Revelation of John 12

Babi'e Ha Mai Mahi Ha Atana Dragona.

Epua, hoa apa'uana ha kupai ewaira tina. Babi'e ha ena habuni ibatoto hanona beraura, mai nawa hanona ia 'apuna ba'akiai, mai bihiu harauhaea rua hanona ena obia ibau'unai ṯemiaho aranai ebau'una. Ia hanona mai nuana ba mai haiarana nihai ihobona aba kemauri. Ba hoa haeai mo ha kupai ewaira tina. Mahi ha weia atana dragona 'erau 'abana rarina 'akina birona weia 'arana ikoinai 'abaihau hamomo, 'arana ha ha ahakiai hanona obia ibau'ukia, haeamona 'eana hanona ikoinai harau haea. A'arenai kupa bihiukia iwate paipana aihau aonai paipa ha kupai etaro ahinakia hanopakai ekapo 'aunakia.

Mahi weiana hanona babi'e aba kemauri hauna wairanai ekoroti, nibai'ima babi'e miori kebaramana hanona keana.
Ba babi'e emauri nahuna hanona hau papana, miori weiana hanona hanopaka maearimakia ikoikiai auri ikai'ininai kepoki ainakia, ba miori hanona tea'i parena teaoaina Tirama herena mai ena obia imia'aunai. Babi'e hanona ebeau 'akaumana eao hano'akunai, Tirama 'eka ha aba eba'oruna ia 'euna, weia ia kateiha 'inina keao wapu ikoinai taha hamomo hinabu rua imabui harau haea (1,260).

Epua kupai huari erama, Mikaela mai ena aneru kipokia mahi atana dragona tehuarina, mahi weiana ena aneru kipokia tehore Mikaela tehuarina. Iamo mahi ena tabura hanona a'i etaina, ba ekia 'eka kupai hauna teba'akaumana. Mahi rarina 'akina weiana hauna kupai tekapo ahina. (Ia hanona 'erau 'ai'aina weiana atana hanona Tiaporo 'ao Satani, hanopaka maikoina ni'oi ahina hauna.) Ia hanona tekapo ahina eriri hanopakai mai ena aneru kipokia.

10 Ba aia ha rarina 'akina kupai aona e'abi etibaha,

“Bariu eka Tirama ena bamauri,
ena hiabu, mai ena obia aiarana,
mai Keriso ena hiabu hanona
aba tewaira tina,
pokina uaho'abaka ekaiahinakia
hauna, weiana rabi mai mararani
Tirama wairanai ekaiahinakia
hauna hanona aba tekapo ahina.
11 Uaho'abaka tehore Mamoe nahu
ena 'ari aruarunai mai
'abi tohana ihinana paukiai
tiaporo weiana teahu parena.
Ia kipokia ekia mauri hanona
a'i teraona'au aina
iamo tenuatae kate'ari.
12 Ua buonai tomoaoanamo ki'a,
wai kupa mai kupai
ṯomiaho haumi.
Iamo wai hanopaka
mai 'akupaka heremiai
hanona keki'a ki'a baha,
pokina Tiaporo hanona
aba eriri ewahi heremi,
niopuere ki'a baha,
pokina e'iobina ena rani hanona
aba eko'o ko'o.”
13 Dragona weiana e'iobina ia hanona aba tekapo ahina eriri hanopakai hanona ia ehore babi'e weiana miori ebaramana hauna ebatetuana. 14 'A babi'e hanona po'i apa'uana ha banina rua tebena, weiana ia kehore kerobo keao hano'akuna ena 'eka ha, aba teba'oruna weia kateiha 'inina ihau aihau mai abirana ha aonai, 'erau weiana ia a'i ketabu ahina. 15 Ba 'erau weiana pinanai hanona bei emama ahina matoha ate 'abana weiana babi'e murinai earu eao kearu 'akaumana. 16 Iamo hanopaka ehore babi'e ebaraina, hanopaka pinana ekaikauna tou beina weiana dragona pinanai earu emai hauna maikoinai etono 'au orena. 17 Dragona hanona babi'e eopuereai ki'ana, ba eao babi'e nahuna ikoikiai kehuarinakia. (Weiakia hanona Tirama ena rauhubu 'abikia tika'aina haukia mai Iesu ehina pounakia 'abikia tia'i taeana haukia.)

Copyright information for `RRO