Matthew 24

Iesu Marea Robe Kerabutaina Pouna Ehinana.

(Mk 13.1-2; Lk 21.5-6)

Iesu marea robeai ekarahi taearai nika'a aonai i'abana haukia teka'a haha herena marea robe ituna robana teahuna. Iesu ia ehina benakia etibaha, “Taba neiakia ikoikiai ṯoihanakia? 'Abi tohana au wai nahinabenimi, pihara ha pihara ha ahanai a'i keno'au a'i kemiaho, ikoikiai hanona kateriri kate'eho.”

Iesu E'abi, Haiara Bo'ona Katerama.

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

Iesu olibe oeonai emiati aonai i'abana haukia tekabuni teao herena tehinabena tetibaha, “Moba 'iobinamai, taba neiakia aita katerama? Emu mai mue abomo hanopaka puana hoana hanona aea homana?”

Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Kato'ima'ima harainimi, hau ha a'i me'oinimi. Pokina au ata'uai maearima bo'ona katemai kate'abi katetibaha, ‘Au Keriso neia'u,’ ba maearima bo'ona kate'oinakia. Wai hanona huari 'urukia mai poukia kato'o raninai nuami a'i katetae, taba uahomakia katerama ia puana hanona wairai. Hanopaka ha kehore hanopaka ha kehuarina, itubu ha kehore itubu ha ke'oatana. 'Eka haeai haeaiai 'arobo katerama mai 'eka bo'onai kanokau kateka'a. Neiakia ikoikiai hanona miori nirama haiarana kori'uaina 'abana.

Weiana wai hanona kateaoainimi katebahaiaranimi, kateahu 'arinimi, au buo'uai hanopaka ikoikiai wai kate'oatanimi. 10 Rani weiana maearima bo'ona ekia a'ikakaumai kate'eho haha kipokia hinahinakia katehina, abomo katebai'oata. 11 Weiana mahabanai haukia bai'oikia bo'ona abomo katewaira tina maearima bo'ona kate'oinakia. 12 Aka ki'a hanona keapa'ua buonai maearima bo'ona ekia raona'au ke'abe'abe. 13 Ia kekori 'ini keao puanai hauna hanona mauri kea'ina. 14 Tirama ena obia aiarana pouna namona neiana hanona hanopaka maikoina aonai kateiroro aina, itubu ikoikiai kate'iobina, ba murinai hanopaka puana kemai.

Rani Ki'a Obona Tohana.

(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

15 Ua buonai kaiba'uku ki'a obona tohana weiana mahabanai hauna Daniela robana eahuna hauna 'eka robenai kekoroti katoihana raninai, (tuabi tuabi hauna me'iobina.) 16 weiakia Iudai ṯemiaho haukia hanona oeo aokiai katebeau toto. 17 Weiana itu kapenai hauna hanona a'i keriri ena taba itu aonai haukia a'i kea'inakia. 18 Mai weiana umai nemiaho hauna a'i kemue ena itu ena habuni ia'ina a'i keao. 19 Rani weiakia aokiai babi'e mai nuakia abomo miori 'oru'orukia tiba'aenakia babi'ekia herekiai hanona keki'a ki'a baha. 20 Katobahuba'ari Tirama herenai, emi beau obo ipi mai hiribo 'ao beraura robenai a'i merama paunai. 21 Pokina atetua rarina 'akina kerama, weiana hanopaka ea'i ramana emai mo bariu uahomana ha a'i erama, muriai abomo ihobona ha a'i kerama. 22 Tirama beraura weiakia a'i pebako'onakia raninai maearima ha a'i kemauri, 'a ia ena tina'a maearimakia paukiai beraura weiakia kebako'onakia.

23 Rani weianai hau ha kehina benimi ketibaha, ‘Tomoihana Keriso neiana’, 'ao ‘Ia weiana,’ raninai a'i katobatohana. 24 Pokina Keriso bai'oikia mai mahabanai bai'oikia hanona katewaira tina bata'u ta'u huri akakia mai hoa rarikia katebabai, petaina raninai Tirama ena tina'a maearimakia abomo kate'oinakia.

25 Katoraona 'inina Au aba naba'iobi 'uainimi. 26 Ua buonai ia katehina benimi katetibaha, ‘Keriso weia hano'akunai’ raninai a'i katoao, 'ao ‘Ia neiana ikaihuri aonai’, raninai a'i katobatohana. 27 Pokina kupa neimare taetana niaomo tibotaina 'abana au maearima nahuna e'u mai hoana abomo ua homana.

