Revelation of John 16

Tirama Ena Opuere Puoukia 'Abaihau Hamomo Tebakiki Oioinakia.

Epua, aia ha marea robeai aona aneru 'abaihau hamomo ehinabe 'aotanakia etibaha, “Tomoao, Tirama ena opuere puoukia 'abaihau hamomo haukia katobakiki oioinakia hanopaka ahanai.”

Ua buonai aneru kori'uaina eao ena puou hano ahanai ebakiki oina, ba tua ki'a obokia mai haiarakia maearima weiakia aiahu mahina ena mani'a tea'ina haukia mai ena kaiba'uku tekuti aina haukia ahakiai terama.

Aneru ibaruana ehore ena puou 'aku ahanai ebakiki oina, ba 'aku ebaebo matoha 'ari hauna aruaruna 'abana, ba taba weia 'aku aonai ṯemiaho haukia ikoikiai te'ari.

Aneru ibaihauna ehore ena puou ate mai bei hanoai ṯebuti haukia ahakiai ebakiki oina, ba tebaebo aruaru ai teao. Ba bei nipoki ainakia aneruna aiana aona e'abi etibaha,

“Robe Tiramana e,
oi nomiaho mai 'uainai
omiaho haumu,
emu bakai neiakiai ki'a haukia
puma obahoainakia hanona
obero ki'a baha.
Pokina ia tehore emu
robe haukia mai mahabanai haukia
teahu 'arinakia aruarukia
tebakiki oinakia,
ba oi ohore aruaru obenakia
kateinu hanona ekia ki'a
'arana obamuena.”
Ba aia ha itara robenai emai aona e'abi etibaha,

“'E, 'abi tohana,
Obiapaka
hiabu ikoinai Tiramana e,
oi emu bakai weiana ki'a haukia
puma obahoainakia hanona tohakia mai tebero.”
Aneru ibabanina ehore ena puou beraura ahanai ebakiki oina, ba beraura bero tebena irubanai maearima keba'aranakia. Hiabu rarina 'akina ehore maearima eba'aranakia, ba Tirama weiana maearima ia'iki'akia neiakia ebaramanakia hauna atana teururu aina haeamona raona kabe a'i tenuatae aina mai ia a'i tebanamona. 10 Aneru ibaimana ehore ena puou aiahu mahina ena obia imia'auna ahanai ebakiki oina, ba mahi weiana ena obia aiarana maikoina ewapura abuna, weiana maearima tehaiara ki'a baha paunai maeakia te'urinakia, 11 mai ekia haiara mai ekia tua paukiai Tirama weiana kupai nemiaho hauna teururu aina, mai ekia aka ki'ai kateraona kabe hanona a'i tenuatae.

12 Aneru iba'abaihauna ehore ena puou Eufrate atena apa'uana ahanai ebakiki oina, ba ate beina e'ororo 'au, taetana tainai obia 'arana haukia ekia taeara eba'oruna katemai. 13 Ba auba ki'a obokia
(13) 'ao'opukia
aihau aihanakia ihakia matoha hobi 'abakia, ia hanona mahi atana dragona hauna pinanai, mai aiahu mahina pinanai, mai mahabanai hauna bai'oina pinanai tekarahi.
14 Ia hanona tiaporo aubakia ki'a obokia, hoa mai bata'uta'u huri akakia tibabai, ba ia hanona tikarahi hanopaka maikoina ena obia 'arana haukia katebararonakia Hiabu ikoinai Tiramana ena bakai wapuna apa'uana kemai raninai katehuarina.

15 Weiana aia ha aona e'abi etibaha, “Tomobahu, au hanona bainao hauna 'abana kawahi. Hau ha eno'a nemiaho mai ena habuni ebatotona nemiaho hauna hanona enamo, weiana ia hauna 'abaeana a'i kekabanai kabanai, haeamona mako wairakiai a'i kehaumaea.”

16 Ba auba ki'a obokia aihau weiakia tehore obia 'arana haukia tebararonakia 'eka weiana Heberu maeakiai atana teaparina ‘Aramagedono’ haunai.

17 Aneru iba'abaihau hamomona ehore ena puou maeabu aonai ebakiki oina, ba marea robe aonai obia imia'auna ahanai aia ha emai e'abi 'aota etibaha, “Aba eore.” 18 Ba kupa e'imare, ero'u, 'uru rarikia tebua, mai kanokau ki'a obokia 'akikia teka'a, kanokau ua homana ha a'i eka'a 'apua ua'i baha 'akinai maearima hanopakai erama raninai emai mo bariu, kanokau neiana hanona ki'a obona tohana. 19 Weiana aiara apa'uana atana Babulonia hanona epa'a paipana aihau, mai hano ikoikiai aiarakia apa'uakia hanona tepururu. 'A Tirama hanona Babulonia aiara apa'uana ena ki'a eraona 'inina, ba ia ehore ena kaputi ai Babulonia ebainuna, kaputi weiana hanona Tirama ena opuere ki'a obona waininai ebonu 'auna. 20 Ba kereibua ikoikiai te'akauma, mai kobio hanona wairakia aha'i. 21 Abara kupai te'eho matoha pihara apa'uakia, ekia puma hanona kilogram imabui 'abana hanona kupai te'eho maearima teahu ki'anakia, ba maearima tehore Tirama teururu aina pihara abarana weiana paunai, pokina ena ia'iki'a neiana hanona eki'a ki'a baha.

Copyright information for `RRO