Revelation of John 15

Aneru 'Abaihau Hamomo Ia'i Ki'akia Tabakia Orekia 'Abaihau Hamomo Tea'inakia.

Epua, au bata'uta'u huri hoana haeai ha apa'uana kupai aihana. Aneru 'abaihau hamomo imakiai hanona maearima ia'i ki'akia tabakia ki'a obokia 'abaihau hamomo tea'inakia, neiakia hanona orekia, murikiai hanona haeai ha a'i kerama, weiana Tirama ena opuere hanona keore.

Haeamona maha'u eao taba ha aihana, ihana matoha 'akupaka weiana eiroro wairai ihobona karati mai irubana 'abana. Maearima weiakia aiahu mahina mai ena kaiba'uku mai atana irere ituabina hoana teahu parenakia haukia ikoikiai weia 'aku haianai tekoroti, Tirama kita atakia hap ebenakia hanona imakiai tea'inakia. Ia hanona Mose weiana Tirama ena ta'ara'i hauna ena hui ha mai Mamoe nahu ena hui abomo ha tehuiaina tetibaha,

“Obiapaka
hiabu ikoinai Tiramana e,
emu aka teapa'ua ki'a baha,
bata'uta'u huri akakia nubabai.
Uru ikoikiai ekia Obia 'arana e,
emu taeara hanona tebero wairai
abomo toha tohakia.
Obiapaka e,
ikoikiai hanona oi
kateta'u aini'o, mai oi
atamu katea'i taeana.
Pokina oi ikupaiamu
hanona orobe.
Hano ikoikiai hanona katemai
oi wairamuai katekuti aini'o.
Pokina oi emu babai berokia
hanona aba tewaira tina.”
Neiakia murikiai maha'u eao kupai marea robe aihana ikaikau emiaho, weiana hanona Tirama ena rauhubu emiaho paraboana. Ba aneru 'abaihau hamomo aba teba'oru maearima ia'i ki'akia tabakia ki'a obokia 'abaihau hamomo katebabainakia haukia marea robeai tekarahi, habuni namokia tohakia atakia linen mai 'imare 'imarekia tebatotonakia, mai gold 'apakia haharakiai te'aberenakia. Weiana mauri tabakia bani baiatakiai ha ehore gold puoukia 'abaihau hamomo ea'inakia aneru 'abaihau hamomo weiakia ebenakia, puou weiakia aokiai hanona Tirama weiana kemiaho banaibanai hauna ena opuere ebonu. Ba Tirama ena nuabi mai ena hiabu paunai iruba hiabuna marea robe aonai ebabonu 'auna, hau ha a'i kekatoto 'apua keaomo aneru 'abaihau hamomo weiakia katehore maearima ia'iki'akia tabakia ki'a obokia 'abaihau hamomo katebaore harainakia.

Copyright information for `RRO