Matthew 21

Iesu Ierusalema ai Ekatoto Obia 'Arana 'Abana.

(Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Io 12.12-19)

Iesu i'abana haukia kipokia Ierusalema aba wairakiai Betefage ai tekara'au Olibe oeonai, weia Iesu ehore i'abana haukia rua euhu 'uainakia, ehina benakia etibaha, “Katoao aiara aonai toniki ha tetoba 'auna mai nahuna ohi katotabu ahinakia, katorubunakia katomai ainakia here'u. Hau ha 'abi ha kehinana raninai kato'abi, ‘Obiapaka nenuatae ainakia,’ ba beronai kebenimi.”

Neiana hanona Mahabanai hauna ena 'abi ibatohana etibaha,

“Siona aiara haukia
kohina benakia,
Tomoihana, emi obia 'arana
nimai heremi.
Ia mai 'aiaununa toniki kapenai
emia'au,
toniki nahuna ahanai emia'au.”
Sek 9.9

I'abana haukia teao Iesu ehina benakia akakia ihobona tebabainakia. Toniki mai nahuna ohi temaiainakia, ekia habuni ahanai teabari 'aunakia ba Iesu emia'au. Mako rarina ekia habuni taearai teabarinakia, baika abomo matiu rekia tehara obonakia taearai teabarinakia. Iesu wairanai mai murinai teka'a haukia teio tetibaha,

“Hosana,
(9) anina‘Kobamaurinamai’
Davida Nahuna 'euna!
Obiapaka atanai nimai hauna
Tirama kehore kebanamona!
Hosana 'ubi toha tohanai!”
10 Iesu Ierusalemai ekatoto raninai aiara haukia te'uri'uri tebakaibakai tetibaha, “Neiana hanona hau tabana?” 11 Mako te'abi tetibaha, “Neiana hanona Iesu mahabanai hauna Galilea Nasareta ai emai.”

Iesu Marea Robeai Kawakawa Haukia Eu'u Ahinakia.

(Mk 11.15-19; Lk 19.45-48; Io 2.13-22)

12 Iesu marea robe aonai ekatoto weia tikawakawa haukia ikoikiai eu'u ahinakia, moni a'i banai haukia ekia itara mai rauria tikawakawai haukia ekia imia'au etori tori ku'a banainakia. 13 Ehinabenakia etibaha, “Puka robenai aba tererena, ‘E'u itu hanona kateaparina bahuba'ari ituna,’ ia wai hanona kakikaki haukia ekia paparo'ai tubaona.”

14 Mahakia teki'a haukia mai 'ome haukia teao Iesu herena marea robe aonai, ba ia ehore ebanamonakia. 15 Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia Iesu bamauri hoakia ebabai teihana abomo miori marea aonai teio tetibaha, ‘Hosana Davida Nahuna 'euna!’ raninai ia aokia teopuere, 16 tebakaina tetibaha, “Oi miori ti'abi aiakia hanona nuona?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “'E, aiakia aba naona. Wai 'abi neiana aba totuabina?

‘Miori 'oru'orukia mai
'ae tiana miorikia pinakiai
atamu tibanamona.’”
Sal 8.2

17 Ba Iesu ehabonakia aiara apa'uanai ekarahi eao Betani ai erabi weia emiaho.

Iesu Matiu Eururuaina.

(Mk 11.12-14; 11.20-24)

18 Erani raurani amarinai Iesu emue aiara apa'uana niao aonai mare'a e'ari. 19 Suke matiuna ha taeara haianai eihana eao herena. Ia buana ha a'i eihana 'a rau 'abaeakia mo, ba ehinabena etibaha, “Oi a'i kobua'a mue!” Matiu weiana beronai rauna tepaea ba e'ororo.

20 I'abana haukia hoa weiana teihana hanona teta'u ta'u huri tetibaha, “Aehoma buonai rani a'i ehoma'a matiu weiana aba e'ororo?”

21 Iesu ehinabenakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, patoa'ikakauma aomi a'i patekai'au kai'au raninai, Suke herenai erama hauna ikupaiana mo aha'i, ia kobio patohinabena, ‘Moao 'akuai moeno uhu,’ weiana abomo kerama. 22 Taba ikoinai bahuba'ari ai katonoi ainakia mai a'ikakaumami hanona katoa'inakia.”

Iesu Ena Hiabu Tebakaibakai aina.

(Mk 11.27-33; Lk 20.1-8)

23 Iesu haeamona Marea Robe ai ekatoto eba'iobi aonai, robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia temai herena tebakaina tetibaha, “Hiabu tabanai aka neiakia nubabai, abomo tai hiabu ebeni'o?” 24 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au abomo wai bakai bakai hamona kabenimi, e'u 'abi katobamuena raninai au hiabu tabanai aka neiakia nababai haukia kaba'ioibinimi. 25 Ioane ena ba'uere robe hiabuna hanona ae'e ai emai? Kupai emai 'ao maearima herekiai emai?”

