Revelation of John 20

Keriso Kipokia Kateobia Ihau Taha Hamona.

Epua, aneru ha kupai ekarahi eriri emai aihana, imanai hanona 'uri 'ourana a'ena aha'i hauna kina mai tabiri apa'uana ha ea'inakia. Ia ehore mahi atana dragona weiana 'erau 'ai'aina hauna ea'ina, mahi weiana hanona Tiaporo 'ao Satani, ba tabiriai ebiri 'inina ihau ikoinai taha hamona kemiaho aina. Aneru weiana ehore mahi weiana 'uri 'ourana a'ena aha'i hauna aonai ekapo utana ba ekaiabu 'inina, mai ahanai rauhubu hoana ehorotina, weiana ia hanopaka maearimakia a'i me'oinakia keaomo ihau taha hamona, weiana murinai hanona kerubuna kemiaho rani papana.

Epua, obia imia'aukia aihanakia, ahakiai temia'au haukia hanona hiabu tea'ina katebabakai. Haeamona weiakia Iesu pouna tehinana mai Tirama ena 'abi tehinana paukiai 'akokia tekabe hurinakia haukia aubakia aihanakia. Ia hanona aiahu mahina weiana 'ao ena kaiba'uku a'i tekuti aina mai ena mani'a paukia ahakiai 'ao imakia ahakiai a'i tea'ina haukia. Ia hanona temauri mue Keriso kipokia teobia ihau ikoinai taha hamona. Neiana hanona 'ariai mikirimue kori'uaina. ('Ari haukia harina maikoina hanona a'i temauri mue eaomo ihau ikoinai taha ha ekabanai.) Maearima weiakia mikiri mue kori'uaina aonai katemiaho haukia hanona tenamo mai terobe. 'Ari ibaruana hanona ena hiabu aha'i ia herekiai, 'a ia hanona Tirama mai Keriso ekia robe akakia ibabaikia haukiai kateao, mai kipokia kateobia haeamo keaomo ihau ikoinai taha hamona.

Satani Iruba 'Obunai Tekapo Uhuna.

Ba ihau ikoinai taha hamona keore murinai hanona Satani ena wapura 'ekanai katerubuna. Satani kekarahi keao hanopaka maikoinai hanopaka maearimakia ke'oinakia, weiakia itubu rua Gog mai Magog kebato'unakia huari kateao. Ekia bo'o hanona kebo'o ki'a baha matoha poe 'anona 'abana. Hanopaka maikoinai tekabanai teao Tirama ena maearima ṯemiaho 'ekana mai ena raona'au aiarana tekori kakaiarona. Iamo iruba kupai eriri 'eho huari haukia weiakia maikoinai eba'ara obonakia. 10 Ba tiaporo weiana ia e'oi ahinakia hauna hanona weia pihara mai irubana atana salpa ni'ara 'obuna aonai tekapo uhuna, aiahu mahina mai mahabanai hauna bai'oina tekapo uhunakia 'ekana. Weia teaihau puma kate hoaina mararani mai rabi keaomo banaibanai.

Obia Imia'auna Apa'uana Porenai Emia'au Hauna Ena Bakai.

11 Epua, obia imia'auna apa'uana pore obona ha mai ahanai nemia'au hauna aihana. Hanopaka mai kupa hanona wairanai tekaobo tai ha a'i eiha muenakia. 12 Ba 'ari haukia aihanakia apa'uakia mai papakia Tirama ena obia imia'auna wairanai tekoroti, ba aneru puka tekai kaunakia, baiatakiai puka haeai ha abomo tekaikauna weiana hanona mauri pukana. 'Ari haukia ekia babai puka aokiai irere ihobokiai eba bakainakia. 13 'Aku aonai te'ari haukia 'aku ehore euhu 'aunakia, haeamona 'ari mai 'ari haukia ekia 'eka tehore ekia 'ari haukia teuhu 'aunakia. Ba maearima ikoinai hanona ha ha ekia babai ihobohobokiai ebabakainakia. 14 Murinai 'ari mai 'ari haukia ekia 'eka abomo iruba 'obuna aonai tekapo uhunakia. Iruba 'obuna weiana hanona 'ari ibaruana. 15 Maearima weiakia atakia weia mauri pukana aonai irere aha'i haukia ikoikiai hanona iruba 'obuna aonai tekapo uhunakia.

Copyright information for `RRO