Revelation of John 6

Mamoe Nahu Puka Ikaiabu Hoakia 'Abaihau Ea'i Obonakia.

Epua Mamoe nahu aihana, puka iouna ahanai ikaiabu hoakia 'abaihau hamona hauna ea'ina, ia ehore ikaiabu hoana kori'uaina ea'i obona. Ba mauri tabakia bani 'abakia ha aiana aona, matoha kupa niro'u 'abana, e'abi etibaha, “Omai.” Maha'u eao hanona waira'uai hoti porena ha aihana, ba ahanai emia'au hauna hanona hunu ha imanai ea'ina, obia ibau'una ha tebena, ba hotiai ebeau ahi, ihaihana matoha arawai hauna, ia ehore 'ou haukia eba 'ehonakia, haeamona mai hiabuna niao bo'ona keba'ehonakia.

Mamoe nahu ikaiabu hoana ibaruana ea'i obona raninai mauri tabana ibaruana aiana aona, e'abi etibaha, “Omai.” Ba hoti ha ekarahi hauna hanona ebiro. Ahanai emia'au hauna hanona hiabu tebena baibua hanopakai kea'i parena, weiana maearima kipokia 'abakia kateahuahu 'arinakia. Ia hanona kareba apa'uana ha tebena.

Ba Mamoe nahu ikaiabu hoana ibaihauna ea'i obona raninai, mauri tabana ibaihauna aiana aona, e'abi etibaha, “Omai.” Ba maha'u eao hanona hoti 'umu obona ha aihana, ahanai emia'au hauna hanona puma ihobokia tabana ha imanai ea'ina. Ba matoha aia ha 'abana mauri tabakia bani baiatakiai aona, e'abi etibaha, “Moao emu aka mobabaina, arobo rarina kerama. Weiana maearima wapu hamona niaka monina nia'ina hanona witi kaputi hamona kekawana, mai maearima wapu hamona niaka monina nia'ina hanona aniani atana bali kaputi aihau kekawanakia, iamo olibe matiukia mai bine haharukia a'i koa'i ki'anakia.”

Ba Mamoe nahu ikaiabu hoana ibabanina ea'i obona raninai, mauri tabana ibabanina aiana aona, e'abi etibaha, “Omai.” Maha'u eao hanona hoti hauna a'aeabuna ha aihana, ahanai emia'au hauna atana hanona 'Ari, mai 'ari haukia ekia 'eka hanona ia murinai ni'au. Hiabu hanona terarua tebenakia, ba hanopaka maearimakia iwate paipa bani aonai paipa ha hanona kateahu 'arinakia, maearima weiakia hanona huari aonai karebai kate'ari, arobo aonai mare'a ai kate'ari, inawai kate'ari, mai hanopaka ena ahuahu mahikiai kate'ari.

Mamoe nahu ikaiabu hoana ibaimana ea'i obona raninai, maha'u eao itara robena ba'anai Tirama ena 'abi buonai mai ena 'abi ihina pouna paunai teahu 'arinakia haukia aubakia aihanakia. 10 Ia hanona teio aota tetibaha, “Taba ikoikiai Obiapakana e, oi hanona orobe mai toha tohana, rani tabanai hanopaka haukia kobakainakia, puma kobahoainakia emai 'ari aruarumai paunai?” 11 Weiana habuni homa'akia pore obokia ha ha tebenakia, ba ehina benakia katebai'ima rani papana kehoma'a 'apua keaomo 'abakia ta'ara'i haukia mai uaho'abakia Keriso ena aka tibabaina haukia iahu'arikiai ia teahu 'arinakia ihobona, weiana ituabikia ranina ketaina.

12 Ba Mamoe nahu aihana ikaiabu hoana iba'abaihauna ea'i obona raninai, kanokau rarina eka'a hano eibiu ki'a, beraura ewapura habuni 'umuna 'abana, haeamona nawa hanona ebiro aruaru 'abanai eao, 13 mai bihiu kupai te'eho hanopaka ahanai matoha baura rarina eabu'au 'ororo buabuana a'i te'aiba haukia eba'ehonakia 'abana. 14 Kupa abonamo e'akauma matoha 'ire teouna 'abana, haeamona oeo mai kereibua ikoikiai 'ekakiai teibiu. 15 Ba hanopaka ena obia 'arana haukia, obia haukia, huari poki haukia, kepu haukia, hiabu haukia, ta'ara'i haukia, haeamona ta'ara a'i tia'i haukia ikoikiai hanona oeo urikia aokiai mai oeo piharakia baiatakiai tepihi. 16 Ia tehore oeo mai pihara apa'uakia teaparinakia tetibaha, “Tomo'eho tomobahu abunamai, obia imia'auna ahanai nemia'au Hauna wairanai mai Mamoe nahu ena opuere herekiai tomoba buninamai. 17 Pokina ekia opuere wapuna apa'uana aba ekara'au. Tai he kekoroti?”

Copyright information for `RRO