Revelation of John 2

Ia e'abi etibaha, “Tirama ena marea Epeso aiaranai hauna ena aneru ṉa korere beni aihona.

Hau weiana bihiu 'abaihau hamomo imana itipana aonai ea'inakia haeamona gold ramepakia 'abaihau hamomo tekoroti baiatakiai nikabanai kabanai hauna ena 'abi neiana.

 • Au oi emu babai, emu aro'ari mai emu bapahihi hanona a'iobinakia. Haeamona a'iobina aka ki'a haukia a'i oiha haonakia, weiakia kipokia iuhubeau haukia ai tebaonakia haukia 'a ia hanona iuhubeau haukia tohakia aha'i, ba obahobonakia hanona o'iobinakia bai'oi haukia.
Oi hanona obapahihi, mai atetua aokiai au ata'u paunai obakiro, a'i ohaba 'apua.
 • Iamo emu ki'a hanona neiana, emu raona'au kori'uaina au here'uai hauna aba ohabona.
Ua buonai 'eka weianai o'eho hauna moraonana, koraona kabe, aka weiakia obabai 'uainakia haukia kobabai muenakia. Emu ki'ai a'i koraona kabe raninai, au hanona kawahi emu ramepa ena koroti 'ekanai ka'i obona. 'A emu namo hamona hanona neiana. Nikolaita haukia ekia hoahoa 'arikia a'i nu'ari, ihobona au abomo ekia hoahoa 'arikia a'i na'ari 'abana.
 • Mai haiana hauna kehore Auba Robe ena 'abi Tirama ena marea maearimakia nehina benakia hauna aiana keona. Ena a'ikakauma ketabura, ki'a aokiai kekabanai hauna hanona bero kabena mauri nibaibeni matiuna buabuana keani, matiu weiana hanona Tirama ena uma nuabina aonai ni'omu.”

Marere Keao Semurana ai.

Ia e'abi mue etibaha, “Tirama ena marea Semurana aiaranai hauna ena aneru ṉa korere beni aihona.

Hau weiana Kori'uaina mai Murihaina hauna, e'ari haeamona emauri mue hauna ena 'abi neiana.

 • Emu hau haiara mai emu uraru hanona aba a'iobinakia. Iamo oi hanona aba kepu haumu. Maearima weiakia kipokia Iuda haukiai tibaonakia haukia ekia 'abi ki'a oi heremuai hanona a'iobina, ia hanona Iuda haukia tohakia aha'i, ia Satani ena marea haukia.
10 Aba kohau haiara iamo haiara weiana a'i kota'u aina. Haiamuai ṉa'abi, Tiaporo kehore wai baika kehobonimi weiana wapura itunai kekaiabunimi ba wapu harauhaea katohau haiara. Iamo oi hanona emu a'ikakauma au here'uai hauna koa'i 'inina keaomo ko'ari re'a, ba au kahore mauri kabeni'o matoha 'uai hoana kobau'una 'abana. 11 
 • Mai haiana hauna kehore Auba Robe ena 'abi Tirama ena marea maearimakia nehina benakia hauna aiana keona. Ena a'ikakauma ketabura, ki'a aokiai kekabanai hauna hanona 'ari ibaruanai a'i kehaiara 'apua.”

Marere Keao Peregamo ai.

12 Ia e'abi mue etibaha, “Tirama ena marea Peregamo aiaranai hauna ena aneru ṉa korere beni aihona.

Hau weiana kareba mahana abira abira teara ea'ina hauna ena 'abi neiana.

