Revelation of John 1

Puka Pouna Ihinana 'Abina.

Au, Ioane, Iesu Keriso ebawaira tinana 'abina puka neianai narerena. Tirama ehore Iesu ebena ena ta'ara'i haukia herekiai rani a'i kehoma'a tabakia katerama haukia kebaihanakia. Weiana Iesu ena aneru ha euhuna, ena ta'ara'i hauna Ioane ebaihana. Weiana Ioane ehore Tirama ena 'abi mai Iesu Keriso ena 'abi aiakia eo'o mai eihanakia tabakia ikoikiai ehina pounakia.

Mahabanai 'abikia neiakia katetuabi haukia hanona tenamo, abomo puka neianai terere 'abikia kateona mai aokia ikoinai kateka'aina haukia hanona tenamo, pokina taba neiakia ikoikiai katerama ranina hanona aba herekai.

Ioane Marere Ererena Tirama Ena Marea 'Abaihau Hamomo Herekiai.

Au Ioane Tirama ena marea 'abaihau hamomo Asia hanonai narerebenimi. Bariu nemiaho, 'uainai abomo emiaho, haeamona wairai kemai Tiramana, mai ena obia imia'auna wairanai auba 'abaihau hamomo tekoroti haukia, mai Iesu Keriso kipokia ekia aoko'o hoana mai baibua ahamiai kemiaho. Iesu Keriso hanona Tirama ena 'abi maikoina nehina pou haraina hauna, 'ariai mikiri mue kori'uaina hauna abomo hanopaka obiakia 'arakia ikoikiai ekia poki.

Eraona'au ainaka paunai ena 'ari aruarunai eka ki'a herekiai erubunaka.
Ena obia aiarana mai ena robe haukai ebaonaka Hamana Tirama ena aka kahababai. Iesu Keriso herenai nuabi mai hiabu katemiaho keaomo banaibanai. Amen.

Tomoihana Iesu hanona
'auhao ai nimai, maearima ikoikiai
mahakia hanona ia kateihana,
robuna tekomona haukia
abomo kateihana,
hanopaka itubukia maearimana
ikoikiai ia paunai katehai 'ari.
'Abi tohana, neiana hanona
kerama toha. Amen.
Obiapaka Tirama ni'abi netibaha, “Au hanona Alepa mai Omega, Kori'uaina mai Murihaina. Au hanona bariu namiaho 'uaina abomo amiaho, haeamona wairai kamai, hiabu ikoinai Tiramana.”

Ioane Keriso Eihana.

Au, Ioane, wai uaho'abami kipokia nahamiaho haeamo, ena obia aiarana aonai mai hau haiara hamona aonai mai bapahihika Iesu paunai. Tirama ena 'abi mai Iesu pouna ahina waira tinana paunai Patamo kereibuanai tehorotina'u namiaho. 10 Weiana Obiapaka ena beraurai Auba Robe hanona au ao'u ebabonu 'auna, weiana muri'u ai aia ha apa'uana matoha pihi 'uruna 'abana aona, 11 ia etibaha, “Neiakia noihanakia tabakia hanona puka ai morerenakia kouhuna keao Tirama ena marea 'abaihau hamomo aiara neiakiai ṯemiaho haukia herekia, Epeso, Semurana, Peregamo, Tuatira, Sadi, Piladelpia, mai Laodikea.”

12 Weiana akori kabe e'abi bena'u hauna kaihana ṉa ahoma. Iamo gold ramepakia 'abaihau hamomo tekoroti aihanakia. 13 Ramepa baiatakiai hau ha ekoroti, ia ihana matoha Maearima nahuna 'abana, ena habuni hanona ehoma'a eaomo aena etaro abunakia, haharanai hanona gold 'apana e'aberena. 14 Arana mai buina hanona tepore obo harai matoha poame 'abana 'ao 'auhao porena 'abana. Mahana ihakia hanona matoha iruba neupa 'abana. 15 Aena hanona matoha kopa iruba aonai nibaubaea ne'imare 'imare 'abana. Aiana hanona matoha roio rarikia tihara puni 'urukia 'abana. 16 Imana itipanai bihiu 'abaihau hamomo ea'inakia, kareba ha mahana abira abira teara hauna pinanai ekarahi. Mai wairana ihana hanona matoha atiaha beraura nirara eana 'abana.

17 Ia aihana raninai a'eho aena pokinai a'umuti, matoha a'ari 'abana. 'A ia ehore imana itipana hau'u ai ehao'au, e'abi etibaha, “A'i mota'u, au hanona kori'uaina mai murihaina. 18 Au hanona mauri hau'u, au a'ari iamo amauri haeamona kamauri banaibanai. Au hanona ki a'ina weiana mai e'u hiabu 'ari haukia ekia 'eka kakaikauna kamaiainakia katemauri. 19 Ua buonai noihanakia tabakia morerenakia, neiakia hanona bariu ṯemiaho tabakia haeamona wairai katerama tabakia. Bihiu 'abaihau hamomo ima'u itipanai mai gold ramepakia 'abaihau hamomo oihanakia. Neiakia hanona 'abi bunikia ba anikia hanona nahomana, bihiu 'abaihau hamomo hanona Tirama ena marea 'abaihau hamomo ekia aneru,
(20) 'aoiuhubeau
mai gold ramepakia 'abaihau hamomo hanona Tirama ena marea 'abaihau hamomo.”

20 

Marere Keao Epeso ai.

Copyright information for `RRO