Revelation of John 7

Tirama Ena Ta'ara'i Haukia 144,000 Paukia Ahakiai Mani'a Tea'ina.

Weiana murinai aneru bani aihanakia, hanopaka 'uni puakia bani tekori abunakia, hanopaka ena baura bani tehe abunakia, baura ha a'i keabu hano ai 'ao 'aku 'ao matiu a'i keabunakia. Ba aneru haeai ha aihana, taetana tainai ekara'au mai mauri Tiramana ena taba ha ea'ina weianai tabakia kebamani'anakia Tirama 'euna. Weiana eio aota aneru bani weiakia Tirama ehore hiabu ebenakia hanopaka mai akupaka katea'i ki'anakia haukia ehina benakia etibaha, “Wai hanopaka mai 'akupaka abomo matiu a'i katoa'i ki'anakia keaomo eka Tirama ena ta'ara'i haukia paukia ahakiai mani'a ha katahore 'auna.” Weiana tebamani'ana haukiai ekia bo'o tetuabina aiakia aona hanona taha ikoinai hinabu hamomo bariabui bani (144,000), ia hanona Isaraela itubukia harauhaea rua herekiai tekarahi. Paukia ahakiai tebamani'anakia haukia,

 • Iuda itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Ruben itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Gad itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Asere itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Napatali itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Manase itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Simeona itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Lebi itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Isakara itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).
 • Sebuluna itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000). Iosepa itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000). Mai Beniamina itubunai hanona taha harauhaea rua (12,000).

  Maearima To'una Rarina 'Akina Mai Ekia Habuni Porekia Tirama Tekuti aina.

  Taba neiakia murikiai maha'u eao maearima to'una rarina 'akina aihana pahatuabinakia a'i petaina, ia hanona hano haeai haeai, itubu haeai haeai, rama haeai haeai, mai maea haeai haeai ikoikiai aokiai tekarahi, ia ikoikiai hanona obia imia'auna wairanai mai Mamoe nahu wairanai tekoroti, ekia habuni hanona tehoma'a tepore obo, abomo imakiai hanona matiu raukia matoha tona 'ari'arina 'abakia tea'inakia. 10 Ba teio aota tetibaha,

  “Bamauri hanona aika eka Tirama
  obia imia'aunai nemia'au Hauna mai Mamoe nahu herekiai nimai.”
  11 Weiana aneru ikoikiai weiakia obia imia'auna, kiro haukia, mai mauri tabakia bani tekori kakaiaronakia haukia tehore obia imia'auna wairanai tekaipehu wairakia hano teao Tirama tekuti aina, 12 tetibaha,

  “Amen.
  Banamo, mai nuabi,
  mai aobero, mai namo 'abina,
  mariki, mai hiabu, mai tabura
  hanona eka Tirama 'euna keaomo
  banaibanai.
  Amen.”
  13 Weiana kiro hauna ha ebakaina'u etibaha, “Habuni homa'akia pore obokia tebatotonakia haukia hanona tai? Abomo ae'eai temai?” 14 Au ena 'abi abamuena atibaha, “Hau apa'uana e, oi o'iobina.” Haeamona ehina bena'u etibaha, “Neiakia hanona hau haiara apa'uakia aokiai tekabanai harai temai haukia, ekia habuni hanona Mamoe nahu aruarunai teutunakia ba tebaporenakia. 15 Ua buonai,

  Ia hanona Tirama ena obia imia'auna wairanai tikoroti,
  abomo ena marea robe aonai ia ena aka tibabaina rabi mai mararani.
  Ba obia imia'auna ahanai nemia'au Tiramana kehore ekia i'auai keao ke'aeanakia mai ke'abanakia.
  16 Ia hanona mare'a a'i kate'ari mue, 'akokia a'i kate'ororo mue.
  Beraura 'ao hiabu haeai ha ia haukia a'i kebapetanakia.
  17 Pokina Mamoe nahu obia imia'auna ibuana tohanai nemiaho hauna kehore ke'imanakia mamoe i'imana hauna 'abana,
  ia kehore ke'uai ainakia mauri beina 'uriai nebuti hauna herenai,
  ba Tirama kehore mahakia beikia ikoikiai mahakiai keutu 'ororonakia.”
  Copyright information for `RRO