13 
 • Emu miaho 'ekana hanona a'iobina, Satani ena obia imia'auna hanona naia. Iamo oi ohore au ata'u oa'i 'inina, baiatamiai Antipa aia ibabua 'au hauna au pou'u ehinana hauna, ba Satani ena miaho 'ekana weianai teahu 'arina aonai abomo emu a'ikakauma au here'uai hauna a'i obuniai aina.
14 
 • Iamo emu ki'a baika hanona neiakia. Maearima baika naia hanona mahabanai hauna Balam ena ba'iobi 'abikia tika'ai ohonakia, hau weiana ehore Balak eba'iobina, ba ena ba'iobi bai'oina weianai Isaraela haukia tebabai ki'a, weiana ia tehore kaiba'uku ibarobekia anianikia teani mai nabau hoahoakia ki'a obokia tebabainakia.
15 Taeara ihobonai mo baika naia heremiai hanona Nikolaita haukia ekia ba'iobi 'abikia bai'oikia abomo tika'ai ohonakia mai ki'a ihobokiamo tibabainakia. 16 Ua buonai tomoraona kabe. Keaha'i raninai, au kipo'u kawahi biai, pina'u karebanai kahu 'arinakia. 17 
 • Mai haiana hauna kehore Auba Robe ena 'abi Tirama ena marea maearimakia nehina benakia hauna aiana keona. Ena a'ikakauma ketabura, ki'a aokiai kekabanai hauna hanona aniani atana mana baika tebuni haukia ia kabena, abomo au kahore pihara porena ha ahanai ata mahamahana ha irere'au hauna ia kabena. Pihara ia'ina hauna mo kipona ata weiana ke'iobina.”

Marere Keao Tuatira ai.

18 Ia e'abi mue etibaha, “Tirama ena marea Tuatira aiaranai hauna ena aneru ṉa korere beni aihona.

Tirama Nahuna weiana mahana ihakia hanona matoha iruba neupa 'abana, aena hanona matoha kopa ne'imare 'imare 'abana hauna ena 'abi neiana.

19 
 • Au hanona oi emu babai a'iobina. Emu raona'au, emu a'ikakauma, emu baraibarai, mai emu bapahihi hanona a'iobinakia. Haeamona bariu emu babai neiakia hanona emu babai 'ai'aikia tetara haonakia.
20 
 • Iamo emu ki'a hanona neiana, oi hanona babi'e weiana atana Isabela kipona mahabanai babi'enai nibaona babi'ena hanona noiha haona. Ia ena ba'iobiai e'u ta'ara'i haukia nibaka'a ki'anakia niaoainakia maha porepore akakia ki'a obokia tibabai haeamona kaiba'uku ibarobekia anianikia tiani.
21 Au hanona ia ena rani aba ha abena ena maha porepore hoahoakia weiakiai keraona kabe. Ia a'i nenuatae. 22 Ua buonai au kahore inawa itaranai kakapo 'auna weia kehaiara 'ari ki'a baha, haeamona weiakia ia kipokia tinabau haukia a'i kateraona kabe raninai, ia abokiamo kabahaiara ki'a bahanakia. 23 Ia nahuna abokiamo kahuahu 'arinakia. Weianai hanona Tirama ena marea haukia ikoikiai kate'iobina, au hanona maearima aokia mai ekia raonaraona bunikia natabu ahinakia hau'u, mai au kahore wai ha ha emu babaimo ihobokiai 'arami kabamuena. 24 
 • 'A bariu wai harina maikoina Tuatirai babi'e naiana ena ba'iobi 'abikia uahomakia a'i tuka'ainakia mai Satani ena buni tabakia tohakia ṉa tiho haukia a'i to'iobi haumi, nahina benimi ahamiai puma ha a'i kahore 'auna.
25 Iamo wai taba namona aba toa'ina hauna katoa'i 'ini haraina keaomo au kawahi. 26 
 • Ena a'ikakauma ketabura, ki'a aokiai kekabanai hauna haeamona e'u nuatae akana kebabai haraina keaomo puanai hauna hanona hiabu kabena, ia kehore hanopaka maearimakia keobia ainakia.
27 ‘Ia auri ikai'ininai kepoki ainakia, keahu 'iti'itinakia matoha uro 'abana.’ Ihobona au Hama'u herenai hiabu a'ina 'abana. 28 Au kahore raurani bihiuna abomo ia kabena. 29 Mai haiana hauna kehore Auba Robe ena 'abi Tirama ena marea maearimakia nehina benakia hauna aiana keona.”
Copyright information for `RRO