Revelation of John 19

Kupa 'Ubinai Teio, Haleluia!

Neiana murinai, au 'uru ha aona 'uruna matoha maearima to'una rarina kupa 'ubinai teio tetibaha,

“Haleluia! Hamabanamona.
Bamauri, nuabi, mai hiabu
hanona eka Tirama 'euna.
Pokina ena bakai hanona
tohana mai ebero.
Tirama ehore rea babi'ena
apa'uana puma ebahoaina,
ena maha porepore babai ki'ai
hanopaka ea'i ki'ana paunai.
Tirama ena ta'ara'i haukia
teahu 'arinakia aruarukia
'arakia aba ebamuena.”
Haeamona teio mue tetibaha,

“Haleluia! Hamabanamona.
Aiara apa'uana ni'ara
mai hiabuna nikara'au
a'i kepua 'apua keaomo
banaibanai.”
Ba kiro haukia harau rua bani mai mauri tabakia bani tekaipehu Tirama weiana obia imia'auna ahanai emia'au hauna tekuti aina, ba teio tetibaha,

“Amen, Haleluia!”

Mamoe Nahu Ena Hawainibe Tatuna.

Ba weia obia imia'aunai aia ha emai etibaha,

“Ena ta'ara tua'ina haumi
ikoimiai mai maearima ikoimiai
weiami papana mai apa'uana
ia tumariki aina haumi ikoimiai,
eka Tirama hamabanamona.”
Ba 'uru ha aona, 'uruna matoha mako rarina 'akina 'ao roio rarikia tihara puni 'ao kupa niro'u 'uruna rarina 'abana teio tetibaha,

“Haleluia! Hamabanamona.
Pokina Obiapaka aika eka
Tirama hiabu ikoinai hauna
nihore aika nipoki ainaka.
Aoka kenamo, kahaonamo ki'a,
ia nuabi kahabena.
Pokina Mamoe nahu ena
hawainibe ranina aba ekara'au,
haeamona keatawana babi'ena
abomo aba eba'oru.
Habuni namona atana linen
erau'a mai ne'imare hauna
tebena kebatotona.”
(Habuni namona weiana anina hanona Tirama ena robe haukia aka berona tebabaina haukia.)

Ba aneru ehina bena'u etibaha, “'Abi neiana morerena. Tebeaubeau benakia Mamoe nahu ena hawainibe tatuna aonai temai haukia hanona tenamo.” Haeamona e'abi mue etibaha, “Neiakia hanona Tirama pinana 'abikia tohakia.” 10 Weiana au aneru weiana aena pokinai akaipehu kakuti aina, 'a ia au ehina bena'u etibaha, “A'i kokuti aina'u! Au hanona ta'ara'i hau'u 'abaea'u, oi 'abamu mai uaho'abamu Iesu ena pou ṯehinana haukia 'abakia. Tirama ikupaianamo kahakuti aina! Pokina Iesu ihina pouna hanona mahabanai hiabunai.”

Hoti Porena Ahanai Emia'au Hauna.

11 Epua, au kupa ekaikau hoti pore obona ha waira'uai aihana, ahanai emia'au hauna atana hanona‘AIA IBABUA'AU’ mai‘TOHA TOHANA’ Ia hanona bero paipanai nibabakai mai nehuari. 12 Mahana ihakia hanona matoha iruba neupa 'abana, aranai hanona obia ibau'ukia bo'okia, ia ahanai hanona ata ha irere'au ba hau ha ata weiana a'i e'iobina, 'a ia kipona mo e'iobina. 13 Ena habuni homa'ana ebatotona hauna hanona earuaru obo. Ia atana tehinana hanona‘TIRAMA ENA 'ABI’. 14 Kupa ena huari haukia ia murinai te'au, hoti porekiai temia'au, habuni namokia atakia linen tebatotonakia, tepore obo mai terau'a. 15 Pinanai hanona kareba nihena eara hauna nikarahi, ena aka hanona hano haeai haeai haukia keahu 'iti'itinakia, ba ia kehore auri ikai'iniai kepoki ainakia. Hiabu ikoinai Tiramana ena opuere kebatohana 'ekana bine buabuana ibahari 'iti'itina 'ekanai kehe 'iti'itinakia. 16 Ena habuni ahanai 'apena tainai hanona ata neiana ererena,

‘OBIA 'ARANA HAUKIA IKOIKIAI EKIA OBIA 'ARAKIA HAUNA MAI OBIA IKOIKIAI EKIA OBIAPAKA.’

17 Ba aneru ha beraura aonai ekoroti aihana, roborobo kupa baiatanai tirobo haukia ikoikiai eapari 'aotanakia etibaha, “Tomai, Tirama ena tatu apa'uanai tomoto'u. 18 Weiana wai hanona obia 'arana haukia, huari poki haukia, mai tabura haukia bitiokia katoani, hoti mai hoti ai temia'au haukia bitiokia katoani, mai maearima ikoikiai weiakia ta'ara tia'i haukia mai ta'ara a'i tia'i haukia, papakia mai apa'uakia bitiokia katoani.”

19 Ba aiahu mahina weiana mai hanopaka ena obia 'arana haukia mai ekia huari haukia kipokia teto'una aihanakia, tenuatae hoti porenai emia'au hauna ena huari haukia kipokia katehuari. 20 Iamo aiahu mahina teahuna tea'i maurina, ena mahabanai hauna bai'oina ohi. Mahabanai hauna bai'oina weiana hanona aiahu mahina wairanai bata'uta'u huri hoahoakia ebabai hauna, hoahoa weiakiai aiahu mahina mani'ana tea'ina mai ena kaiba'uku tekuti aina haukia e'oi ahinakia. Weiakia terarua mauri maurikia iruba 'obuna weiana pihara mai irubana atana salpa ni'ara banaibanai 'ekanai tekapo uhunakia. 21 Weiana hoti porena ahanai emia'au hauna ehore pinanai kareba ekarahi haunai 'ou haukia ikoikiai eahu'ari orenakia, ba roborobo ikoikiai bitio weiakiai teani 'ari.

Copyright information for `RRO