Ia kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Kaha'abi, ‘Kupai emai.’ hanona kebakainaka ketibaha, ‘Aehoma buonai a'i toa'i taeana?’
26 'A kahatibaha, ‘Maearima herekiai emai.’ raninai, to'u haukia neiakia abomo kahata'uainakia, pokina ia ikoikiai tiraonana Ioane hanona mahabanai hauna.” 27 Ua buonai ia Iesu ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ai a'i ṯa'iobina.” Ba Iesu ehinabenakia etibaha, “Au abo'umo hiabu tabanai aka neiakia nababai hanona a'i kaba'iobinimi.”

Ori Ibabataina Miori Rua.

28 “Wai taba ṉa tuhoma? Hau ha nahuna hanona rua, ba eao pakana hauna herena ehinabena etibaha, ‘Naha'u e, bariu beraura neianai koao e'u bine haharuanai koaka.’ 29 Miori hamana ena 'abi ebamuena etibaha, ‘A'i kaeao.’ 'A muriai eraonaraona haraina ba eao eaka. 30 Haeamona hamakia eao nahuna ibaruana herena 'abi ihobonamo ehinana, ba miori e'abi, ‘'E, hama'u, kaeao.’ Ia a'i eao. 31 Weiakia terarua hanona aeana hauna hamakia ena nuatae akana ebabaina?” Ia te'abi tetibaha, “Kori 'uaina hauna.”

Iesu ia ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, moni bararo haukia mai maha porepore babi'ekia hanona Tirama ena obia aiaranai katekatoto 'uai ba wai.
32 Pokina ba'uere robe hauna Ioane emai heremi bero taearana ebaihanimi, ia wai a'i toa'i taeana 'a moni bararo haukia mai mahaporepore babi'ekia hanona tea'i taeana. Wai haeamona hoahoa weiana toihana, iamo a'i toraona kabe a'i toa'i taeana.”

Ori Ibabataina Haharua I'imana Haukia Ki'a Obokia.

(Mk 12.1-12; Lk 20.9-19)

33 “Tomobahu 'abi ibabatai ha neiana. Hano hauna ha ena bine haharuana ebabaina, arana eoko kakaiarona, bine buakia kehari 'iti 'itina urina ehabina mai bai'ima ituna ebakorina. Haharua hanona biraura haukia baika eba'ima'imanakia, 'a ia hanona eharima hano haeai eao. 34 Bine buana ia'ina ranina aba ekaibari, poki hauna emikiri ena ta'ara'i haukia baika euhunakia buabua ibararokia teao. 35 Haharua te'imana haukia tehore ta'ara'i haukia tea'i 'ininakia ha teahu ki'ana ha teahu 'arina ha piharai tekuina. 36 Haeamona poki hauna ta'ara'i haukia euhunakia teao, 'uaina hanona bita mo bariu hanona bo'ona teao, ia hoa ihobonamo ia herekiai tebabaina.

37 Muri 'akinai hanona poki hauna nahuna euhuna eao herekia etibaha, ‘Au naha'u buonai aba katemarikiaina.’ 38 Haharua ṯe'imana haukia poki hauna nahuna teihana raninai kipokia te'abi'abi tetibaha, ‘Kepoki hauna neiana. Tomai hamahu'arina, haharua hanona aika 'eukai keao.’ 39 Ba weia tea'ina haharua aonai teberi ahina teaoaina parabu kapenai teahu'arina. 40 Ba wai turaonana, haharua poki hauna kemai raninai haharua te'imana haukia herekiai taba kebabaina?”

41 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Poki hauna kehore i'imana haukia ki'a obokia keahu'ari orenakia, 'a haharua hanona haharua i'imana haukia haeai kebenakia kate'imana, bine ekia bua'a raninai buakia kateaoainakia ia 'euna.”

42 Iesu ia ehinabenakia etibaha, “Wai puka robena a'i totuabi 'apuana, u? Ṉa terere aihona,

‘Itu babai haukia
tebaki'ana piharana hanona aba
pihara apa'uana tohanai eao.
Babai neiana hanona
Obiapaka ebabaina,
nahaihana nahata'u ta'u huri!’
Sal 118.22

43 Ua buonai au wai nahinabenimi, Tirama ena obia aiarana heremiai kea'i parena, buabua nibaramanakia itubuna maearimakia kebenakia. 44 Hau ha ke'eho pihara neiana ahanai hanona kepa'a, ia pihara ke'eho hau ha ahanai hauna hanona ke'iti 'iti apuroroai keao.”

45 Robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia Iesu ena 'abi ibabatai weiana ehinana aiana teona hanona te'iobina ia robakia niahuna. 46 Ia tenuatae katea'i 'inina, 'a mako teta'uainakia pokina maearima teraonana Iesu hanona mahabanai hauna ha.

Copyright information for `RRO