28 'Ari hauanina enoti 'ekanai, po'i abomo weia kateto'u.

Au Maearima Nahuna Kamai.

(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28)

29 ‘Atetua weiakia kateore murikiai
beronai beraura kewapura,
nawa a'i kerara,
bihiu hanona kupai kate'eho,
kupa hiabu tabakia ikoikiai
kateibiu ibiu.’
Isa 13.10, 34.4

30 Weiana maearima nahuna au e'u mai hoana hanona kupai kewaira tina, ba hanopaka maearimakia ikoikiai hanona katehai, au maearima nahuna hiabu mai nuabi rarina aonai auhao ahakiai kamai kateihana'u. 31 Pihi kateubainakia urukia rarikia aonai e'u aneru kauhunakia kupa puanai keao kupa puana baura bani 'ekakiai atina'anakia maearimakia katebararonakia.

Kuropouai 'Iobi Kaha'ina.

(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)

32 Kuropou matiuna herenai 'iobi katoa'ina. Kuropou kehubu rauna kateahu boa raninai, wai aba kato'iobina hioro aba nikaibari. 33 Taeara ihobonai taba neiakia katoihanakia raninai, wai aba kato'iobina rani hanona aba herekai au hanona aba pa'abi herenai. 34 'Abi tohana au wai nahinabenimi, uru neiana a'i ke'ari ore keao mo taba neiakia ikoikiai katerama. 35 Kupa mai hanopaka hanona kate'akauma, ia au e'u 'abi hanona a'i ke'akauma.

Tai Ha A'i E'iobina Rani Tabanai.

(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30, 34-36)

36 E'u mai beraurana abomo beraurana hoana hau ha a'i e'iobina, kupa anerukia a'i te'iobina Nahuna abomo a'i e'iobina, ia Hama'u ikupaiana mo e'iobina. 37 Noa ena raniai 'abana, au maearima nahuna e'u mai ranina abomo ua kehoma. 38 Tou rarina a'i nimai baha aonai maearima hanona teaniani teinuinu tehawainibe eao mo wapu weianai Noa aunohiai etoto. 39 A'i te'iobi 'apuana taba kerama eao mo tou apa'uana ekara 'au, ba ikoikiai tetono 'ari. Au maearima nahuna e'u mai rarinai abomo ua kehoma. 40 Rani weianai hau rua umai kateaka, Tirama kehore hamona kea'i taeana 'abana kehabona. 41 Babi'e rua witi ibautuna piharana katebaherena aonai, Tirama kehore hamona kea'itaeana 'abana kehabona. 42 Ua buonai katomaha no'a pokina emi Obiapaka ena mai beraurana hanona a'i to'iobina. 43 Ia neiana katoraona 'inina, itu poki hauna pe'iobina rabi hoana tabanai bainao hauna kemai hanona ia aba pemaha no'a, ba ena itu a'i patetapana a'i patetoto. 44 Ua buonai wai abomimo katoba'oru rani ikoinai, pokina au maearima nahuna hanona rani weiana wai a'i tubahu bahuaina aonai kamai.

Ta'ara'i Hauna Namona Mai Ta'ara'i Hauna Bai'oina.

(Lk 12.42-46)

45 Tai hanona ta'ara'i hauna namona mai aoberona ia ena poki hauna kehore kea'i taeana ena itu i'imanai keao, ta'ara'i miorikia ekia aniani kebenakia aniani ranina tohanai? 46 Ia aka weiana nibabaina aonai ena poki hauna kemue keihana raninai ia hanona kenamo. 47 'Abi tohana au wai nahinabenimi, poki hauna kehore ia kea'i taeana ena taba ikoikiai i'imakia haunai kebaona. 48 Ia ta'ara a'i hauna ki'a obona hanona ke'abi ketibaha, ‘E'u poki hauna a'i nimai baha.’ 49 Ba ia kehore 'abana ta'ara'i haukia keahunakia abomo inuinu haukia kipokia kateaniani kateinuinu haeamo. 50 Rani ha ta'ara'i hauna weiana ena poki hauna a'i nibahu bahu aina abomo beraura hoana a'i e'iobina aonai ia kekara'au. 51 Poki hauna kehore ia keahu ki'ana keuhu ahina bahaorea haukia kipokia 'eka hamonai, weia ia kehai mai 'aki'akina kearao'i arao'i.”

Copyright information for `RRO