Matthew 5

Iroro Oeo 'Ubinai Hauna.

(Lk 6.20-23)

Iesu mako eihanakia raninai oeoai ekara'au weia emiati. I'abana haukia temai herena, weia ena ba'iobi ea'i ramana, ehina benakia etibaha,

“Aokia te'aiaunu haukia
hanona tenamo,
pokina Tirama ena obia aiarana
hanona ia 'eukia.
Tihai hai haukia
hanona tenamo,
pokina Tirama aokia
kebataburanakia.
Mamata haukia hanona tenamo,
pokina hano e'abi'uai aina hauna
katea'ina.
Aka berona timare'a aina
mai ti'ako 'ororo aina haukia
hanona tenamo,
pokina Tirama kehore ekia raona
kebabonunakia.
Maearima tiaoko'o ainakia haukia
hanona tenamo,
pokina ia abokiamo Tirama
keaoko'o ainakia.
Aokia timahamaha haukia
hanona tenamo,
pokina ia hanona
Tirama kateihana.
Baibua akana tibabaina haukia
hanona tenamo,
pokina Tirama kehore
nahunai kebaonakia.
10 Aka berona tibabaina paunai
ti'oatanakia haukia
hanona tenamo,
pokina Tirama ena obia aiarana
hanona ia 'eukia.
11 Au muri'uai tuka'a paunai
maearima kateaiahunimi
mai kate'oatanimi,
bai'oi 'abikia ki'a obokia
haeai haeai heremiai katehina
hanona tonamo.
12 Aomi kenamo mai katoaonamo,
pokina kupai hana 'arami rarina.
'Uainai mahabanai haukia temiaho
raninai ṉa te'oata aihonakia.

Hanopaka Kikimaruna mai Hanopaka Eana.

(Mk 9.50; Lk 14.34-35)

13 Wai hanona maearima ekia kikimaru. Ia kikimaru ena 'aku'aku ke'akauma raninai, aea keiba'aku'aku mue aiho? Taba baika herekiai ena aka aha'i buonai, kahane'e ahina maearima ahanai kate'ehe hai 'ehe haina.

14 Wai hanona maearima ekia ea. Aiara oeo 'ubinai tebabaina hauna hanona kebuni a'i ketaina. 15 Hau ha ramepa keba'arana raninai uro ba'anai a'i kehorotina. Ia ihao'auna 'ekanai kehao'auna, ba maearima ikoinai itu aonai haukia ea kebenakia. 16 Taeara neiana ihobonai, emi ea maearima wairakiai tomobawaira tinana, weiana aka namokia tubabai hanona temeiha Hamami kupai hauna temebanamona.

Iesu Mose Ena Rauhubu 'Abikia Kebatohanakia.

17 Ṉa a'i katoraona aiho au amai hanona Mose ena Rauhubu mai mahabanai haukia ekia ba'iobi ka'i parenakia paunai. Au amai hanona a'i ka'i parenakia, ia ekia ba'iobi kabatohanakia. 18 'Abi tohana au wai nahinabenimi, hanopaka mai kupa katepua, ia rererere puapuana 'aki ha 'ao 'abi papana 'aki ha rauhubu aonai a'i ke'akauma keao mo taba ikoinai katerama ore. 19 Weiana buonai hau ha rauhubu papana 'aki a'i nika'aina ba maearima baika ba'iobi weiana ihobona kebenakia hanona Tirama ena obia aiaranai ia hanona ke'aera 'aera 'aki. Ia tai rauhubu nika'ai haraina mai ba'iobi weiana ihobona nibenakia hanona Tirama ena obia aiaranai ia hanona keapa'ua. 20 Au wai nahinabenimi, wai emi bero akakia katehore weiakia Parisea haukia mai rauhubu poki haukia ekia bero akakia a'i katetara haonakia raninai Tirama ena obia aiaranai a'i katokatoto 'apua.

Uaho'abami Kipokia Kato'abi Oioi.

(Lk 12.57-59)

21 'Uainai 'aba'abami herekiai tehinana 'abina aba tona. “A'i koahuahu, ia hau ha keahuahu hauna hanona bakai 'ekanai kehoroti.” 22 Ia bariu au nahinabenimi. Hau ha uaho'abana niopuereaina hanona kateaoaina bakai 'ekana. Haeamona hau ha uaho'abana po'ona kehinana hanona kateaoaina bakai apa'uana ṯe'imana haukia herekia. Ia hau ha uaho'abana kehinabena ketibaha, “Ao 'abaea tohamu.” hanona kateaoaina 'eka ki'a obona iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana.

23 Weiana paunai emu ibeni tabana itara robena ahanai nubaibeni aonai uaho'abamu herenai emu beho ha nemiaho hauna oraona tinana raninai, 24 emu ibeni tabana weia itara robena wairanai kohabona. Koao 'uai uaho'abamu herenai torarua kato'abi oioi, ba komue emu ibeni tabana kobaibeni.

