Revelation of John 5

Ioane Puka Iouna Ha Eihana Mai Ikaiabu Hoana.

Epua obia imia'aunai emia'au hauna aihana imana itipanai hanona puka iouna ha ea'ina, aonai mai kapenai marere tererenakia, puka kapena hanona ikaiabu hoakia ba weiakia hanona 'abaihau hamomo puka kapenai. Ba aneru taburana ha aihana eio aota etibaha, “Tai mai ena bero hauna kehore puka ahanai ikaiabu hoahoakia neiakia keba pa'anakia ba kekaikauna?” Iamo hau ha kupai 'ao hanopakai mai hanopaka ba'anai ha a'i etaina puka iouna weiana kekaikauna abomo aona keihana. Weiana au ahai, ahai 'ari ki'a baha pokina hau ha a'i ebero harai puka iouna weiana kekaikauna abomo aona keihana. Ia kiro hauna ha ehina bena'u etibaha, “A'i kohai, Iuda itubuna ena Laiona weiana Davida ena rama ramuna hauna 'ou haukia eahu parenakia hauna, ia kehore puka iouna ahanai ikaiabu hoakia 'abaihau hamomo keba pa'anakia puka kekaikauna.”

Ioane Mamoe Nahu Eihana.

Weiana obia imia'auna 'ekana ibuanai Mamoe nahu ha ekoroti aihana ihana matoha 'uainai teahu 'arina 'abana, mauri tabakia bani mai kiro haukia weia tekori kakaiarona, ia 'eana hanona 'abaihau hamomo mahana abomo 'abaihau hamomo, mahana weiakia hanona Tirama ena auba 'abaihau hamomo euhunakia teao hanopaka ikoinai haukia. Mamoe nahu hanona eao obia imia'aunai emia'au hauna imana itipanai puka iouna weiana ea'ina. Puka weiana ea'ina raninai mauri tabakia bani mai kiro haukia harau rua bani hanona Mamoe nahu wairanai tekaipehu. Ia ha ha mai ekia kita atana hap abomo mai ekia gold puou puoukia aokiai muramura timikia 'orimokiai tebabonunakia, teba'aranakia timikia tehao, weiakia hanona Tirama ena robe maearimakia ekia bahuba'ari ai. Weiana hui mahamahana ha tea'i taeana tehuiaina tetibaha,

“Oi hanona mai emu bero
puka iouna koa'ina
abomo ikaiabuna hoahoakia
kobapa'anakia.
Pokina oi teahu 'arini'o,
ba emu 'ari aruarunai maearima
okawanakia Tirama 'euna,
itubu ikoikiai, maea ikoikiai,
maearima ikoikiai,
mai hano ikoikiai herekia.
10 Oi ohore obia 'arakia haukiai
mai robe akana tibabaina
haukiai obaonakia
eka Tirama ta'arana katea'i,
mai hanopaka katepoki aina.”

Ikoikiai Tirama Mai Mamoe Nahu Tekuti ainakia.

11 Ba maha'u eao aneru bo'ona 'akina aihanakia mai aiakia aona, ia tehore obia imia'auna mai mauri tabakia bani mai kiro haukia tekori kakaiaronakia, tebo'o ki'a baha taha taha. 12 Ṯehui aota ṯetibaha,

“Mamoe nahu 'uainai
teahu 'arina hauna,
bariu mai ena bero,
hiabu, kepu, aobero,
mai tabura kea'inakia
abomo mariki, nuabi,
mai banamo kea'inakia.”
13 Ba mauri tabakia ikoikiai weiakia kupai, hanopakai, hanopaka ba'ana abomo 'akupakai mai aokiai ṯemiaho haukia ikoikiai aiakia aona ṯehui ṯetibaha,

“Obia imia'auna ahanai emia'au Tiramana abomo Mamoe nahu herekiai banamo, mariki, nuabi, mai hiabu katemiaho, bariu keaomo banaibanai.”
14 Weiana mauri tabakia bani te'abi tetibaha, “Amen.” Ba kiro haukia tekaipehu ia tekuti aina.

Copyright information for `RRO