Matthew 26

Iesu Iahu'arina Taearana Tetabuna.

(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Io 11.45-53)

Weiana Iesu 'abi neiakia ikoikiai ebapuanakia murinai i'abana haukia ehinabenakia etibaha, “Wai to'iobina Kabanai tatuna
(2) Isaraela haukia ekia tatu apa'uana ha.
hanona wapu rua mo wairai. Weiana au maearima nahuna hanona hinahina'u katehina matiu ibiri ropoai katekoko 'auna'u ka'ari.”

Rani weianai robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia kipokia, robe haukia arakiai hauna atana Kaiapasi ena ituai teto'u. Ia terobahu temaea hamomo bunianai Iesu katea'ina kateahu 'arina. 'A ia kipokia te'abi tetibaha, “Tatu aonai a'i kahababaina maearima a'i hamaba 'uri'urinakia.”

Babi'e Ha Tehoroai Iesu 'Arana Eheina.

(Mk 14.3-9; Io 12.1-8)

Iesu Betani ai morumoru hauna Simona ena ituai emiaho aonai, Babi'e ha kabapu mai tehorona 'arana rarinai pahakawana hauna ea'ina emai Iesu aniani 'ekanai emiati hanona arana eheina. I'abana haukia teihana raninai teopuere tetibaha, “Taba buonai tehoro neiana nine'e 'abaeana? Tehoro neiana 'arana rarinai pekawa kawaina monina uraru haukia pebenakia.”

10 'A Iesu e'iobina taba robana tiahuna hanona ehina benakia etibaha, “Taba buonai babi'e aona tuba aro'arina? Ia aka namona 'akina au here'uai ebabaina. 11 Uraru haukia hanona rani ikoinai wai heremiai katemiaho, ia au hanona rani ikoinai heremiai a'i kamiaho. 12 Tehoro neiana ia eheina au aha'uai hanona ihore'u akana ia'i a'i haraina ebabaina. 13 'Abi tohana au wai nahinabenimi, hanopaka maikoina aonai pou namona kateiroro aina hanona babi'e aka neiana ebabaina hauna katehinana ia iraonanai keao.”

Iuda Eao Kehinahina.

(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)

14 Rani weianai i'abana haukia harau haea rua 'abakia ha atana Iuda Isakariote hauna hanona robe haukia apa'uakia herekia eao, 15 ebakainakia etibaha, “Iesu imamiai kautana raninai taba katobena'u?” Weiana silba monikia harau aihau tebahunakia tebena. 16 Rani weiana eaoaina Iuda taeara etabu rani namona tabanai Iesu imakiai keutana.

Iesu Kabanai Anianina I'abana Haukia Kipokia Teani.

(Mk 14.12-21; Lk 22.7-14, 21-23; Io 13.21-30)

17 Parawa 'abaeana ikine tatuna beraurana kori'uainai, i'abana haukia temai Iesu herena tebakaina tetibaha, “Kabanai tatuna anianina ae'eai kata'ia'i haraina koana?” 18 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tomoao aiarai hau weiana herenai katohina bena katotibaha, ‘Emai poki hauna e'abi, “E'u rani aba ekaibari, Kabanai tatuna i'aba'u haukia kipokia emu ituai katababaina.” ’” 19 Ua buonai i'abana haukia Iesu ehinabenakia akana ihobonai tebabaina, Kabanai tatuna anianina tea'ia'i haraina.

20 Erabirabi aonai Iesu mai i'abana haukia harauhaea rua kipokia aniani 'ekanai temiati teaniani. 21 Tianiani aonai ia e'abi etibaha, “'Abi tohana au wai nahinabenimi, wai ha hanona au hinahina'u kohinahina.” 22 I'abana haukia aokia earo'ari ha ha tehore tebakaina tetibaha, “Obiapaka e, nuraonana au, u?” 23 Ia e'abi etibaha, “Hau weiana imana au ima'u ohi 'ororo hamonai ṯahao uta hauna hinahina'u kehinahina. 24 Au maearima nahuna hanona Puka robenai tererena ihobonai ka'ari, ia maearima nahuna hinahinana kehinahina hauna herenai keki'a wairai maearima weiana a'i perama hanona penamo.” 25 Ehinahina hauna Iuda etibaha, “Ba'iobi haumu e, nuraonana au, u?” Iesu e'abi etibaha, “'Abi mo naiana ohinana.”

Obiapaka Ena Ani To'u.

(Mk 14.22-26; Lk 22.15-20; 1Kr 11.23-25)

26 Ia tianiani aonai Iesu parawa ea'ina ebanamona ba ehobina, i'abana haukia ebenakia e'abi etibaha, “Tomoa'ina tomoana, neiana hanona au hau'u.” 27 Ba 'ere ha ea'ina ebanamona ba etiu benakia e'abi etibaha, “Ikoimiai neiana tomoinu. 28 Neiana hanona au aruaru'u, 'abi 'uai aruaruna mako paukiai kekiki oi ki'a ihina haona. 29 Au wai nahina benimi, bine beina neiana au a'i kainu mue keao mo Hama'u ena aiarai bine beina mahamahana wai kipokia kahainu haeamo.”

