Matthew 8

Iesu Morumoru Hauna Ebanamona.

(Mk 1.40-44; Lk 5.12-14)

Iesu oeo ai eriri raninai maearima to'u rarina 'akina murinai te'au. Morumoru hauna ha emai Iesu wairanai ekaipehu e'abi etibaha, “Obiapaka e, konuatae raninai kobanamona'u ketaina.” Iesu imana etiu ahina ea'i 'apuana e'abi etibaha, “Au nanuatae haumu menamo.” Biaimo ena morumoru enamo. Ba Iesu hau weiana ehinabena etibaha, “Hau ha haianai a'i ko'abi, ia koao kipomu robe hauna herenai haumu kobaihana, mai beruberu Mose e'uahina hauna kobaibeni ia herenai kebatohani'o oi hanona aba onamo.”

Roma Huari Poki Hauna Ena A'ikakauma Hoana.

(Lk 7.1-10)

Iesu Kaperanauma aiaranai ekatoto raninai, Roma huari poki hauna ha emai herena enoina kebaraina. E'abi etibaha, “Obiapaka e, e'u ta'ara a'i hauna nimero ituai enoti, hauna nihaiara ki'a.” Iesu ehinabena etibaha, “Kawahi kabanamona.” Huari poki hauna e'abi etibaha, “Obiapaka e, au a'i anamo oi komai e'u itu, 'a ko'abi mo weiana e'u ta'ara a'i hauna kemauri. Pokina au hanona hiabu hauna ha ba'anai ṉamiaho mai huari haukia baika au ba'a'uai ṯemiaho. Au hau neiana ṉahina bena, ‘Moao’ hanona niao, haeamona hau weiana ṉahina bena, ‘Omai.’ hanona nimai. Abomo e'u ta'ara a'i hauna ṉahina bena, ‘Neiana mobabaina.’ hanona ia nihore nibabaina.” 10 Iesu aia weiana eona raninai eta'u ta'u huri, ba murinai ti'au haukia ehinabenakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahinabenimi, Isaraela aonai hau ha herenai a'ikakauma ṉahomana ha a'i atabu ahi 'apuana.

11 Au wai nahinabenimi maearima bo'ona 'akina taetanai mai tibotainai katemai Tirama ena obia aiarana aonai tatu 'ekanai Aberahamo, Isako, Iakobo kipokia katemiati haeamo. 12 Ia maearima weiakia Tirama ena obia aiarana eba'oruna 'eukia haukia hanona mahana wapuranai katekapo ahinakia weia katehai mai nihekia katearao'i arao'i.”

13 Iesu huari poki hauna ehinabena etibaha, “Moao emu itu, oa'ikakauma ihobonai heremuai aba kerama.” Ena ta'ara a'i hauna beraura hoana weiana aonai beronai emauri mauri.

Iesu Petero Rawana Babi'ena Ena Inawai Ebanamona.

(Mk 1.29-31; Lk 4.38-39)

14 Iesu Petero ena ituai ekatoto raninai, Petero rawana babi'ena eihana neinawa hauna nehiabu enoti. 15 Iesu ehore babi'e imana ea'i 'apuana, ba inawa ehabona, babi'e emikiri Iesu ta'arana ea'i.

Iesu Ehore Inawa Haeai Haeai Ebanamonakia.

(Mk 1.32-34; Lk 4.40-41)

16 Weiana rabirabi eaoaina aonai maearima bo'ona auba ki'a obokia aokiai haukia temaiainakia Iesu herena. Iesu hanona ena 'abiai auba ki'a obokia eu'u ahinakia mai inawa haukia ikoikiai ebamaurinakia. 17 Neiana hanona Isaia mahabanai hauna ena 'abi ibatohana ṉa e'abi aiho,

‘Ia kipona eka 'abe'abe
kea'i parenakia
mai eka inawa kebua obonakia.’

Iesu I'abana Haukiai Kateao.

(Lk 9.57-60)

18 Iesu to'u rarina tekori kaiarona eihanakia raninai i'abana haukia ehina benakia katekabanai obu abirana kateao. 19 Rauhubu poki hauna ha emai Iesu ehinabena etibaha, “Ba'iobi haumu e, 'eka tabana koao ia au hanona oi murimuai ka'au.” 20 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Waeha 'aki hanona mai ekia 'uri, mai 'ubi roborobokia hanona mai ekia ni'i, 'a au maearima nahuna hanona ara'u kahorotina karai 'ekana aha'i.” 21 I'abana hauna ha Iesu ehinabena etibaha, “Obiapaka e, paeao 'uai hama'u pahorena.” 22 'A Iesu ia ehinabena etibaha, “Muri'uai mo'au, 'ari haukia hanona mohabonakia kipokia ekia 'ari temehorena.”

Iesu Rani Mai Roio Eba'omatanakia.

(Mk 4.36-41; Lk 8.22-25)

23 Weiana Iesu ahiai ehe'au, i'abana haukia kipokia teao. 24 Weiana obuai kou rarina 'akina eabu 'au, roio rarikia temikiri ahi tebahu abuna, 'a Iesu hanona eparua 'ari. 25 I'abana haukia teao tebaona te'abi tetibaha, “Obiapaka e, moba maurinaka aba kahatono.” 26 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Emi a'ikakauma eko'i ko'i haumi, aehoma buonai tuta'u ki'a?” Ba Iesu emikiri rani mai roio erikenakia, weiana beronai e'omata harai 'aki. 27 Hau weiakia teta'u ta'u huri te'abi tetibaha, “Neiana hanona hau tabana, ba rani mai roio abomo aiana tika'aina.”

Iesu Hau Rua Aokiai Auba Ki'a Obokia Eu'u Ahinakia.

(Mk 5.1-17; Lk 8.26-37)

28 Iesu obu abirana Gadarene hanonai ekara'au raninai, hau rua aokiai auba ki'a obokia ṯemiaho haukia 'ari ahanai temai herena. Ia teaiahu wairai paunai hau ha taeara weianai a'i ekabanai. 29 Ia teio tetibaha, “Tirama nahuna e, heremai ai taba nonuatae aina? Rani a'i nitai bahana ia oi omai hanona ai kobahaiaranamai, u?” 30 'Eka weianai baiatana a'i ehoma'a hanona aiporo to'una ha tianiani. 31 Ba auba ki'a obokia Iesu tenoina tetibaha, “Oi kobakarahinamai raninai, kouhunamai kataeao aiporo to'una weiana aokiai katatoto.”

32 Weiana ia ehinabenakia etibaha, “Tomoao.” Ba ia tekarahi teao, aiporo aokiai tetoto. Aiporo to'una maikoinai herehere ai tebeau riri papa'a ai terobo ahi obu aonai tetobu tetono 'ari.

33 Aiporo 'ima haukia tebeau obo aiara apa'uanai pou neiana mai auba ki'a obokia hau aokiai temiaho haukia pouna abomo tehinana. 34 Weiana aiara apa'uana maearimana maikoinai temai Iesu kateihana. Ba temai teihana raninai, tenoina ekia hano kehabona.

Copyright information for `RRO