Matthew 3

Ba'uere robe Hauna Ioane Eiroro.

(Mk 1.28; Lk 3.1-18; Io 1.19-28)

Rani weianai Ioane Ba'uere robe
(1) Bapatiso
hauna ewaira tina Iuda hano'akunai ena iroro ea'i ramana etibaha,
“Emi ki'ai tomoraona kabe, pokina Tirama ena obia aiarana hanona aba ekaibari.” Neiana hanona mahabanai hauna Isaia 'abina ehinana hauna etibaha,

“Hau ha hano'akunai eio etibaha,
‘Obiapaka ena taeara
tomoba'oruna,
Ena kaoao boana
tomobaberona.’”
Isa 41.3

Ioane ena habuni hanona mahi atana Kamela buirana tanatananai ebabaina, mai huana 'apana hanona poromakau paruana ehaina, ena aniani hanona pekaupekau mai hoho beina. Ierusalema maearimakia mai Iuda aonai aiara maikoina, haeamona Ioridana ate herenai aiara ikoinai haukia temai herena aiana kateona. Ekia ki'a tehina pounakia, haeamona eba'uere robenakia Ioridana ate aonai.

Ioane Parisea haukia mai Sadukea haukia bo'okia temai herenai keba'uere robenakia eihanakia raninai ehinabenakia etibaha, “'Erau nahuna haumi e. Tai ehinabenimi puma weiana Tirama aba ketiuahina hauna herenai katobeau pare? Raonakabe buabuana tomobawaira tinana. Aomiai a'i kato'abi wai hanona Aberahamo 'aba'abana buonai puma weiana herenai katobeau pare. Au wai nahinabenimi Tirama hanona mai hiabuna pihara neiakiai Aberahamo 'aba'abana kebabainakia! 10 Wapira hanona aba e'oru matiu pokinai, buabua namokia a'i tibaramanakia matiukia ikoinai hanona ke'uinakia iruba aonai kekapo totonakia.

11 Au hanona beiai mo naba'uere robenimi emi raona kabe hoana, ia weiana muri'uai nimai hauna hanona Auba Robeai mai irubai keba'uere robenimi. Ia hanona eapa'ua ki'a baha ba au, au a'i anamo ena tamaka kabuanakia. 12 Ena ikomo matiuna imanai ea'ina, ikomo 'ekana ea'i a'i haraina uho weiakia ikoinai kekomonakia paruakia keba'ehonakia, uho namokia ikoinai kebararonakia paraboa aonai kero'anakia, ia hamarakia hanona weiana a'i ni'ao 'apua irubana aonai kehuhu orenakia.”

Ioane Iesu Eba'uere Robena.

(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22)

13 Rani weianai Iesu hanona Galilea ai emai Ioridana atena Ioane herenai keba'uere robena. 14 Ia Ioane ebaoao etibaha, “Oi au poba'uere robena'u hanona penamo. Iamo omai au here'u.” 15 Iesu Ioane ena 'abi ebamuena etibaha, “Bariu hanona neiana oi kobabaina. Aka neianai Tirama ena bero akakia ikoikiai kahabatohanakia.” Ba Ioane ehore Iesu eba'uere robena.

16 Iesu e'uere robe murinai, beronai beiai ekara'au aonai kupa ekaikau Tirama ena Auba eriri emai ahanai matoha rauria eriri 'abana eihana. 17 Ba aia ha Kupai emai e'abi etibaha, “Neiana hanona au Naha'u tohana, E'u raona'au. Au hanona ia naonamo aina.”

Copyright information for `RRO