Matthew 4

Tiaporo Ehore Iesu Ehobona.

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

Weiana Auba Robe ehore Iesu eaoaina hano'akunai tiaporo
(1)Satani
kehore kehobona.
Iesu wapu ikoinai bariabui erobe aniani ha a'i eani, murinai hanona mare'a e'ari ki'a. Aonai baihobo hauna emai herena e'abi etibaha, “Peoi Tirama nahuna raninai, pihara neiakia mohina benakia pohamai temeao.” Ia Iesu e'abi etibaha, “Puka robenai aba tererena,

‘Maearima hanona pohamai mo
a'i katemauri,
ia Tirama ena 'abi ehina haukia
ikoinai katea'inakia hanona
katemauri.’”
Weiana tiaporo ehore Iesu eaoaina Ierusalema aiara robena, Marea robe 'ubina 'akinai ebakori 'auna, ba ehinabena etibaha, “Peoi Tirama nahuna raninai, kipomu naia morobo ahi. Pokina Puka robenai aba tererena,

‘Tirama ena aneru kehina benakia
kate'imani'o imakiai
katea'i taeani'o,
weiana piharai aemu
a'i mokaina ta'una.’”
Sal 91.11, 12

Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Puka robenai abomo ṉa terere aihona,

‘Obiapaka emu Tirama
baihobo 'ekanai a'i kohorotina.’”
Haeamona tiaporo ehore Iesu eaoaina 'ubi 'akina kobiona kaipanai ebaehe 'auna, ba hanopaka aiarakia maikoina nuabina ebaihana. Tiaporo e'abi etibaha, “Kokaipehu kokuti aina'u raninai, neiakia maikoinai oi kabeni'o.” 10 Iesu haeamona e'abi etibaha, “Satani e, mokatu'a! Puka robenai ṉa terere aihona,

‘Obiapaka emu Tirama
iamo ikupaiana kokuti aina,
mai ta'arana koa'i.’”
11 Weiana tiaporo Iesu herenai ekaobo, ba aneru temai tebaraina.

Iesu Ena Aka Ea'i Ramana Galileai.

(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12 Iesu Ioane aba wapura itunai tehorotina pouna eona raninai emue eao Galilea hanonai. 13 Weia Nasareta aiaranai a'i emiaho, ia eao Sebulon mai Napatali hanokiai Galilea obu haianai aiara ha atana Kaperanauma ua'a emiaho. 14 Neiana erama hanona Isaia mahabanai hauna e'abi hanona kebatohana etibaha,

15 “Sebulon hanonai
mai Napatali hanonai,
obu haianai, Ioridana ate
abihanai,
Galilea rama haeai haukia
ekia hano ai!
16 Maearima weiakia
wapurai ṯemiaho haukia
ea rarina 'akina kateihana.
Weiakia 'ari aiaiakia hanokiai
ṯemiaho haukia herekiai
ea kerara.”
Isa 9.1, 2

17 Rani weianai Iesu ena iroro ea'i ramana etibaha, “Emi ki'ai tomoraona kabe, pokina Tirama ena obia aiarana
(17) Basileia
hanona aba ekaibari!”

Iesu Ba'eha Haukia Bani Eaparinakia.

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18 Iesu Galilea 'obu poena haiana ekana eao aonai, a'a hati rua Simona, teaparina Petero, uaho 'abana Anderea ohi eihanakia ekia re'e 'obu aonai tehorenakia, pokina ia hanona ba'eha haukia. 19 Iesu ehina benakia etibaha, “Muri'uai tomai. Au kahore maearima iba'eha benikia haumiai kabaonimi.” 20 Beronai ekia re'e tehabonakia murinai teao.

21 Eka'a haha eao hanona a'a hati rua Iakobo mai Ioane hamakia Sebedeo kipokia ekia ahi ahanai ekia re'e tiahu abunakia eihanakia ba eaparinakia. 22 Beronai ekia ahi mai hamakia tehabonakia Iesu murinai teao.

Iesu Eiroro mai Inawa Ebanamonakia.

(Lk 6.17-19)

23 Iesu Galilea hanona maikoina aona ekana, Iuda haukia ekia marea aokiai eba'iobi, Tirama ena obia aiarana pouna namona eiroro aina, mai maearima ekia inawa haeai haeai mai hau haiara haeai haeai ikoinai ebanamonakia. 24 Suria hanopakana maikoina aonai pouna erama otaraina, weiana maearima tehore inawa haeai haeai haukia temaiainakia Iesu herena, hau haiara haeai haeai haukia, aokiai auba ki'a obokia haukia, nawa ti'ari aina haukia, mai 'ome haukia. Ia ehore ikoinai ebanamonakia. 25 To'u rarina 'akina Galileai mai weiakia Aiara Harauhaeai, Ierusalemai mai Iudai, Ioridana atena abiranai hanokia maearimakia Iesu murinai teka'a.

Copyright information for `RRO