Matthew 25

Ori Ibabataina Uaho Harau Haea.

“Rani weiana Tirama ena obia aiarana hanona matoha uaho harau haea 'abakia, ekia ramepa tea'i teao hawainibe mahamaha hauna kipokia katebaitabu ahi. Ima hanona teaopo'o 'a ima hanona teaobero. Weiana aopo'o uahokia ekia ramepa tea'inakia, ia karatini harikia a'i tea'i. 'A aobero uahokia ekia ramepa tebaharu abomo karatini harikia tea'i. Hawainibe mahamaha hauna hanona a'i emai baha, ba uaho parua ea'i ki'anakia teako rai tenoti teparua.

Wapuka'a ibuanai io aiana teona etibaha, ‘Hawainibe mahamaha hauna aba nimai, tomokarahi kipokia katobaitabu ahi.’ Ba uaho ikoikiai teno'a temikiri, ekia ramepa tea'ia'i harai. Weiana ao po'o uahokia tehore ao bero uahokia tenoinakia tetibaha, ‘Emi karatini harua tomobenamai emai ramepa aba kate'ao.’ Ia ekia 'abi tebamuena tetibaha, ‘Aha'i. Wai mai ai kipokia kahabaharu hanona a'i ketaina. Namona hanona tomoao tikawa kawa 'ekanai 'eumi tomokawa.’ 10 Ao po'o uahokia kawakawa 'ekana teao aonai hawainibe mahamaha hauna ekara'au, teba'oru uahokia ima kipokia teao hawainibe tatuna aonai tekatoto ba pa'abi tekaiabuna.

11 Murinai ao po'o uahokia temai teapari tetibaha, ‘Poki haumu e, Poki haumu e, pa'abi mokaikauna tamatoto.’ 12 'A ia ekia 'abi ebamuena etibaha, ‘'Abi tohana au wai nahina benimi, au wai a'i a'iobinimi.’

13 Weiana paunai katomaha no'a, beraura mai beraura hoana hanona wai a'i to'iobina.

'Abi Ibabataina Ta'ara'i Haukia Aihau Moni Te'ima.

(Lk 19.11-27)

14 Haeamona Tirama ena obia aiarana hanona matoha hau ha harima keao 'eka homa'ana 'abana, ena ta'ara'i haukia eaparinakia, ehinabenakia ena taba ikoikiai kate'imanakia. 15 Poki hauna weiana ehore ena ta'ara'i haukia ha ha ekia tabura ihobokiai moni ebenakia, hamona kina hinabu ima ebena, ha kina hinabu rua, ha hanona kina hinabu hamomo ebena ba ia harima eao. 16 Kina hinabu ima ea'ina hauna hanona beronai eao akana ebabaina ba ahanai kina hinabu ima ha ebabaina. 17 Kina hinabu rua ea'ina hauna abomo uamo ehoma, ba ahanai kina hinabu rua ha ebabaina. 18 'A kina hinabu hamona ea'ina hauna eao 'uri ehabina poki hauna ena moni ehano abuna.

19 Rani homa'ana eao murinai ta'ara'i haukia weiakia ekia poki hauna emue emai ena moni ebakai bakai ainakia. 20 Kina hinabu ima ea'i hauna kina hinabu ima ha kipokia emaiainakia etibaha, ‘Poki haumu e, kina hinabu ima obena'u. Ba moihana, ahanai kina hinabu ima ha neiakia ababainakia.’ 21 Poki hauna e'abi etibaha, ‘Ta'ara'i haumu namomu aka bero haumu, obabai harai, taba papakia o'ima harainakia buonai bariu taba apa'uakia i'imakiai kabaoni'o. Omai e'u aonamo aonai mototo.’

22 Kina hinabu rua ea'i hauna abomo emai e'abi etibaha, ‘Poki haumu e, kina hinabu rua obena'u. Ba moihana, ahanai kina hinabu rua ha neiakia ababainakia.’ 23 Poki hauna e'abi etibaha, ‘Ta'ara'i haumu namomu aka bero haumu, obabai harai, taba papakia o'ima harainakia buonai bariu taba apa'uakia i'imakiai kabaoni'o. Omai e'u aonamo aonai mototo.’

24 'A kina hinabu hamona ea'ina hauna emai e'abi etibaha, ‘Obiapaka e, au a'iobina oi hanona hau pahihimu, maearima haeai tebato bato 'ekakiai nueueu mai maearima haeai uho tekapo kapo otarai 'ekakiai nubararo bararo. 25 Ua buonai au ata'u aeao emu moni hinabu hamona hano aonai ahano abuna ba namaiaina. Moihana oi emu moni 'ekanai mo neiana.’

