Revelation of John 4

Tirama Ṯekuti aina Kupai.

Taba neiakia murikiai, maha'u eao kupai pa'abi ha ikaikau waira'uai ekoroti aihana. Ba aia weiana ehinabe 'uaina'u 'uruna matoha pihi 'uruna 'abana hauna e'abi etibaha, “Mokara'au omai neia, taba neiakia murikiai katerama haukia kabaihani'o.” Au hanona beronai mo Auba Robe ao'u ebabonu 'auna, ba waira'uai hanona obia imia'auna ha kupai aihana mai hau ha imia'au weiana ahanai emia'au. Emia'au hauna ihaihana hanona ea ki'a baha matoha pihara namoabukia atakia daiamond hauna eiroro mai rubi hauna ebiro haukia 'abana, 'opa ehore obia imia'auna weiana ekakaiarona, ihaihana hanona ea ki'a matoha pihara namoabuna atana emerald hauna ekupa 'abana. Obia imia'aukia ikoinai haraurua bani obia imia'auna apa'uana tekai kakaiarona abomo kiro haukia haraurua bani obia imia'aukia weiakia ahakiai temia'au, habuni pore obokia tebatoto mai 'arakiai hanona obia ibau'ukia gold ai ibabai haukia tebau'unakia. Obia imia'auna weianai hanona kupa 'imarekia, 'uru rarikia mai kupa niro'u 'urukia ao'o. Obia imia'auna wairanai ramepa 'abaihau hamomo teara mai upa upakia. Neiakia hanona Tirama ena auba te'abaihau hamomo. Abomo obia imia'auna wairanai hanona 'aku nemiaho, eiroro waira 'akinai matoha pihara namoabuna atana kristal 'abana.

Ibuanai hanona mauri tabakia ikoinai bani obia imia'auna tekori kakaiarona, ia wairakiai mai murikiai hanona maha 'abaeana teka kaiaronakia.
Mauri tabana kori'uaina hanona ihana matoha mahi atana laiona 'abana, ibaruana hanona ihana matoha poromakau nahu 'abana, ibaihauna wairana hanona ihana matoha maearima wairakia 'abana, ibabanina hanona ihana matoha po'i nirobo 'abana. Ia mauri tabakia bani weiakia hanona ha ha banikia 'abaihau, ba banikia weiakia aokiai mai kapekiai hanona mahakia mo 'abaeana. Ia hanona mararani mai rabi a'i tiarai ia ti'abi to'ona ṯetibaha,

“Erobe, erobe, erobe. Obiapaka hiabu ikoinai Tiramana hanona erobe. Ia hanona 'uainai emiaho, bariu nemiaho, haeamona wairai kemai hauna.”

Mauri tabakia neiakia tihore mauri banaibanai Tiramana obia imia'auna ahanai emia'au hauna herenai nuabi mariki mai namo 'abina tibena aonai, 10 kiro haukia haraurua bani tihore obia imia'auna ahanai emia'au hauna wairanai tikaipehu mauri banaibanai Tiramana ṯekuti aina. Ekia obia ibau'ukia 'arakiai tibau'unakia haukia tia'i obonakia obia imia'auna wairanai tibaenotina, ba ti'abi ṯetibaha,

11 “Emai Obiapaka emai Tirama e,
oi hanona mai emu bero
nuabi mai mariki mai hiabu
koa'inakia.
Pokina oi ohore taba ikoikiai
obaramanakia.
Emu nuatae paunai taba ikoikiai
terama ba ṯemiaho.”
Copyright information for `RRO