Revelation of John 17

Rea Babi'ena Apa'uana Ena Puma Kehoaina.

Epua, aneru 'abaihau hamomo weiakia puou 'abaihau hamomo tea'inakia haukia 'abakia ha emai here'u ehina bena'u etibaha, “Omai, au kahore rea babi'ena apa'uana ena puma kehoaina hauna kabaihani'o, ia hanona bei bo'ona 'arakiai nemiati. Hanopaka ena obia 'arana haukia rea babi'ena weiana kipokia tenabau, hanopaka maearimakia abomo ia kipokia tenabau matoha biai teinu 'ari 'abana.”

Ba Auba Robe ao'u ebabonu 'auna, aneru weiana ehore eaoaina'u hano'akuna, weia babi'e ha aihana, aiahu mahina ha birona ahanai emia'au. Mahi weiana hauna maikoinai ata tererenakia weiakia hanona 'abi ki'a obokia Tirama herenai, mahi weiana 'arana hanona 'abaihau hamomo 'eana harau haea. Babi'e weiana hanona habuni apupuna mai birona ebatotona, gold mai pihara namoabukia 'imare 'imarekiai, mai kutu 'imare 'imarekiai ebataitaina, imanai hanona gold 'erena ha, aonai hanona ena aka ki'a obokia mai ena nabau hoahoakia 'opukiai ebonu. Ia pauna ahanai hanona ata bunina ha tererena,

‘BABULONIA APA'UANA, HANOPAKA ENA REA BABI'EKIA IKOIKIAI MAI TABA KI'A OBOKIA MAIKOINAI HINAKIA.’

Ba babi'e weiana aihana hanona Tirama ena robe haukia mai Iesu pouna tehinana haukia eahu 'arinakia mai aruarukiai einu 'ari. Aihana raninai ata'uta'u huri.

Ba aneru weiana ehina bena'u etibaha, “Aehoma buonai nuta'uta'u huri? Au kahore babi'e naiana 'abina bunikia mai mahi weiana ahanai emia'au 'arana 'abaihau hamomo 'eana harau haea hauna anina kaba'iobini'o. Ba aiahu mahina naiana oihana hauna hanona 'uainai emiaho, ia bariu hanona a'i nemiaho, ia hanona 'uri 'ourana weiana a'ena aha'i haunai kekara'au kemai, ba keao kepururu baihana. Maearima weiakia hanopaka erama emaimo bariu hanopakai temiaho haukia, weiakia atakia mauri pukana aonai a'i tererenakia haukia, mahi weiana kateihana hanona kateta'uta'u huri, pokina ia hanona 'uainai emiaho, bariu a'i nemiaho, haeamona kemai mue.

“Maearima mai ena aobero hauna hanona neiana obona keobo, aiahu mahina arana 'abaihau hamomo hanona oeo 'abaihau hamomo, aiara weiakia babi'e epoki ainakia, mai obia 'arakia haukia 'abaihau hamomo. 10 Weiakia haukia ima hanona aba tepururu, ia ha hanona bariu nemiaho, ha hanona a'i nimai baha, ia weiana kemai raninai rani papana mo kemiaho. 11 Aiahu mahina weiana 'uainai emiaho ia bariu a'i nemiaho hauna hanona obia 'arana hauna iba'ababanina, weiakia 'abaihau hamomo haukia 'abakia ha, ba ia abomo kepururu.

12 “Aiahu mahina 'eana harau haea weiakia oihanakia hanona obia 'arakia haukia harau haea, iamo obia 'arakiai haukia weiakia ekia aiara a'i tia'i bahanakia, ia aiahu mahina kipokia obia hiabuna katea'ina beraura hoana hamona aonai. 13 Obia 'arana haukia weiakia harau haea ikoikiai ekia raona hanona kehamona, ba ekia tabura mai ekia hiabu aiahu mahina katebena. 14 Ba ia haukia hanona Mamoe nahu katehuarina, ia Mamoe nahu kehore keahu 'iti'itinakia, pokina ia hanona obia ikoikiai ekia Obiapaka mai obia 'arana haukia ekia Obia 'arakiai hauna, ia ti'abana haukia weiakia eaparinakia mai etina'anakia, mai aia ibabua 'au haukia hanona Mamoe nahu kipokia huari aonai ekia 'ou haukia kateahu 'iti'itinakia.”

15 Weiana aneru haeamona ehina bena'u etibaha, “Bei weiakia oihanakia ahakiai rea babi'ena emia'au, hanona maearima haeai haeai, rama haeai haeai, hano haeai haeai, mai maea haeai haeai haukia. 16 Aiahu mahina mai 'eana harau haea oihanakia haukia hanona rea babi'ena weiana 'arina a'i kate'ari, ena taba ikoikiai katea'i obonakia maihauna katehabona, bitiona kateana, iruba ai katehuhuna ke'ara obo. 17 Pokina Tirama obia 'arana haukia weiakia aokiai hanona nuatae ehorotina ena raona ikoinai katebaorena, weiana aokia katebahamomona ekia hiabu aiahu mahina katebena keobia aina, keaomo Tirama ena 'abi ketohana. 18 Babi'e weiana oihana hauna hanona aiara apa'uana, weiana hanopaka ena obia 'arana haukia ikoikiai nipoki ainakia.”

Copyright information for `RRO