Revelation of John 11

Pou Hina Haukia Rua.

Epua, hiribo ha matoha ikai'ini 'abana ebena'u ba ehina bena'u etibaha, “Omikiri, Tirama ena marea robe mai itara robena kohobonakia, abomo aonai maearima tibahuba'ari haukia kotuabinakia. 'A marea robe ara aonai ena i'aea huri 'ekana atapakai hauna hanona a'i kohobona, pokina Tirama ena maearima aha'i haukia aba ebenakia ia hanona nawa bariabui rua aiara robena katehe hai ehe haina. Iamo au pou'u ihinana haukia rua hiabu kabenakia, pute habunikia weiakia aoko'o katebaiha baihaina haukia katebatotonakia, weiana wapu taha hamomo hinabu rua imabui harau haea (1,260) weia mahabanai 'abina katehinana.”

Neiakia hanona olibe matiukia rua mai ramepa rua hanopaka ikoinai Obiapakana wairanai tekoroti haukia. Ba hau ha kenuatae terarua kea'i ki'akia raninai, terarua pinakiai iruba katekarahi weiakia ekia 'ou haukia keahu 'ari orenakia, weiana maearima tabana ia'i ki'akia kenuatae aina hanona ia abomo ua ke'ari aiho. Ia terarua hanona mai hiabukia kupa katekaiabuna, weiana ekia mahabanai 'abina ihinana beraurakia aokiai hanona abara a'i ketibo. Abomo mai hiabukia bei 'aki katebahaeaina aruaruai keao, weiana katenuatae raninai atetua ibaramana akakia haeai haeai hanopakai kateba ramanakia.

Ekia pou hina 'abina weiana katebaorena kepua murinai, aiahu mahina weiana 'uri e'oura ki'a aonai kekara'au hauna kehore terarua kehuari benakia keahunakia keahu 'arinakia. Weiana terarua te'ari hauanikia hanona aiara apa'uana Ierusalema airabuanai katenoti. Weiana hanona terarua ekia Obiapaka matiu ibiri ropo ubinai e'ari 'ekana, aiara weiana 'abi ibabatainai atana tehinana, Sodoma 'ao Aikupito. Wapu aihau mai abirana ha aonai maearima haeai haeai, itubu haeai haeai, maea haeai haeai, mai hano haeai haeai haukia katemai 'ari hauanikia weiakia rua kateihanakia, iamo katehina benakia a'i kate horenakia. 10 Hanopaka haukia hanona hau rua ekia 'ari paunai kateaonamo ki'a baha, abomo maearima ha ha beruberu tabakia katebaibeni, pokina mahabanai haukia weiakia rua tehore hanopaka haukia tebahaiara ki'anakia.

11 Iamo wapu aihau mai abirana ha weiakia teore murinai, mauri nibaibeni maeabuna Tirama herenai emai terarua aokiai etoto, weiana temikiri tekoroti. Ua'a teihanakia haukia ikoikiai hanona teta'u ki'a. 12 Ba aia apa'uana ha kupai emai teona, eapari etibaha, “Tomokara'au tomai neia.” Weiana terarua hanona i'oatakia haukia wairakiai 'auhao ha aonai tekara'au teao kupa. 13 Beraura hoana weianai kanokau apa'uana ha eka'a, weiana aiara apa'uana iwate paipana harau haea aonai paipa ha maikoina hanona ebapururuna, abomo kanokau ehore maearima ikoinai taha 'abaihau hamomo (7,000) eba'arinakia. Maearima harina weiakia a'i te'ari haukia hanona teta'u ki'a baha, kupa Tiramana atana tea'i taeana.

14 Weiana hanona atetua ki'a obona ibaruana, aba ekapo raina. Iamo tomobahu, atetua ki'a obona ibaihauna hanona aba kemai.

Aneru Iba'abaihau Hamomona Ena Pihi Eubaina.

15 Epua, aneru iba'abaihau hamomona ehore ena pihi eubaina. Weiana aia apa'uakia kupai te'abi tetibaha,

“Hanopaka ipokiaina hiabuna
hanona aba eka Obiapaka
mai ena Keriso 'eukiai eao.
Ia hanona obia 'aranai eao
hanopaka kepoki aina
keaomo banaibanai.”
16 Weiana kiro haukia haraurua bani Tirama wairanai ekia obia imia'aukiai temia'au haukia te'umuti tekuti Tirama tebanamona tetibaha,

17 “Obiapaka
Hiabu ikoinai Tiramana e,
oi nomiaho mai 'uainai omiaho.
Ai ṯahore namo 'abina ṯabeni'o.
Pokina emu hiabu apa'uana
aba oa'ina.
Emu obia aiarana nupoki aina.
18 Hano haeai haukia teopuere,
iamo oi emu opuere
ranina ekara'au.
Ba aba te'ari haukia
oi emu bakai aonai
katewaira tina kobabakainakia
ranina aba ekara'au.
Emu ta'ara'i haukia
weiakia mahabanai haukia,
mai emu maearima robekia,
mai oi atamu timariki aina
haukia papakia eaomo apa'uakiai
epua, ikoikiai 'arakia
namokia kobenakia
ranina aba ekara'au.
Abomo hanopaka tea'i ki'ana
haukia kobapururunakia
ranina aba ekara'au.”
19 Weiana murinai aneru Tirama ena marea robe kupai hauna tekaikauna, ba ena rauhubu mauana marea robe aonai hauna aihana. Weiana kupa te'imare, 'uru rarikia tebua, kupa ero'u, kanokau eka'a, mai abara etibo pihara 'abakia.

Copyright information for `RRO