Matthew 7

Beho 'Ekanai A'i Katohorotinakia.

(Lk 6.37-38, 41-42)

“Baika beho 'ekanai a'i katohorotinakia pokina Tirama wai beho 'ekanai a'i mehorotinimi. Weiana wai baika behoai tuhorotinakia taeara ihobonai Tirama kehore wai behoai kehorotinimi. Mai wai emi babai baika herekiai ihobokiai Tirama kehore heremiai kebabai. Taba buonai uaho'abamu mahana aonai matiu nabunabuna noihana, iamo oi kipomu mahamu aonai matiu rarina robana a'i nuahuna? Aehoma buonai oi uaho'abamu nohinabena, “Mahamu aonai matiu nabunabuna ma'i ahina”? Ia oi hanona mahamu aonai matiu rarina nemiaho. Oi bahaorea haumu! Kipomu mahamu aonai matiu rarina moa'i ahi 'uaina, ba koihaiha harai uaho'abamu mahana aonai matiu nabunabuna koa'i ahina.

Robe tabana waeha a'i katobenakia, katekabe a'i teme 'urinimi marikina. Emi mairi a'i katokapo ahinakia aiporo wairakiai. Aekiai a'i teme'ehe banai 'ehe banaina marikina.

Katonoi, Katotabuna, Katoharahara.

(Lk 11.9-13)

Katonoi hanona kebenimi, katotabuna hanona katotabu ahina, katoharahara hanona pa'abimi kekaikauna. Weiana maearima ha ha tinoinoi hanona katea'inakia, tabu tabu haukia hanona katetabu ahina, mai harahara haukia hanona pa'abikia kekaikauna.

Oi hau tabamu, nahumu pohama penoi aina raninai pihara pobena, u? 10 'Ao maia penoi aina raninai 'erau pobena, u? 11 Wai ki'a haumi, iamo nahumi taba namokia katobenakia hanona to'iobina. Babita 'abana Hamami kupai hauna kehore tinoi haukia taba namokia tohakia kebenakia, u?

12 Maearima baika heremiai taba tonuatae aina katebabaina hauna wai abomo herekiai ihobona katobabaina. Neiana hanona Mose ena Rauhubu mai mahabanai haukia ekia ba'iobi 'abina anina tohana.

Pa'abi 'Omo'omona Aonai Katokatoto.

(Lk 13.24)

13 Wai hanona pa'abi 'omo'omona aonai katokatoto. Pokina pa'abi weiana eao 'ari banaibanai 'ekana hanona emata mai taearana epanaba, maearima bo'ona hanona weia tikatoto. 14 Ia pa'abi weiana eao mauri 'ekana hanona e'omo'omo, mai taearana ika'ana hanona epahihi, maearima bitamo titabu ahina.

Matiu Hanona Buanai Kaha'iobina.

(Lk 6.43-44)

15 Mahabanai bai'oi haukia katoiha harainakia, katemai heremi ihakia matoha mamoe 'abakia, ia aokia hanona waeha 'aki aibarakia 'abakia. 16 Wai hanona maearima weiakia buabuakiai katobai'iobi. 'Ama'ama 'ororo buana a'i keba ramana, 'ao 'ini boaboa maiha buana a'i kebaramana. 17 Ihobona mo matiu namokia ikoikiai hanona buakia namokia tibaramanakia, ia matiu ki'a obokia hanona buakia ki'a obokia tibaramanakia. 18 'A matiu namona hanona buabua ki'a obona kebaramana a'i ketaina mai matiu ki'a obona hanona buabua namona kebaramana a'i ketaina. 19 Matiu weiakia ikoinai buabua namokia a'i tibaramanakia haukia hanona ikabe obo iruba aonai katekapo totonakia. 20 Weiana buabua uahomakiai hanona mahabanai bai'oikia aba kato'iobinakia.

Au Wai A'i A'iobinimi.

(Lk 13.25-27)

21 Maearima tiaparina'u, “Obiapaka e, Obiapaka e,” weiakia haukia maikoinai mo Tirama ena obia aiarana aonai a'i katekatoto, ia tai Hama'u kupai nemiaho hauna ena nuatae akana kebabaina hauna mo kekatoto. 22 Wapu weianai maearima bo'ona here'u ai kate'abi katetibaha, “Obiapaka e, Obiapaka e, ai atamuai tamahabanai, ai atamuai auba ki'a obokia tau'u ahinakia, mai hoa haeai haeai tababainakia!” 23 Ba au hanona wairakiai kahinabe harainakia katibaha, “Au wai a'i a'iobinimi. Here'uai tomokapare, wai ki'a ibabaina haumi!”

Itu Ibakorotikia Taearakia Rua.

(Lk 6.47-49)

24 Weiana paunai hau ha e'u 'abi neiana 'uruna niona mai akakia nibabai hanona matoha ao bero hauna 'abana ena itu wairo ahanai ebakori 'auna. 25 Abara etibo tou ekarahi mai baura rarina eabu 'au itu eabu ki'ana, ia a'i epobu, pokina itu hanona wairo ahanai ebakori 'auna. 26 Ia hau ha e'u 'abi neiana 'uruna niona, ia akana a'i nibabaina hanona matoha po'o hauna 'abana ena itu 'ano ahanai ebakorotina.

27 Abara etibo tou ekarahi, mai baura eabu itu epobu earu otaraina.” 28 Iesu 'abi weiana ebapuana hanona to'u haukia ikoikiai ena ba'iobiai teta'u ta'u huri. 29 Pokina ia ena ba'iobi hanona rauhubu poki haukia ekia ba'iobi 'abakia aha'i, ena 'abi hanona mai hiabuna.

Copyright information for `RRO