Matthew 22

Ori Ibabataina Hawainibe Mahamaha Tatuna.

(Lk 14.16-24)

Iesu haeamona 'abi ibabatainai ehinabe muenakia etibaha, “Tirama ena obia aiarana hanona matoha obia hauna ha nahuna ena hawainibe tatuna ebabaina 'abana. Ia ena ta'ara'i haukia euhunakia tebeau beau enuatae ainakia haukia tehina benakia, ia enuatae ainakia haukia teubo a'i temai. Ba ia haeamona ena ta'ara'i haukia haeai baika euhunakia etibaha, ‘Abeaunakia haukia katohinabe muenakia katotibaha, 'E'u poromakau mai e'u mahi namokia aba ahunakia aba teiua 'iti'itinakia taba ikoikiai aba teba'orunakia, hawainibe tatuna katomai.’

'A maearima weiakia hanona ia robana a'i teahuna tekamuri, ha ena uma eao ha ena aka 'ekana eao. Harina haukia ta'ara'i haukia tea'i 'ininakia tebatae ainakia ba teahu 'arinakia. Weiana obia hauna eopuere wairai, ba emikiri ena huari haukia euhunakia, ahuahu haukia weiakia teahu 'arinakia ekia aiara abomo tehuhuna.

Ba ia ena ta'ara'i haukia ehinabenakia etibaha, ‘Hawainibe anianina aba e'oru, 'a abeaunakia haukia a'i tenamo a'i katemai. Tomoao aiara ibuanai taimo taimo katotabu ahinakia haukia katobeaunakia katemai hawainibe neiana tatunai.’ 10 Ua buonai ta'ara'i haukia teao aiara ibuanai tetabu ahi maearimakia namo haukia mai ki'a haukia ikoikiai temaiainakia, baki baki haukia hawainibe ituna tebabonu 'auna.

11 'A obia hauna eao baki haukia eihanakia raninai hau ha eiha tinana hawainibe tatuna habunina a'i ebatotona. 12 Ebakaina etibaha, ‘E'u hau e! Hawainibe tatuna habunina aha'i ia aea ohoma ototo?’ Hau weiana ke'abi 'ekana aha'i. 13 Obia hauna ena ta'ara'i haukia ehina benakia etibaha, ‘Aena imana katobirinakia atapaka wapuranai katokapo ahina, ua'a kehai mai 'aki'akina kearao'i arao'i.’”

14 Iesu ena 'abi orenai etibaha, “Bo'ona eaparinakia 'a bita mo etina'anakia.”

Takiti Bakaibakaina.

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

15 Parisea haukia teto'u roba teahu aea patehoma Iesu ena 'abiai patebarewana. 16 Ekia maearima baika mai Heroda murinai ti'au haukia kipokia teuhunakia teao Iesu herena tehinabena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, ai ṯa'iobina oi hanona 'abi tohana haumu, Tirama ena taeara tohana nuba'iobi aina abomo maearima taikia a'i nutai pokina ia aea homakia haukia robakia a'i nuahuna. 17 Ua buonai emu raona taba hanona moba'iobinamai, Takiti monina Kaisara katabena hanona ebero 'ao aha'i?”

18 Ekia raona ki'a obona weiana Iesu aba e'iobina buonai e'abi etibaha, “Wai bahaorea haumi, aehoma buonai au tuhobona'u? 19 Takiti tubaibeni monina ha tomobaihana'u.” Ba silba monina ha temaiaina tebena. 20 Iesu ia ebakainakia etibaha, “Neiana tai aubaubana abomo tai atana?” 21 Ia te'abi, “Kaisara 'euna.” Ba Iesu ia ehinabenakia etibaha, “Kaisara 'euna Kaisara katobena, 'a Tirama 'euna Tirama katobena.”

22 'Abi neiana aiana teona raninai te'arara ki'a ba tehabona teka'a.

'Ariai Mikiri Mue Bakaibakaina.