26 Poki hauna e'abi etibaha, ‘Ta'ara'i haumu ki'a obomu abomo o'aboro, oi nuraonana au maearima baika tebato bato 'ekakiai naeueu mai maearima tekapo kapo otarai 'ekakiai nabararo bararo, 'u? 27 Ua homana raninai moni i'imana haukia herekiai pohorotina ba amue amai raninai ahanai papana ha perama kipokia pa'i haeamona. 28 Bariu hanona herenai kina hinabu hamona tomoa'i boina, kina hinabu harau haea ea'i hauna tomobena. 29 Pokina mai 'euna hauna hanona bo'ona kabena, ena taba kebo'o ki'a, 'a ekapu hauna hanona papana herenai nemiaho hauna abomo ka'i boina. 30 Ta'ara'i hauna neiana ena namo aha'i hauna tomokapo ahina meao 'eka wapuranai weia kehai mai 'aki'akina kearao'i arao'i.’

Bakai Apa'uana Orena 'Akina.

31 Au maearima nahuna mai nuabi'u e'u aneru ikoikiai kipokia katamai raninai e'u imia'au nuabina ahanai kamia'au. 32 Hanopakai itubu ikoikiai au waira'uai katebararona, ba au kahore maearima kabahu boanakia, mamoe 'ima hauna mamoe mai nani nibahu boana 'abana. 33 Au kahore mamoe hanona itipa'u tainai, nani hanona awari'u tainai kahorotinakia. 34 Ba au Obia arana kahore itipa'u tainai haukia kahina benakia katibaha, ‘Hama'u ebanamonimi haumi, tomai kupa aiarana neiana hanopaka ebabaina raninai eba'oruna wai 'eumi hauna tomoa'ina wai barimi ai keao. 35 Pokina au mare'a a'ari hanona wai aniani tobena'u ani, 'ako'u e'ororo hanona wai bei tobena'u ainu. Au maearima haeai hau'u hanona wai toa'i taeana'u emi 'ekai. 36 Here'uai habuni aha'i hanona wai habuni tobabatotona'u. Au ainawa hanona wai au to'imana'u. Au wapura 'ekanai hanona wai totoana'u.’

37 Ba bero haukia ena 'abi katebamuena katetibaha, ‘Obiapaka e, aita raninai mare'a o'ari, ba tabanianini'o, 'ao aita raninai 'akomu e'ororo ba bei tabeni oinu? 38 Aita raninai taihani'o maearima haeai haumu ba ta'i taeani'o emai 'ekai, 'ao aita raninai heremuai habuni aha'i ba habuni tabeni'o? 39 Aita oinawa 'ao owapura raninai ba tatoani'o?’

40 Weiana au Obia arana ia kahinabenakia katibaha, ‘'Abi tohana au wai nahinabenimi. Uaho'aba'u urarukia neiakia ha herekiai ua tobabai aiho hanona au here'uai abomo aba ua tobabai aihona.’

41 Ba au Obia arana kahore awari'u tainai haukia kahinabenakia katibaha, ‘Tirama eururu ainimi haumi, here'uai tomokapare tomoao niara banai banai irubana teba'oruna tiaporo mai ena miori kipokia 'eukia hauna aonai katototo. 42 Pokina au mare'a a'ari hanona a'i tobanianina'u, abomo 'ako'u e'ororo hanona bei a'i tobena'u a'i ainu. 43 Au maearima haeai hau'u hanona emi 'ekanai a'i toa'i taeana'u, here'uai habuni aha'i hanona habuni ha a'i tobabatotona'u. Au ainawa mai wapura 'ekanai hanona a'i totoana'u.’

44 Ia abokiamo ena 'abi katebamuena kate'abi katetibaha, ‘Obia arana e, aita raninai taihani'o, mare'a o'ari, 'ao 'akomu e'ororo, 'ao maearima haeai haumu, 'ao habuni heremuai aha'i, 'ao oinawa abomo wapura 'ekanai, ba a'i tabaraini'o?’

45 Weiana au ia kahinabenakia katibaha, ‘'Abi tohana au wai nahinabenimi, uaho'aba'u urarukia neiakia ha herekiai ua a'i tobabai aiho raninai au abomo here'uai ua a'i tobabai aiho.’ 46 Ba ia haukia hanona keuhunakia haiara banaibanai 'ekana kateao, 'a bero haukia hanona keuhunakia mauri banaibanai 'ekana kateao.”

Copyright information for `RRO