Matthew 23

Rauhubu Poki Haukia Kate'ima'ima Harainakia.

(Mk 12.38-39; Lk 11.43, 46; 20.45-46)

Weiana Iesu ehore mako mai ia i'abana haukia ehinabenakia etibaha, “Rauhubu poki haukia mai Parisea haukia hanona Mose ena imia'auai ṯemia'au tipoki. Ua buonai aiakia katoka'aina, ṯehina benimi akakia ikoikiai katobabai, 'a tibabai hoahoakia hanona a'i katobabai, pokina ia ṯeiroroai akakia hanona a'i tibabainakia. Puma rarikia iebebeai ṯebiri 'aunakia maearima 'arokiai tihore 'aunakia, 'a ia kipokia katea'i taeana hanona imakia riuriuna ituna ha a'i niata 'apuana. Ekia babai ikoikiai hanona maearima kateihanakia kateba apa'uanakia, puka robena 'abikia tererena ṯeutanakia kohukohukia weiakia bahuba'ari aonai paukiai ṯebiri 'aunakia haukia tibapairi pairinakia abomo ekia bahuba'ari habunikia buibuikia tibawaro waronakia. Tatu 'ekakiai hanona imia'au namokia 'arikia ti'ari, marea aokiai imia'au 'orukia ṯenuatae ainakia. Ekia nuatae hanona kawakawa 'ekakiai maearima katehore kateba namonakia mai katemariki ainakia haeamona kate'abi ia hanona maearima apa'uana ha.

Ia maearima a'i teme'abi wai hanona maearima apa'uami, pokina wai emi apa'ua hauna hanona hamona abomo wai ikoimiai hanona a'a mai hati. Hanopakai hau ha a'i katoaparina hamami, pokina wai hamami hanona hamona kupai nemiaho. 10 Abomo a'i kate'abi, wai hanona poki haumi, pokina wai emi poki hauna hanona hamona Keriso. 11 Baiatamiai ha kebapa'ua hauna wai emi ta'ara ia'ina haunai keao. 12 Hau ha kipona nibapa'uana hauna Tirama kehore ia kebako'i ko'ina, ia kipona nibako'i ko'ina hauna Tirama kehore ia kebapa'uana.”

Iesu Parisea Ekia Bai'oi Hoakia Paukiai Erikenakia.

(Mk 12.40; Lk 11.39-42, 44, 52; 20.47)

13 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, Tirama ena obia aiarana pa'abina maearima wairakiai tukaiabuna, wai kipomi a'i tutoto abomo weiakia ṯenuatae katetoto haukia tuehe abunakia. 14 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi, bai'oi haumi, heremiai keki'a wairai, wapu ekia itu tuani 'aunakia, maearima tuba haoreanakia emi bahuba'ari tuba homa'anakia. Ua buonai puma rarina katoa'ina.

15 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, hanopaka maikoina tukakaiarona maearima i'abami haukiai katobaonakia, ba weiana tubabaina hanona ia ena ki'a barua tubapa'uana ia tua'i ki'ana keao iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana wai 'abana.

16 Baka'a haumi mahami ṯeki'a haumi, heremiai keki'a wairai, wai tu'abi maearima ha marea robe atana ke'abi'uai hanona robana a'i kateahuna, 'a peia gold weiana marea robe aonai hauna atanai ke'abi'uai hanona kebatohana. 17 Wai po'o abomo mahami teki'a haumi, aeana hauna eapa'ua? Gold 'ao marea robe weiana gold nibarobena hauna? 18 Wai haeamona tu'abi, maearima ha itara robena atanai ke'abi'uai hanona robana a'i kateahuna, 'a peia beruberu tabana itara robena ahana hauna atanai ke'abi'uai hanona kebatohana. 19 Wai mahami teki'a haumi, aeana hauna eapa'ua? Beruberu tabana itara robena ahanai hauna 'ao itara robena weiana beruberu tabana nibarobena hauna? 20 Ua buonai itara robena atanai ni'abi'uai hauna hanona itara robena mai ahanai ṯemiaho tabakia ikoinai atakiai ni'abi'uai. 21 Abomo marea robe atanai ni'abi'uai hauna hanona marea robe mai aonai nemiaho hauna atanai ni'abi'uai. 22 Abomo kupa atanai ni'abi'uai hauna hanona Tirama ena imia'au mai nemia'au hauna atanai ni'abi'uai.