(Mk 12.18-27; Lk 20.27-40)

23 Beraura hamona weianai Sadukea haukia temai Iesu herena, ia hanona mikiri mue a'i tibatohana haukia, Iesu tebakaina, 24 tetibaha, “Ba'iobi haumu e, Mose ṉa eba'iobi aihonamai. Hau ha ehawainibe ia nahuna aha'i ebaramana e'ari raninai uaho'abana kehore wapu weiana keatawana miori kebaramana uaho'abana e'ari hauna nahunai keao. 25 Bariu a'a hati haukia ikoinai 'abaihau hamomo baiatamaiai temiaho. Pakana ehawainibe, miori ha a'i ebaramana aonai e'ari wapu uaho'abana ibaruana hauna herenai ehabona, eatawana. 26 Haeamona uaho'abana ibaruana abomo nahuna aha'i e'ari, taeara ihobonai mo erama uaho'abana ibaihauna herenai eao mo iba'abaihau hamomona herenai epua. 27 Puana 'akinai babi'e abomo e'ari. 28 Bariu mikiri mue raninai babi'e weiana hanona tai atawanai keao, pokina haukia 'abaihau hamomo babi'e weiana teatawana?”

29 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai aba tuhaorea pokina Puka robenai terere 'abikia mai Tirama ena hiabu a'i to'iobinakia paunai. 30 Mikiri mue ai maearima hanona a'i katehawainibe. Ia haukia hanona kupa anerukia 'abakiai kateao.

31 'Ari haukia katemikiri mue 'abina Tirama ehina benimi hauna a'i totuabina, u? Ia etibaha, 32 ‘Au hanona Aberahamo ena Tirama, Isako ena Tirama, Iakobo ena Tirama’. Ia hanona 'ari haukia ekia Tirama aha'i, ia hanona mauri haukia ekia Tirama.” 33 Mako 'abi neiana teona raninai ia ena ba'iobi 'abinai teta'u ta'u huri.

Rauhubu Apa'uana Tohana.

(Mk 12.28-31; Lk 10.25-28)

34 Iesu Sadukea haukia ebaunu baihanakia pouna Parisea haukia teona raninai ia abomo teto'u. 35 'Abakia ha rauhubu hauna Iesu ehobona ebakaina etibaha, 36 “Ba'iobi haumu e, rauhubu 'abina aeana hauna eapa'ua ki'a baha?”

37 Iesu e'abi etibaha, “Obiapaka emu Tirama koraona'au aina mai aomu ikoinai mai aubamu ikoinai mai emu raona ikoinai. 38 Neiana hauna hanona rauhubu 'abina apa'uana abomo kori'uaina. 39 Rauhubu 'abina apa'uana ibaruana hanona neiana, heremu ai hauna koraona'au aina kipomu nuraona'au aini'o 'abana. 40 Rauhubu 'abikia ikoikiai mai mahabanai 'abikia ikoikiai hanona rauhubu neiakia rua ahakiai tekori 'au.”

Iesu Parisea Haukia Ebakaibakai ainakia.

(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)

41 Parisea haukia tito'u ohomo aonai Iesu ia ebakainakia etibaha, 42 “Wai hanona Keriso aea turaona aihona? Abomo ia hanona tai nahuna?” Ia tehinabena tetibaha, “Davida nahuna.”

43 Ba Iesu ebakainakia etibaha, “Aehoma buonai Davida Auba Robeai ebonu hanona ia Keriso eaparina Obiapaka? Pokina Davida e'abi etibaha,

44 ‘Obiapaka hanona e'u Obia
ehinabena etibaha,
“Itipa'u tainai komiati keaomo
emu 'ou haukia 'apumu ba'anai
kahorotinakia.”
Sal 110.1

45 Davida Keriso eaparina e'u Obia raninai, aea homanai mo Keriso hanona Davida nahunai keao?”

46 Hau ha Iesu ena 'abi kebamuena hanona a'i etaina, abomo rani weianai hau ha a'i enuako'o, Iesu a'i ebakaina.

Copyright information for `RRO