30 Weiana hui ha tea'ina murinai tekarahi, Olibe oeona teao.

Iesu Ehina 'Uaina Petero Ia Kebuniaina.

(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Io 13.36-38)

31 Ba Iesu ehinabenakia etibaha, “Bariu rabi neianai emi a'ikakauma ke'eho katohabona'u, pokina Puka robenai tererena, ‘Au mamoe i'imana hauna kahuna ba mamoe to'una hanona kerama otaraina.’ 32 Ia au kamikiri mue murinai au hanona ka'uai kaeao Galilea ba wai katoao.” 33 Petero etae e'abi etibaha, “Ikoikiai oi katehaboni'o katebeau re'a, au hanona oi a'i kahabo 'apuani'o.” 34 Iesu Petero ena 'abi ebamuena etibaha, “'Abi tohana au oi nahina beni'o, bariu rabi neiana kokoro'u a'i kearara baha aonai, oi rani aihau au kobuniai aina'u. Ko'abi oi au a'i o'iobina'u.” 35 Petero haeamona e'abi etibaha, “'Abina aha'i, hararua paha'ari haeamo, ia au hanona a'i kabuniai aini'o.” Ba i'abana haukia abokiamo 'abi hamona weiana tehinana.

Iesu Getesemaneai Ebahuba'ari.

(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)

36 Iesu i'abana haukia kipokia teao 'eka atana Getesemane, ba ehina benakia etibaha, “Au kaeao weia kabahuba'ari aonai wai hanona neia katomiati.” 37 Ia Petero mai Sebedeo nahuna rua ebaka'anakia teao. Weiana aona e'abe'abe ena raona eore, 38 ba ehinabenakia etibaha, “Au ao'u hanona ni'abe'abe wairai matoha pa'ari moioina. Neia katomiaho kipokia kahabai'ima.” 39 Eka'a haha 'apua aonai 'anonai e'umuti ebahuba'ari etibaha, “Hama'u e, heremuai ketaina raninai haiara 'erena neiana here'uai poa'i parena. Ia au e'u nuataeai aha'i, oi emu nuatae ai.”

40 Ba emue emai i'abana haukia herekia hanona tiparua eihanakia, ia ehore Petero ehinabena etibaha, “Aehoma buonai wai toaihau beraura hoana hamona kipokia a'i naha bai'ima? 41 Katobai'ima katobahuba'ari baihobo aonai a'i tomototo marikina. Aubami hanona nenuatae ia hauanimi mo ni'abe'abe.”

42 Emue eao rani ibaruana ebahuba'ari mue etibaha, “Hama'u e, haiara 'erena neiana ia'i obona taearana aha'i raninai kainu. Ba emu nuatae akana kerama.” 43 Emue emai raninai tiparua eiha muekia pokina mahakia teparua ki'a baha. 44 Ua buonai ehabonakia emue rani ibaihauna ebahuba'ari, 'abi hamokia mo ehinanakia.

45 Ba emue emai i'abana haukia herekia ehinabenakia etibaha, “Wai tuparua mai tuarai oho mo? Tomoihana, beraurana aba ekara'au, au maearima nahuna hanona aba ki'a haukia imakiai kateutana'u. 46 Tomomikiri, hamaeao. Tomoihana ehinahinaina'u hauna aba nimai.”

Iesu Tea'i 'Inina.

(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Io 18.3-12)

47 Iesu ni'abi ohomo aonai i'abana haukia harau haea rua 'abakia ha Iuda ekara'au, maearima bo'ona kipokia kareba mai pura'a tea'inakia temai. Ia hanona robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia teuhunakia haukia. 48 Hinahina hauna hoa ha eba 'iobinakia etibaha, “Kapauna hauna maearimana mo weiana ba katoa'ina.” 49 Iuda beronai eka'a eao Iesu herena e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e, oi onamo?” Ba epauna. 50 Iesu Iuda ena 'abi ebamuena etibaha, “E'u hau e, emu mai akana mobabaina.” Ba teka'a haha Iesu tea'i 'ini haraina.

51 Weiana Iesu te'abana hauna ha etara kipona ena kareba eberi 'auna robe haukia arakiai hauna ena ta'ara'i hauna ha haiana ehara obona. 52 Iesu ia ehinabena etibaha, “Emu kareba 'ekanai mohorotina, pokina karebai ti'au haukia ikoikiai karebai kate'ari. 53 Au hama'u panoina raninai ia beronai aneru itubuna harau haea rua
(53) Huari anerukia taha 'abaihau (6,000)
peuhunakia here'u hanona a'i o'iobina, 'u?
54 Ua perama aiho raninai, Puka robenai tererena au here'uai kerama toha hauna aea ketoha aiho?”