25 Hau ha oi beho 'ekanai ehorotini'o hauna bariu torarua bakai 'ekana tuao aonai moba'amena beho weiana tomobabero biaina, ba bakai wairanai kokoroti. Weiana a'i kobabaina raninai, oi ni'oatani'o hauna bakai ne'imana hauna imanai keutani'o, bakai ne'imana hauna habuni hauna imanai keutani'o, ba oi hanona wapura 'ekanai kate horotini'o. 26 'Abi tohana au nahina beni'o, oi hanona a'i kokarahi 'apua keaomo emu beho 'arana pene orena kobaibeni.

A'i Konabau Ki'a.

27 Wai 'abi 'uruna aba tona ṉa e'abi aiho, ‘Oi hau ha atawana a'i konabau aina.’ 28 Ia au wai nahina benimi hau ha babi'e neihana ba niraona ki'a hanona aonai aba nabau hoana ebabaina ia herenai.

29 Mahamu itipana ki'ai nihorotini'o raninai, ko'ipa ahina kone'ena. Hauanimu puana ke'akauma hanona enamo ba haumu maikoina iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana aonai a'i mekapo totoni'o marikina. 30 Mai imamu itipana ki'ai nihorotini'o raninai, kokabe hurina kone'ena. Haumu puana hamona ke'akauma hanona enamo ba haumu maikoina iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana aonai a'i mekapo totoni'o marikina.

Atawana A'i Kebakarahina.

(Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18)

31 Abomo ṉa e'abi aiho, ‘Hau ha atawana nibakarahina raninai bakarahi marerena ha kererena kebena.’ 32 Ia au wai nahinabenimi, hau ha atawana a'i nimaha porepore ia nibakarahi 'abaeana hanona ena behoai atawana nabau 'ekanai ehorotina, mai hau ha kehore tebakarahina babi'ena weiana keatawana hanona ia abomo nabau hoana ebabaina.

'Abi'uai Pahihina A'i Katobabaina.

33 Haeamona 'uainai 'aba'abami herekiai tehinana 'abina aba tona, ‘Emi 'abi'uai hanona a'i katokabena. Ia emi 'abi'uai pahihina Obiapaka herenai hanona katobabaina.’ 34 Ia au wai nahinabenimi. 'Abi'uai pahihina a'i katobabaina. Kupa ahanai 'abi'uai pahihina a'i katohinana, pokina ia hanona Tirama ena imia'au. 35 'Ao hanopaka ahanai 'abi'uai pahihina a'i katohinana, pokina ia hanona Tirama 'apuna ihorotina 'ekana, 'ao Ierusalema ahanai 'abi'uai pahihina a'i katohinana, pokina ia hanona Obia 'arana apa'uana ena aiara. 36 Mai oi 'aramu ahanai 'abi'uai pahihina a'i kohinana, pokina oi buimu ha hamona kobaporena 'ao koba'umuna hanona a'i o'iobina. 37 Oi mo emu 'abi, 'E re'a 'E, 'ao Aha'i re'a Aha'i. Taba neiakia waira 'akinai nohinanakia hanona hau ki'a obona herenai timai.

Ki'a 'Arana A'i Kobamuena.

(Lk 6.29-30)

38 Wai 'abi neiana aba tona e'abi etibaha, ‘Maha 'arana hanona maha, mai nihe 'arana hanona nihe.’ 39 Ia au wai nahinabenimi, maearima ena ki'a 'arana hanona a'i kobamuena. Hau ha mekemu itipana kebo'ana raninai, koke'e banai awarimu abomo kobena. 40 Hau ha nenuatae emu ibatoto kea'ina paunai bakai 'ekanai kehorotini'o raninai, emu iro'abu abomo kobena. 41 Hau ha kebahi ahini'o maela hamona koka'aina raninai, torarua maela rua katoka'aina. 42 Maearima tinoini'o tabana hanona kobenakia, mai heremuai taba ha nenuatae aina kea'i 'abaeana hanona a'i koubo aina.

'Ou Haukia Katoraona'au ainakia.

(Lk 6.27-28, 32-36)

43 Wai 'abi 'uruna aba tona ṉa e'abi aiho, ‘Heremiai haukia katoraona'au ainakia mai emi 'ou haukia katobaki'anakia.’ 44 Ia au wai nahinabenimi, emi 'ou haukia katoraona'au ainakia mai weiakia ti'oatanimi haukia paukiai kato bahuba'ari. 45 Weianai wai hanona Hamami kupai hauna nahunai katoao. Ia ena beraura ihobonai mo nibararana ki'a haukia mai namo haukia herekiai, mai abara ihobona mo nibatibona babai bero haukia mai babai ki'a haukia herekiai. 46 Wai maearima weiakia tiraona'au ainimi haukia mo turaona'au ainakia raninai 'arami hanona taba katoa'ina? Moni bararo haukia abomo ua tibabai aiho. 47 Wai uaho'abami mo tubaonakia raninai, emi namo hanona taba maearima baika herekiai? A'i tia'ikakauma haukia abomo ua tibabai aiho. 48 Ua buonai wai katobero harai ihobona Hamami kupai nemiaho hauna ebero harai 'abana.”

Copyright information for `RRO