Matthew 9

Iesu Mero Hauna Ha Ebanamona.

(Mk 2.1-12; Lk 5.17-26)

Iesu ahi ai ehe'au obu ebeau banai ena aiara tohana eao. Maearima baika mero hauna ha toto'eai teaoaina herena. Iesu ekia a'ikakauma eihana raninai, mero hauna ehinabena etibaha, “Naha'u e, a'i kota'u, emu ki'a aba ihina hao.”

Weiana rauhubu poki haukia baika kipokia baiatakia te'abi'abi tetibaha, “Hau neiana hanona Tirama herenai ni'abi ki'a.”

Iesu ekia raona raona e'iobinakia ba e'abi etibaha, “Aehoma buonai raona ki'a obona aomiai turaonana? Aeana hauna e'ama'ama, ka'abi ‘Emu ki'a ihinahao.’ 'ao ka'abi ‘Momikiri, moka'a.’ 'A wai kato'iobina au maearima nahuna hanona mai e'u hiabu hanopaka maearimakia ekia ki'a kahina hao.” Ba Iesu mero hauna ehinabena etibaha, “Momikiri, emu toto'e moa'ina, moao emu itu.” Weiana ia emikiri, eao ena itu. To'u haukia babai weiana teihana raninai teta'u ki'a, ba hiabu uahomana maearima ebenakia Tiramana tebanamona.

Iesu Mataio Eaparina.

(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32)

Iesu 'eka weiana ehabona eao aonai hau ha eihana, ia atana Mataio moni a'i 'ekanai
(9)takiti a'i 'ekana
emiati, ehinabena etibaha, “Muri'uai mo'au.” Mataio emikiri murinai eka'a.

10 Iesu Mataio ena itu ai nianiani aonai, moni bararo haukia bo'ona mai aka ki'a haukia abomo temai ia mai i'abana haukia kipokia teaniani haeamo. 11 Parisea haukia baika hoahoa weiana teihana raninai i'abana haukia tebakainakia tetibaha, “Aehoma buonai emi ba'iobi hauna moni bararo haukia mai aka ki'a haukia kipokia tianiani haeamo?”

12 Iesu aia neiana eona hanona ekia 'abi ebamuena etibaha, “A'i ṯeinawa haukia hanona muramura baibeni hauna
(12)Doketa
a'i ṯenuatae aina, 'a ṯeinawa haukia mo ia ṯenuatae aina.
13 Wai tomoao Puka robena 'abina neiana anina taba hanona katotabuna, ‘Au aoko'o nanuatae aina ia baibeni tabana aha'i.’ Au amai ena poki hanona bero haukia a'i kaparinakia, 'a aka ki'a haukia kaparinakia.”

Ani Robe 'Abina.

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39)

14 Weiana Ioane i'abana haukia temai Iesu herena tebakaina tetibaha, “Aehoma buonai ai mai Parisea haukia kipokia ṯani robe, 'a oi i'abamu haukia hanona a'i tiani robe?” 15 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Hawainibe mahamaha hauna ena baki haukia herekiai nemiaho aonai ia aea katehai aiho? 'A rani kemai hawainibe mahamaha hauna herekiai katea'i parena aonai ia kateani robe.

16 Hau ha habuni mahamahana puana habuni 'ai'aina ohi a'i ketai orenakia, pokina itai 'ekana kepuhu pa'ana hanona tapa keapa'ua ki'a. 17 Maearima bine beina mahamahana beibei 'ai'aikiai a'i katebaharuna, pokina beibei katepa'a hanona bine beina kekiki oioi abomo beibei keki'a, 'a bine beina mahamahana hanona beibei mahamahakiai kateibaharu weiana terarua katenamo.”

Uaho E'ari Hauna Ha, Mai Inawa Babi'ena Ha.

(Mk 5.22-43; Lk 8.41-56)

18 Iesu 'abi neiana nehinana aonai, marea poki hauna ha emai wairanai ekai pehu ehinabena etibaha, “Naha'u uahona hanona bariu mo e'ari, ia omai imamu ahanai kohao 'au hanona kemauri.” 19 Ba Iesu emikiri murinai e'au, i'abana haukia abomo teao.

20 Weia babi'e ekia inawa ea'ina ihau harau haea rua babi'ena ha Iesu murinai eka'a emai ena habuni puana ea'i 'apuana. 21 Pokina kipona aonai etibaha, “Ena habuni puana mo ka'i 'apuana hanona kanamo.” 22 'A Iesu eiha kabe eihana ba ehinabena etibaha, “Naha'u e, a'i kota'u, emu a'ikakauma ehore ebanamoni'o.” Babi'e beronai mo enamo.

23 Weiana Iesu marea poki hauna ena ituai etoto, irarabu ahu haukia mai to'u rarina urukia nebua eihanakia raninai, 24 ia ehinabenakia etibaha, “Tomokatu'a, uaho hanona a'i e'ari, ia hanona niparua.” To'u haukia Iesu teiriri aina. 25 Ba to'u haukia tekarahi mahanai murinai, ia ikaihuri aonai etoto, uaho imanai ea'i hanona uaho emauri mauri ba emikiri. 26 Pou neiana eao hano weiana maikoinai tehina otaraina.

Iesu Mahakia Teki'a Haukia Rua Mai Maeana Eki'a Hauna Ha Ebanamonakia.

27 Iesu 'eka weianai ekarahi aonai mahakia teki'a haukia rua murinai teka'a teio tetibaha, “Davida nahuna e, moaoko'o ainamai.” 28 Ia ituai etoto raninai mahakia teki'a haukia temai herena, ba Iesu ebakainakia etibaha, “Wai tua'ikakaumana'u au aka neiana kababaina hanona ketaina, u?” Ia te'abi tetibaha, “'E, Obiapaka, ṯa'ikakaumani'o.” 29 Weiana Iesu ia mahakia ea'i 'apuanakia ba e'abi etibaha, “Emi a'ikakauma ihobona heremiai merama.” 30 Weiana mahakia teno'a. Ba Iesu eharabunakia etibaha, “Hau ha a'i katoba'iobina.” 31 'A ia tekarahi teao hano weiana maikoina aonai Iesu pouna tehina otaraina.

32 Ia tekarahi teka'a aonai, maearima baika hau ha aonai auba ki'a obona nemiaho buonai maeana eki'a hauna teaoaina Iesu herena. 33 Auba ki'a obona eu'u ahina murinai maeana eki'a hauna enamo ba e'abi'abi, to'u haukia maikoinai teta'u ta'u huri te'abi tetibaha, “Isaraela aonai hoa nahomana ha a'i haiha 'apuana.” 34 'A Parisea haukia te'abi tetibaha, “Ia hanona auba ki'a obokia ekia poki hauna ena hiabuai auba ki'a obokia neu'u ahinakia.”

Iesu To'u Haukia Eaoko'o ainakia.

35 Weiana Iesu eao aiara apa'uakia mai papakia maikoikiai aokiai ekaoao, ekia marea aokiai eba'iobi, Tirama ena obia aiara pouna namona eiroro aina, inawa mai haiara haeai haeai ikoikiai ebanamonakia. 36 Iesu to'u haukia eihanakia hana eaoko'o ainakia pokina tiaru 'abaea mai hau hororokia ihobona mamoe i'imakia hauna aha'i haukia 'abana. 37 Ba ia i'abana haukia ehinabenakia etibaha, “Umai aniani bo'ona aba te'oru, ia aka haukia hanona a'i ebo'o. 38 Ua buonai uma Poki Hauna katonoina aka haukia keuhunakia ena umai kateueu.”

Copyright information for `RRO