Revelation of John 14

Mamoe Nahu Ena Maearima Hui Mahamahana Tea'ina.

Epua, maha'u eao hanona mamoe nahu aihana, Siona Oeona ahanai ekoroti, herenai hanona maearima ikoinai taha ikoinai hinabu hamomo bariabui bani (144,000) weiakia paukia ahakiai ia atana mai Hamana atana tererenakia haukia. Ba 'uru namona ha aona kupai emai, 'uruna matoha ate bo'okia tiaru mai kupa niro'u 'uruna 'abana. 'Uru weiana aona hanona matoha kita ahu haukia ekia kita atakia hap tipapura ainakia 'abana. Ba maearima weiakia tehore Tirama ena obia imia'auna mai mauri tabakia bani mai kiro haukia wairakiai, hui mahamahana ha tea'ina. Tai ha hui weiana kemarere aina a'i ketaina ia weiakia haukia 144,000 hanopaka herenai aruarunai ekawanakia haukia mo te'iobina. Maearima weiakia hanona babi'e kipokia a'i tenabau haukia, ekia mauri aonai hanona ki'a herenai te'abaea harai, ia Mamoe nahu aeana niao hanona murinai ti'au haukia, mai hanopaka maearimakia baiatakiai ia ekawanakia, mai baibeni tabakia kori'uaikiai teao Tirama mai Mamoe nahu herekiai. Bai'oi 'abina ha pinakiai a'i tehina, ia hanona herekia beho aha'i.

Aneru Aihau Bakai Ranina Pouna Tehinana.

Epua, aneru haeai ha kupa baiatanai erobo aihana, ia hanona Pou namona nemiaho banaibanai hauna ea'ina, weiana hanopakai ṯemiaho haukia herekiai keiroro aina, hano ikoikiai, itubu ikoikiai, maea haeai haeai, mai maearima ikoikiai herekiai. Ia ehore e'abi aota etibaha, “Tirama tomota'u aina mai ia atana tomobanamona, pokina maearima ikoinai kebabakainakia ranina aba etaina, ia hanona kupa, hanopaka, 'akupaka, mai bei hanoai ṯebuti haukia ebabainakia hauna, tomokuti aina.”

Ba aneru ibaruana ha aneru kori'uaina murinai erobo, e'abi aota etibaha, “Aba e'eho! Babulonia aiara apa'uana, aba e'eho. Ia ehore ena biai hano ikoikiai maearimakia ebainu 'arinakia, bia weiana hanona ena maha porepore hoahoakia.”

Ba aneru ibaihauna ha aneru rua te'uai haukia murikiai erobo, e'abi aota etibaha, “Hau ha aiahu mahina mai ena kaiba'uku nekuti ainakia, mai ia pauna ahanai 'ao imana ahanai mahi ena mani'a nia'ina hauna, 10 ia abomo Tirama ena opuere wainina keinu, weiana Tirama ia keopuere aina puma kebahoai ki'ana matoha waini weiana kaputi aonai aba teheina bei kipokia a'i tebahaeamona hauna 'abana. Ki'a hauna weiana hanona aneru robekia mai Mamoe nahu wairakiai kehaiara iruba mai pihara atana salpa mai irubana aokiai. 11 Iruba weianai tihaiara hiabuna hanona kekara'au to'ona keaomo banaibanai. Aiahu mahina weiana mai ena kaiba'uku ṯekuti aina haukia 'ao mahi atana mani'ana tea'ina haukia hanona ekia arai ranina ha aha'i, mararani mai rabi katehaiara mo.”

12 Neiana buonai Tirama ena robe haukia weiakia ena rauhubu 'abikia tika'ainakia mai Iesu tia'ikakaumana haukia hanona bakiroai katemiaho.

13 Ba aia ha kupai aona e'abi etibaha, “'Abi neiana morerena. Bariu keaomo wairai aonai weiakia Obiapaka aonai ti'ari haukia hanona tenamo.” Auba Robe abomo e'abi etibaha, “'Abi tohana, ekia aro'ariai katearai, pokina ekia hoahoa namokia katehore ia kate'abanakia.”

Hanopaka Ena Ariari Ranina Ekara'au.

14 Epua, maha'u eao hanona 'auhao ha porena waira'uai aihana, 'auhao weiana ahanai hanona hau ha ihana matoha Maearima nahuna 'abana emia'au, 'arana ahanai hanona obia ibau'una gold ai tebabaina hauna, ba imanai hanona iraburabu tabana ha nihena eara hauna ea'ina. 15 Ba aneru haeai ha marea robeai ekarahi emai ba 'auhao ahanai emia'au hauna eaparina aiana 'ubiai etibaha, “Emu iraburabu moa'ina moariari aina, pokina witi iarina ranina aba ekara'au, hanopaka witina hanona aba te'oru harai.” 16 Ua buonai 'auhao ahanai emia'au hauna ehore ena iraburabu tabana eraburabu aina, ba witi hanopakai hauna maikoina earina.

17 Ba aneru haeai ha marea robe kupai hauna aonai ekarahi, ia abomo imanai iraburabu tabana ha nihena eara hauna ea'ina. 18 Haeamona aneru haeai ha weiana iruba nipoki aina hauna itara robenai emai ba aneru weiana imanai iraburabu nihena eara hauna ea'ina hauna eaparina, aiana 'ubiai etibaha, “Emu iraburabu moa'ina hanopaka ena bine haharuanai bine buabuakia moarinakia, pokina hanopaka ena bine buabuakia hanona aba te'aiba harai.” 19 Ba aneru weiana ehore ena iraburabu tabana hanopaka ahanai eraburabu aina, hanopaka ena bine buabuakia ekabe hurinakia, eba raronakia ba ekapo utanakia bine buabuakia imutukia 'ekanai, weiana hanona Tirama ena opuere 'ekana. 20 Ba aiara kapenai bine buabuakia imutuna 'ekanai temutunakia, ba imutu 'ekanai aruaru earu ahi, earu eao ena ro'e hanona hoti ekoroti pinana ihobona, 'a ena homa'a hanona kilometa hinabu aihau.

Copyright information for `RRO