55 Rani hamona weianai Iesu ehore to'u ehinabenakia etibaha, “Au kakikaki hau'u buonai wai imami mai karebakia mai pura'akia tomai katoa'ina'u, 'u? Rani ikoinai au hanona wai kipokia marea robe aonai amiati aba'iobi, ia a'i toa'ina'u a'i tobirina'u. 56 Ia mahabanai haukia ekia rererere ketohana paunai neiakia ikoikiai ṉa terama aiho.”

Ba i'abana haukia ikoikiai Iesu tehabona tebeau 'akauma.

Iesu Bakai 'Ekanai Ekoroti.

(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55, 63-71; Io 18.13-14, 19-24)

57 Weiakia Iesu tea'ina hanona teaoaina robe haukia arakiai hauna Kaipasi herena, rauhubu poki haukia mai Iuda ekia maearima apa'uakia hanona weia tebararona. 58 'A Petero ehore ekaiturina atau'a tainai eka'a, teaomo robe haukia arakiai hauna ena parabu aonai tekatoto. Ia etoto 'ima haukia kipokia temiati taba kerama hanona keihana.

59 Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia hinau bai'oi haukia titabu Iesu beho 'ekanai katehorotina kateba'arina. 60 Maearima bo'okia tekarahi bai'oi 'abikia herenai tehina, taba ha a'i tetabu ahina puanai hau rua tekarahi, 61 te'abi tetibaha, “Hau neiana e'abi Tirama ena marea robe hanona keahu 'iti'itina ba wapu aihau aonai kebakori muena hanona ketaina.”

62 Robe haukia arakiai hauna emikiri Iesu ebakaina etibaha, “Mai emu 'abi ha? Hau neiakia ibabehomu 'abina ṯehinana hanona ekia 'abi 'arana kobamuena 'ao aha'i?” 63 Ia Iesu 'abi ha a'i ehinana. Robe haukia arakiai hauna haeamona ehinabena etibaha, “Mauri Tiramana atanai nabakaini'o kobatohana. Oi hanona Keriso Tirama nahuna raninai mo'abi!”

64 Iesu e'abi etibaha, “'Abimo naiana aba ohinana. Ikoimiai nahinabenimi, bariu rani neiana keaoaina au maearima nahuna hiabu Tiramana itipanai kamiati mai kupa aiaranai auhao ahanai kamai katoihana'u.” 65 Ba robe haukia arakiai hauna kipona ena habuni etapana e'abi etibaha, “Ia hanona Tirama atana nia'i ki'ana. Taba buonai hinau 'abikia kahatabu? Bariu kipomi haiamiai Tirama atana ea'i ki'ana aiana aba tona. 66 Wai taba ṉa tuho?” Maearima ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ia hanona ebeho buonai ke'ari.”

67 Ba Iesu wairana te'atotina mai teahuna, ba baika tebo'ana, 68 te'abi tetibaha, “Oi Keriso, momahabanai tai ebo'ani'o hauna mohina pouna.”

Petero Iesu Ebuniai Aina.

(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Io 18.15-18, 25-27)

69 Rani weianai Petero hanona parabu aonai itu wairanai emiati, ba ta'ara'i uahona ha emai herena e'abi etibaha, “Oi abomo Iesu Galilea hauna o'abana.” 70 Petero maearima ikoikiai wairakiai ebuniai etibaha, “Au a'i a'iobina oi taba robana nuahuna.” 71 Ba Petero ekarahi eao pa'abi 'akonai, weia ta'ara'i uahona haeai ha ehore ia eihana ba maearima ehinabenakia etibaha, “Hau neiana hanona Iesu Nasareta hauna e'abana.” 72 Petero haeamona ebuniai mue e'abi'uai pahihi etibaha, “'Ubi hauna e'iobina, hau weiana au a'i a'iobina.” 73 Rani a'i ehoma'a murinai weia tekoroti haukia teao Petero herena te'abi tetibaha, “'Abi tohana oi abomo 'abakia ha, pokina oi emu 'abi 'urunai ṯabai'iobi.” 74 Ba ia e'abi'uai pahihi etibaha, “'Ubi hauna e'iobina 'abi tohana nahinana. Aha'i raninai Tirama puma kebena'u. Hau naiana au a'i a'iobina.” Beronai kokoro'u e'arara. 75 Ba Petero Iesu ena 'abi ehinana hauna eraona tinana, “Kokoro'u a'i ke'arara baha aonai oi rani aihau kobuniai aina'u.” Weiana ekarahi eao atapakai ehai ki'a.

Copyright information for `RRO