Revelation of John 21

Kupa Mahamahana Mai Hanopaka Mahamahana.

Epua, maha'u eao kupa mahamahana mai hanopaka mahamahana aihanakia, pokina kupa kori'uaina mai hanopaka kori'uaina aba te'akauma, 'akupaka abomo wairana aha'i. Ba aiara robena aihana, Ierusalema mahamahana, Tirama herenai kupa 'ubinai eriri emai. Aihana ihana matoha hawainibe mahamaha babi'ena tebataitai haraina teba'oruna atawana 'euna 'abana. Ba aia ha obia imia'aunai emai aona e'abi 'aota etibaha, “Bariu Tirama ena miaho 'ekana hanona maearima herekiai, Tirama hanona ia kipokia katemiaho, ia hanona Tirama ena maearimai kateao, Tirama kipona hanona ia herekiai kemiaho, haeamona ekia Tirama ai keao. Ia kehore mahakia beikia ikoikiai mahakiai keutu obonakia, ba maearima a'i kate'ari mue, a'i kateaoko'o mue, a'i katehai mue, mai a'i katehaiara mue, pokina taba 'ai'aikia weiakia hanona aba te'akauma baihana.”

Epua, obia imia'auna ahanai emia'au Tiramana e'abi etibaha, “Tomobahu, Au taba ikoikiai aba nababai maha mahanakia!” Haeamona ehina bena'u etibaha, “'Abi neiana hanona morerena pokina 'abi neiakia hanona toha tohakia mai aokia tohakiai katea'i taeanakia.” Ba haeamona ehina bena'u etibaha, “Taba ikoikiai aba ababai orena. Au hanona Alepa mai Omega, Kori'uaina mai Murihaina. Ia'iramana mai Ibapuana hau'u. Hau ha 'akona ni'ororo hauna au kahore mauri beina nebuti 'arana aha'i hauna kabena keinu. Ena a'ikakauma ketabura, ki'a aokiai kekabanai hauna hanona itauna neiakia ikoikiai kea'inakia, ba au hanona ia ena Tirama ai kaeao, ia hanona au naha'u ai keao.

Iamo 'ubo haukia, a'i tia'ikakauma haukia, aka ki'a haukia, ahuahu haukia, nabau haukia, nepu haukia, kaiba'uku ṯekuti aina haukia, mai bai'oi haukia ikoikiai ekia 'eka hanona iruba 'obuna weiana pihara mai irubana atana salpa ni'ara banaibanai 'ekana aonai. Neiana hanona 'ari ibaruana.”

Ierusalema Mahamahana.

Epua, aneru ha emai here'u, ia hanona aneru 'abaihau hamomo weiakia puou 'abaihau hamomo aokiai ia'iki'a tabakia orekia 'abaihau hamomo tebabonunakia tea'inakia haukia 'abakia ha, ba ehina bena'u etibaha, “Omai neia, au kahore hawainibe mahamaha babi'ena kabaihani'o, ia hanona Mamoe nahu atawana.” 10 Weiana Auba Robe ao'u ebabonu 'auna ba aneru ea'ina'u eaoaina'u oeo ha apa'uana ba'ona 'ubinai, ba aiara apa'uana robena, Ierusalema, ebaihana'u Tirama herenai kupa 'ubinai neriri nimai. 11 Tirama ena nuabi hanona aiara neiana ebaea obona, ena 'imare hanona matoha pihara namoabuna atana daiamond 'abana, eiroro ki'a matoha karati 'abana. 12 Aiara neiana ena ara hanona eapa'ua mai ero'e, pa'abina hanona harau haea rua, pa'abina ha ha herekiai hanona aneru ha ha tikoroti ṯemiaho haukia ikoinai harau haea rua. Pa'abina ha ha ahakiai hanona Isaraela itubuna harau haea rua atakia ha ha tererenakia. 13 Pa'abi aihau hanona taetana tainai, ha aihau hanona tototaina tainai, ha aihau hanona ahitaina tainai, ha aihau hanona tibotaina tainai. 14 Aiara apa'uana arana ena kori'au piharakia hanona harau haea rua, ahakiai Mamoe nahu ena iuhubeau haukia harau haea rua atakia tererenakia.

15 Aneru weiana ehina bena'u hauna imanai hanona ikai'ini ha gold ai tebabaina hauna ea'ina, ba aiara apa'uana, mai ena pa'abi, mai ena ara kehobonakia. 16 Aiara ebakorina 'uni'unina bani baiatakia hanona teihobo, ena homa'a mai ena mata abomo ihobo, ikai'iniai aiara ehobona ba ena homa'a etabu ahina hanona kilometa taha rua hinabu rua (2,200), ena ro'e abomo teihobo. 17 Aneru ehore ara ena imuki
(17) 'aobao
ehobona hanona meta imabui harau haea 'abaihau (66), aneru hanona maearima ekia hobohobo ihobonai ua ehobo aihona.

18 Ara hanona pihara namoabuna atana daiamond ai ebakorina, ba aiara apa'uana hanona gold tohanai ebabaina eiroro ki'a matoha karati 'abana. 19 Aiara ebakorina arana ena kori'au piharakia hanona pihara namoabukia haeaihaeai ikoinai harau haea rua ai ebataitainakia, pihara namoabukia atakia hanona neiakia, kori'uaina hanona daiamond, hauna eiroro, ibaruana hanona sapaia, hauna epurutoni, ibaihauna hanona kalakedo, hauna e'apuro, ibabanina hanona emerald, hauna ekupa, 20 ibaimana hanona sadonu, hauna ebirobiro, iba'abaihauna hanona rubi, hauna ebiro, iba'abaihau hamomona hanona krusolito, hauna ewaima, iba'ababanina hanona berulio, hauna ekupa, iba'ababani hamomona hanona topasio, hauna eiroro, ibaharau haeana hanona krusoparaso, hauna ekupakupa, ibaharau haea hamomona hanona huakinto, hauna epurutoni, mai ibaharau haea ruana hanona ametuso, hauna e'apupu. 21 Ara pa'abikia harau haea rua ba pa'abi ha ha hanona kutu porekia rarikia 'imare 'imarekiai tebabainakia. Aiara ibuana taearakia ikoikia hanona gold tohana 'abaeana, teiroro ki'a matoha karati 'abana.

22 Au aiara weiana aonai Marea Robe ha a'i aihana, pokina Obiapaka hiabu ikoinai Tiramana mai Mamoe nahu hanona aiara Marea Robena. 23 Aiara apa'uana weiana hanona beraura 'ao nawa eakia a'i nenuatae, ia ahanai a'i kerara, pokina Tirama ena nuabi hanona aiara nibaeana Mamoe nahu hanona aiara ena ramepai niao. 24 Hanopaka maearimakia aiara eanai kateka'a, haeamona hanopaka ena obia 'arana haukia hanona ekia nuabi haeai haeai kateaoainakia ia aonai. 25 Pa'abi hanona rani ikoinai a'i katekaiabu 'apuana, pokina rabi hanona weia aha'i. 26 Hanopaka maearimakia hanona ekia nuabi tabakia mai ekia obia tabakia aiara weiana aonai katekatoto ainakia. 27 Iamo 'opu tabana ha a'i ketoto mai hoahoa ki'a obokia tebabai haukia 'ao bai'oi haukia ha hanona aiara weianai a'i kekatoto 'apua, iamo weiakia atakia Mamoe nahu ena mauri pukanai tererenakia haukia mo katekatoto.

Copyright information for `RRO