'arakia keapa'ua, 'a ia abokiamo ha ha kina harauhaea harauhaea tea'inakia. 11 Ekia moni tea'inakia aonai haharua poki hauna teururuaina, 12 te'abi tetibaha, ‘Muriai temai haukia hanona beraura hoana hamonamo teaka, 'a ai hanona beraura neiana ena aro'ari ena hiabu maikoina tahoaina, ia kipokia 'aramai obaihobona.’

13 Haharua poki hauna aka hauna ha ena 'abi ebamuena etibaha, ‘E'u hau e, heremuai a'i abeho. Aika hararua 'abi aba habatohana koaka beraura hamona aonai kina harau haea kabeni'o. 14 Oi 'eumu hauna moa'ina moao. Au e'u nuataeai muriai emai eaka hauna 'euna kabena oi 'eumu abeni'o hauna ihobonai. 15 Au kipo'u e'u taba kipo'u e'u nuataeai a'i kababaina, u? Au e'u namo paunai nuwae'e aina'u, u?

16 Taeara ihobonai temurihai haukia kate'uai, 'a te'uai haukia katemurihai.’”

Iesu Rani Ibaihauna Ena 'Ari Pouna Ehinana.

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-33)

17 Iesu taearai eka'a niao Ierusalema aonai i'abana haukia harauhaea rua ebakaparenakia haiahaiai ehinabenakia etibaha, 18 “Bariu aika hanona Ierusalema ai kahakara'au, au Maearima Nahuna hanona robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia imakiai kateutana'u behoai katehorotina'u kateahu 'arina'u. 19 Au hanona rama haea haukia imakia kateutana'u katebataeaina'u kate'atina'u mai matiu ibiri ropo 'ubinai kateahu 'arina'u, 'a wapu ibaihaunai kamikiri mue.”

Babi'e Nahuna Paukiai Iesu Enoina.

(Mk 10.35-45)

20 Sebedeo nahuna rua hinakia kipokia temai Iesu herena, hinakia Iesu wairanai ekaipehu ena nuatae tabana ha enoiaina. 21 Iesu ia ebakaina etibaha, “Taba nonuatae?” Ia e'abi etibaha, “Mo'abi 'uai here'uai, naha'u neiakia rua ha itipamu tainai ha awarimu tainai katemiati emu kupa aiarana aonai.”

22 Iesu e'abi etibaha, “Wai a'i to'iobina taba tunoiaina? Haiara 'erena kainu hauna wai katoinu ketaina, u?” Terarua te'abi, “Katainu ketaina.” 23 Iesu ia ehinabenakia etibaha, “'Abi tohana e'u 'ere hanona katoinu, 'a itipa'u mai awari'u tainai katemiati haukia hanona au a'i katina'anakia, ia 'eka weiana hanona aba Hama'u eba'oruna etina'anakia haukia mo kebenakia.”

24 I'abana haukia harauhaea aia weiana teona raninai uaho'aba rua weiakia teopuere ainakia. 25 Ua buonai Iesu i'abana haukia ikoikiai eaparinakia temai herena ehina benakia etibaha, “Wai to'iobina rama haeai haukia ekia obia haukia hanona ekia nuataeai maearima tipoki ainakia ekia hau apa'uakia abomo ekia hiabuai tibaehe'au maearima tiaiahunakia. 26 'A wai heremiai hanona ua a'i kehoma, hau ha baiatamiai nenuatae keapa'ua hauna hanona ikoimiai emi ta'ara'i haunai keao. 27 Abomo hau ha baiatamiai nenuatae ke'uai hauna hanona ikoimiai emi ta'ara ia'inai keao. 28 Ihobona au Maearima Nahuna amai hanona ta'ara'u a'i katea'i ia maearima ta'arakia ka'i, abomo e'u mauri kabaibeni maearima ekia ki'ai kabakarahinakia paunai.”

Iesu Maha Ki'a Haukia Rua Mahakia Ebanamonakia.

(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43)

29 Iesu i'abana haukia kipokia Ieriko tihabona aonai mako rarina ia murinai teka'a. 30 Maha ki'a haukia rua taeara haianai temiati herekiai Iesu ekabanai 'uruna teona raninai, teapari aota tetibaha, “Obiapaka, Davida Nahuna e! Moaoko'o ainamai!” 31 'A mako ia terikenakia kateunu. 'A terarua teapari aota ki'a, “Obiapaka, Davida Nahuna e! Moaoko'o ainamai!”

32 Iesu ekoroti eaparinakia temai herena, ba ebakainakia etibaha, “Taba ṯonuatae 'eumiai kababaina?” 33 Ia te'abi tetibaha, “Obiapaka e, ṯanuatae mahamai katekaikau.” 34 Iesu eaoko'o ainakia, mahakia ea'i 'apuanakia. Beronai mahakia tekaikau teihaiha, ba Iesu murinai teka'a.

Copyright information for `RRO