Matthew 6

Maearima Ibaraikia Hoahoana.

“Kato'ima'ima harainimi, emi bero akakia maearima wairakiai a'i katobabai, a'i temeihanimi marikina. Ua katobabai aihona raninai wai hanona 'arami aha'i Hamami kupai hauna herenai.

Weiana buonai baraibarai tabana uraru hauna kobena raninai, maearima wairakiai a'i koapa, ihobona bahaorea haukia marea aokiai mai aiara ibuakiai tibabaina 'abana maearima banamo ia katebenakia paunai. 'Abi tohana au wai nahinabenimi, ia hanona 'arakia maikoina aba tea'ina. Ia wai uraru haukia tubarainakia raninai, imamu awarina hauna a'i ke'iobina imamu itipana hanona taba nibabaina. Weiana emu baibeni hanona aomuai kobunina. Ba Hamamu taba bunianai tirama neihanakia hauna oi 'aramu kebeni'o.

Bahuba'ari Hoana.

(Lk 11.2-4)

Wai katobahuba'ari raninai bahaorea haukia 'abakiai a'i katoao. Ia ekia nuatae apa'uana hanona marea aokiai mai aiara ibuakiai katekoroti katebahuba'ari maearima ia kateihanakia paunai. 'Abi tohana au wai nahinabenimi, 'arakia maikoina aba tea'ina. Ia kobahuba'ari raninai, emu ikaihuri aonai kokatoto ba emu pa'abi kokaiabuna kobahuba'ari Hamamu a'i noihana hauna herenai. Hamamu taba bunianai tirama neiha hauna 'aramu kebeni'o.

Tubahuba'ari aonai 'abi anikia ha'i haukia bo'ona a'i katohina matoha rama haeai haukia tibabaina 'abana. Tiraonana ekia bahuba'ari nihoma'a hanona Tirama aiakia aba niona. Ia 'abakiai a'i katoao. Wai Hamami a'i tunoi bahana aonai aba e'iobina wai taba tonuatae aina.

Bahuba'ari Obiapaka Eba'iobinaka Hauna.

Wai hanona ṉa katobahuba'ari aiho.

‘Hamamai e, kupai nomiaho.
Oi atamu hanona katabarobena.
10 Emu obia aiarana kemai,
ikoimaiai emu nuatae
katababaina hanopakai,
ihobona kupai tibabaina 'abana.
11 Bariu rani neianai aniani
ṯanuatae aina hauna kobenamai.
12 Emai ki'a tababai haukia
mohina hao,
ihobona weiakia heremaiai
tebabai ki'a haukia ekia ki'a
tahina hao 'abana.
13 A'i koaoainamai baihobo 'ekakiai,
ia tiaporo herenai kobamaurinamai.
(Kupa aiarana oi 'eumu, Hiabu oi 'eumu, Nuabi oi 'eumu,
keaomo banai banai. Amen.)’
(13) Puka baika aokiai ( ) 'abina aha'i.

14 Maearima weiakia heremiai tebabai ki'a haukia ekia ki'a katohina haonakia raninai, Hamami kupai hauna emi ki'a abomo kehina haonakia. 15 Ia wai maearima ekia ki'a a'i katohina haonakia raninai, Hamami kupai nemiaho hauna abomo emi ki'a a'i kehina haonakia.

Ani Robe Hoahoana.

16 Wai tuanirobe raninai wairami a'i katobabira biranakia matoha bahaorea haukia 'abakia. Ihakia tibamaea maeanakia maearima ikoinai kateihanakia kate'iobina ia hanona tianirobe. 'Abi tohana au wai nahina benimi, 'arakia maikoina aba tea'ina. 17 Ia oi koanirobe raninai, wairamu koutu mai 'aramu tehoroai koutuna. 18 Weiana maearima a'i kate'iobina oi hanona nuanirobe, iamo Hamaka a'i nahaihana hauna mo ke'iobina. Ba Hamamu taba bunianai tirama neihanakia hauna kehore 'aramu kebeni'o.

Kepu Kupai Katoro'anakia.

(Lk 12.33-34)

19 Emi kepu hanopakai a'i katoro'anakia, weiana muhi mai 'abi'abi katehore katea'i ki'anakia, mai bainao haukia katehore itu kateahu pa'ana katebainao ainakia. 20 Ia emi kepu kupai katoro'anakia, weia hanona muhi mai 'abi'abi a'i katea'i ki'anakia, mai bainao haukia itu a'i kateahu pa'ana a'i katebainao ainakia. 21 Weiana oi emu kepu 'eka tabanai hanona aomu abomo weia.

Hauani Ena Ramepa.

(Lk 11.34-36)

22 Maha hanona hauani ena ramepa, oi mahamu tenamo raninai hauanimu maikoina hanona ea aonai. 23 Ia mahamu kateki'a raninai hauanimu maikoina hanona wapura aonai. Ba oi aomu eana niwapura raninai wapura weiana hanona keapa'ua wairai.

Poki Haukia Rua Ta'arakia A'i Koa'i.

(Lk 16.13)

24 Hau ha poki haukia rua rani hamonai ta'arakia a'i kea'i. Ia hamona 'arina a'i ke'ari mai ha keraona'au aina, 'ao hamona aiana keona mai ha kebaki'ana. Wai Tirama mai kepu terarua rani hamonai ta'arakia a'i katoa'i.

Aomi A'i Katearo'ari.

(Lk 12.22-31)

25 Weiana buonai au wai nahinabenimi. Aomi a'i katearo'ari, taba patoana 'ao taba patoinu emi mauri paunai, 'ao hauanimiai taba patobatotona hauna a'i katoraonana. Mauri hanona eapa'ua ki'a baha ba pohama, mai hauanimu hanona eapa'ua ki'a baha ba habuni. 26 Roborobo tirobo tomoihanakia. Ia uho a'i tibato, a'i tieueu mai rerea a'i tihoroti, ia Hamami kupai hauna ne'ima harainakia. Ia wai hanona tonamo ki'a baha ba roborobo. 27 Oi tai ha emu ao aro'ari kehore emu mauriai pomiaho homa'a 'apuana?

28 Mai taba buonai aomi niaro'ari habuni herenai? Hoeahoea arabu haianai aea ti'omu aiho katoihanakia. Ia a'i tiaro'ari 'ao kipokia habunikia a'i tibabai. 29 Ia au wai nahinabenimi, Solomon ena nuabiai habuni namona ebatotona, iamo taitai neiakia hanona tenamo ki'a baha. 30 Weiana arabu tubukia bariu titaitai mara aba kate'ororo iruba aonai katekapo totonakia kate'ara haukia habunikia Tirama nihore ṉa nibabatoto aihonakia raninai, wai emi habuni ua a'i kebabatoto aihonimi, u? Emi a'ikakauma teko'iko'i haumi. 31 Ua buonai aomi a'i katearo'ari, a'i kato'abi, “Aika taba kahana?” 'ao “Aika taba kahainu?” 'ao “Aika taba kahabatotona?” 32 Weiana rama haeai haukia taba nahomakia ikoinai titabunakia, ia wai Hamami kupai aba e'iobina taba neiakia tonuatae ainakia. 33 Wai hanona Tirama ena obia aiarana mai ena nuatae akana berona katotabu 'uaina, ba taba nahomakia ikoinai hanona wai kebenimi. 34 Weiana paunai aomu a'i kearo'ari mara 'eunai. Mara hanona kipona ena ao aro'ari. Wapu ha ha ekia aro'ari hanona kipokia 'eukia.”

Copyright information for `RRO