Revelation of John 18

Babulonia Aiara Apa'uana Aba E'eho.

Neiakia murikiai aneru haeai ha aihana kupai eriri emai. Ia ena hiabu hanona eapa'ua ki'a baha weiana ena nuabi ehore hanopaka maikoinai ebaea obona. Aiana taburanai eio aota etibaha,

“Babulonia aiarana apa'uana
aba e'eho, aba e'eho!
Ia hanona tiaporo mai
auba ki'a obokia
(2) 'ao'opukia
ikoikiai ekia
kaimue 'ekanai eao,
roborobo 'opukia mai
'arikia a'i ti'ari haukia
ekia paparo'ai eao.
Pokina hanopaka maearimakia
ikoikiai ia kipokia nabau
hoahoakia ki'a obokia tebabai
matoha ena bia pahihinai
teinu 'ari 'abana.
Hanopaka ena obia 'arana haukia
abomo ia kipokia aba tenabau,
haeamona hanopaka ena
kawakawa haukia hanona
enuatae ki'a tabakia
weiakia arakia rarikiai
ekia obia aba tebapa'uanakia.”
Ba aia haeai ha aona etibaha,

“E'u maearima e,
aiara naiana aonai
tomokarahi tomai.
Ia kipokia ki'a akakia
a'i tomobabai haeamo marikina.
Ia kipokia ia'iki'ana pumana
a'i tomohoai haeamona marikina.
Pokina ena ki'a hanona
aba ero'ana eaomo kupa,
mai Tirama hanona ia ena babai
ki'a ikoikiai niraona 'ininakia.
Ena baibeni ihobonai
katobeni muena.
Taba ebabaina hauna 'arana
rani rua katohorena.
Emi 'ere aokiai muramura
pahihina eba'oruna
katoinu ihobonai,
ia ena 'ere aonai
muramura pahihina katoba'oruna
hanona ena tabura katoba
kabanaina rani rua.
Ia kipona taba weiakia
'arakia rarikia enuatae ki'a
mai ena nuabi ebena ihobokiai mo
katobahaiarana mai katobahaina.
Pokina kipona aonai
niapa netibaha,
‘Au hanona obia 'arakia
babi'e'u mo ha ṉamiati,
au hanona wapu aha'i,
mai au hanona a'i kahai 'apua.’
Ua buonai wapu hamona aonai
ia ia'iki'ana akakia ikoikiai
ketabu ahinakia,
'ari, hai mai arobo.
Haeamona ia hanona iruba aonai
ke'ara obo.
Pokina Obiapaka Tirama
ia nibabakaina hauna hanona
etabura ki'a baha.
“Hanopaka ena obia 'arana haukia ia kipokia tenabau mai ena kepu teaonamoai haeamo haukia hanona iruba weiana hiabuna nikara'au kateihana raninai katehai 'ari ki'a baha. 10 Ena hau haiara paunai, kateta'u ki'a atau'ai katekoroti katehai kate'abi,

‘Eki'a ki'a baha,
eki'a ki'a baha.
Babulonia aiara apa'uana
mai taburana e,
beraura hoana hamona 'akimo
aonai puma ohoaina.’
11 “Hanopaka ena kawakawa haukia abomo katehai 'ari ki'a baha, pokina ekia kawakawa tabakia hanona hau ha a'i kekawanakia. 12 Kawakawa tabakia weiakia hanona gold mai silba, pihara namoabukia mai kutu 'imare'imarekia, habuni namoabukia, habuni apupukia, habuni nibinibikia ta'eta'ekia, habuni birokia, matiu timikia namokia haeaihaeai, mahi atana elepant 'eanai tebabai tabakia ikoikiai, matiu 'arakia rarikia haukia, kopa, auri mai pihara pahihina namonai tebabainakia tabakia, 13 weiakia aniani timikia ibanamokia muramurakia atakia sinemon mai spaisi, muramura timikia 'orimokia atakia insense mai mira, mai muramura taburana hauani katetarona hauna, waini mai olibe hohona, parawa namokia, witi, poromakau mai mamoe, hoti, mai kariota, ta'ara'i haukia, mai maearima ekia mauri. 14 Taba tikawakawai haukia weiakia katehina bena katetibaha,

‘Babulonia e,
taba namokia onuatae ainakia
haukia te'akauma,
mai emu obia tabakia mai
emu nuabi tabakia ikoikiai
hanona aba te'akauma,
ba a'i kotabu ahi muenakia.’
15 “Kawakawa haukia taba weiakia ia herenai tekawa kawainakia ba monikiai teobia haukia atau'a 'akinai katekoroti, kateta'u haiara weiana ki'a obona paunai katehai 'ari ki'a baha. 16 Kate'abi katetibaha,

‘Eki'a ki'a baha,
aiara apa'uana herena
eki'a ki'a baha.
Habuni namoabukia,
apupukia, mai birokia
obatotonakia, gold,
pihara namoabukia 'imarekia,
mai kutu 'imarekiai otaitai.
17 Beraura hoana hamona aonai
emu obia tabakia neiakia
ikoikiai hanona aba tepururu.’
“Aunohi kapena haukia ikoikiai mai tehe'au tiharima haukia ikoikiai, aunohi ai tiaka haukia ikoikiai mai ekia mauri 'akuai tikaoao aina haukia ikoikiai atau'ai katekoroti.
18 Ia ni'ara hiabuna nikara'au kateihana raninai kateio katetibaha,

‘Aiara tabana hanona
aiara apa'uana neiana 'abana?’
19 Arakiai apuroro katehore 'aunakia katehai 'ari ki'a baha katetibaha,

‘Eki'a ki'a baha,
aiara apa'uana herenai
eki'a ki'a baha,
mai ekia aunohi 'aku kapenai
haukia ikoikiai oi emu
obia tabakiai kepu haukiai teao,
'a beraura hoana hamona 'akimo
aonai oi aba opururu.
20 Tomoaonamo.
Kupa, mai Tirama ena robe haumi,
mai iuhubeau haumi,
mai mahabanai haumi e,
tomoaonamo ki'a baha,
Tirama ehore ia puma ebahoaina
pokina ia wai heremiai
ebabai ki'a paunai.’”
21 Ba aneru taburana ha ehore iata rarina 'akina ha ea'i taeana 'aku aonai ekapo uhuna ba e'abi etibaha,

“Taeara neiana ihobonai
Babulonia aiara apa'uana
'aku aonai katekapo uhuna,
ba a'i kateiha muena.
22 Kita atana hap tipapura aina
haukia ekia 'uru namokia,
mai hui a'itaea haukia,
marori mai pihi ubai haukia
'urukia namokia oi aomuai
a'i kateo muena.
Oi aomuai aka haeai haeai
tibabai haukia ha
a'i katetabu ahi muena.
Oi aomuai tona tiorina 'uruna
a'i kateo muena.
23 Ramepa eana ha oi aomuai
a'i ke'ara mue.
Hawainibe mahamaha hauna
mai babi'ena aiakia oi aomuai
a'i kateo'o muenakia.
Neiakia katerama pokina
emu kawakawa haukia hanona
hanopaka ena maearima
apa'uakiai teao,
oi emu nepuai hanona
hanopaka maearimakia
o'oi ahinakia.
24 Babulonia aiara apa'uana
hanona puma ehoaina
pokina ia aonai mahabanai haukia
mai Tirama ena robe haukia
aruarukia tetabu ahinakia,
mai hanopaka ahanai
teahu 'arinakia haukia
ikoikia aruarukia.”
Copyright information for `RRO