23 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi wai bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, uma anianikia weiakia aniani tiba'orimona haukia hanona tubaharau haeanakia hamohamo tubaibeni obiapaka ena bararoai, 'a rauhubu akakia apa'uakia, bero, aoko'o mai a'ikakauma tureanakia, ba neiakia patobabai hanona penamo, weiakia abomo a'i patoreanakia. 24 'Uai haumi mahami teki'a, nene 'abiai tu'ato ahina ia mahi atana kamela hanona tutonona.

25 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, ere mai 'ororo kapekia ṯoutunakia ia aokia hanona bainai mai ripuripu ai toa'i tabakiai tebonu 'au. 26 Parisea haumi mahami teki'a, ere mai 'ororo aokia tomoutu 'uainakia ba kapekia abomo aba katemahamaha.

27 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, wai hanona 'ariahakia tebaporenakia 'abakia, kapekia temahamaha 'a aokia hanona 'ari haukia huria mai pari ikoinai tebonu'au. 28 Taeara ihobonai mo maearima wai haumi ṯeihanakia bero haumi 'abanai, 'a aomi hanona bai'oi mai ki'a tebonu'au.

Iesu Parisea Ekia Puma Ehina 'Uaina.

(Lk 11.47-51)

29 Rauhubu poki haumi mai Parisea haumi bahaorea haumi, heremiai keki'a wairai, mahabanai haukia ekia 'ariahakia tubabai mai bero haukia ekia 'ariahakia tubataitai harainakia. 30 Wai tu'abi, ‘Kupumai ekia raniai tamarama raninai mahabanai teahu'arinakia aonai ai hanona a'i pata'i turinakia.’ 31 Weiana hanona wai kipomi ṯohina pounimi, wai hanona mahabanai haukia teahu 'arinakia haukia 'aba'abakia. 32 Kupumi hamami ekia ki'a tea'i ramana hauna wai katobapa'ua haraina. 33 Wai 'erau abomo 'erau nahukia haumi, Tirama ena puma keaoainimi iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana herenai aea katokapare aiho?

34 Mahabanai haukia aobero haukia mai ba'iobi haukia kauhunakia heremi katewahi, baika katoahu'ari, baika matiu ibiri ropoai katokoko 'aunakia, baika marea aokiai kato'atinakia, abomo aiara hai katouranakia kateao aiara ha. 35 Ua buonai bero haukia aruarukia ikoinai hanopaka ahanai ekiki oioi pumana hanona wai ahamiai keriri, aka bero hauna Abela aruarunai kea'i ramana keao mo Berekia nahuna Sekaraia aruaruna ia ikaihuri robena mai itara robena baiatakiai toahu'arina hauna herenai kepua. 36 'Abi tohana au wai nahinabenimi, ahuahu neiakia ikoikiai ekia puma hanona uru neiana maearimakia ahakiai keriri.

Iesu Ierusalema Ehaiaina.

(Lk 13.34-35; 19.41-44)

37 Ierusalema e, Ierusalema e, mahabanai haukia nuahu'arinakia abomo Tirama iuhubeau euhunakia heremu tewahi haukia piharai nokuinakia, rani babita anuatae nahumu kabararonakia ihobona kokoro'u ha banina ba'anai nahuna ne'umu hao 'abana, 'a a'i onuatae. 38 Ua buonai emu marea robe hanona kahabo 'abaeana abomo ke'aburu. 39 Au oi nahinabeni'o, a'i koiha muena'u keao mo oi ko'abi kotibaha, “Tirama kehore Obiapaka atanai nimai hauna kebanamona!”

Copyright information for `RRO