Revelation of John 13

Aiahu Mahikia Rua Tekara'au.

Epua, maha'u eao hanona aiahu mahina ha 'akuai ekara'au aihana. Ia hanona 'eana harau haea mai 'arana 'abaihau hamomo, ba 'eana korikiai hanona mai ekia obia ibau'ukia harau haea, 'ara ha ha ahakiai hanona Tirama ibaki'ana 'abikia atakiai tererenakia. Aiahu mahina weiana aihana ihana hanona matoha puti 'aki apa'uana atana taiga 'abana aena ihakia hanona matoha mahi atana bea aena 'abana, mai pinana ihana matoha mahi atana laiona pinana 'abana. Ba mahi weiana atana dragona hauna ehore kipona ena tabura, mai ena obia imia'auna, mai hiabu apa'uana aiahu mahina weiana ebena. Aiahu mahina weiana aihana 'arana ha hanona matoha imoai e'ari 'abana iamo imoa weiana haeamona enamo, ba hanopaka maikoinai teta'uta'u huri mahi murinai teka'a. Maearima dragona tekuti aina, pokina ia ehore ena hiabu aiahu mahina ebena, abomo aiahu mahina tekuti aina, te'abi tetibaha, “Tai hanona aiahu mahina neiana 'abana? Tai mai ena tabura ia kehuarina?”

Aiahu mahina hanona bero tebena apa 'abikia, mai Tirama ibaki'ana 'abikia kehina, hiabu tebena nawa bariabui rua aokiai hoahoa weiana kebabaina. Pinana ekaikauna Tirama ibaki'ana 'abikia ehina, mai atana abomo e'abi ki'a bena, Tirama ena miaho 'ekana mai weiakia kupai ṯemiaho haukia ikoikiai abomo e'abi ki'a benakia. Ia hanona hiabu tebena Tirama ena robe haukia kehuarinakia keahunakia, ba bero tebena itubu ikoikiai, maearima ikoikiai, maea ikoikiai abomo hano maikoinai kepoki ainakia. Maearima ikoikiai hanopaka ahanai ṯemiaho haukia, weiakia Tirama hanopaka ebakorina murinai atakia Mamoe nahu ena mauri pukanai a'i tererena haukia ikoikiai hanona aiahu mahina weiana katekuti aina. Mauri pukana weiana hanona Mamoe nahu 'uainai teahu 'arina hauna 'euna.

Mai haiana hauna kehore aia neiana keona.

10 Tirama nenuatae hau ha katea'ina
katebawapurana raninai,
hau weiana hanona katea'ina
katebawapurana.
Haeamona Tirama nenuatae hau ha
akiuai ke'ari raninai,
hau weiana hanona akiuai
kateharana ba ke'ari.
Neiana buonai Tirama ena robe
maearimakia hanona bakiroai
mai a'ikakaumai katemiaho.
11 Epua, aiahu mahina haeai ha aihana, hano aonai ekara'au, 'eana hanona rua matoha mamoe nahu 'abana, ia e'abi aiana hanona matoha mahi atana dragona 'abana. 12 Ia hanona aiahu mahina weiana kori'uaina hauna herenai emiaho ena hiabu ihobonai eaka, hiabu neianai hanopaka mai ṯemiaho aina maearimana ikoikiai ebahi ahinakia mahi kori'uaina weiana 'aranai imoa enamo hauna katekuti aina. 13 Aiahu mahina ibaruana ehore bata'uta'u huri akakia apa'uakia ebabainakia, ha hanona maearima ikoikiai wairakia tohanai iruba weia kupai euhu ririna emai hanopakai. 14 Pokina bero ea'ina bata'uta'u huri akakia weiakia aiahu mahina kori'uaina herenai emiaho aonai ebabainakia haukiai hanopaka haukia e'oinakia. Aiahu mahina ibaruana ehore hanopaka maearimakia ebahi ahinakia kaiba'uku ha katebabaina aiahu mahina kori'uaina imarikiaina paunai, weiana akiuai imoa ea'ina ba emauri mue hauna. 15 Aiahu mahina ibaruana hauna bero ea'ina, kaiba'uku weiana mauri maeabuna ebena ke'abi'abi, mai hiabu ebena kaiba'uku kehore maearima kehina benakia weiakia kaiba'uku a'i katekuti aina haukia ikoikiai kateahu 'arinakia.

16 Haeamona aiahu mahina ibaruana ehore maearima ikoikiai ebahi ahinakia, papakia mai apa'uakia, obia huakia mai uraru haukia, ta'ara a'i tia'i haukia mai ta'ara tia'i haukia, ikoikiai hanona mani'a ha imakia itipanai 'ao paukia ahakiai katea'ina. 17 Maearima mani'a weiana a'i kea'ina hauna hanona taba ha a'i kekawana mai taba ha a'i kekawakawai 'apuana, mani'a weiana hanona aiahu mahina weiana atana 'ao atana irere ituabina hauna. 18 Maearima mai ena aobero hauna ata ituabi neiana ke'iobina hanona ketaina, aobero hauna kehore aiahu mahina ata ituabina keraonana, pokina tuabi tuabi neiana hanona maearima ha atana ituabina ihobona, tuabi tuabi neiana hanona hinabu 'abaihau imabui harau haea reana 'abaihau (666).

Copyright information for `RRO