Revelation of John 8

Puka Ikaiabu Hoana Iba'abaihau Hamomona Ea'i Obona. Aneru Ha Mai Gold Urona.

Ba Mamoe nahu Puka ikaiabu hoana iba'abaihau hamomona ea'i obona raninai, kupai 'uru ha a'i ebua 'apua eaomo beraura hoana abirana ha 'abana. Weiana Tirama wairanai tikoroti anerukia 'abaihau hamomo aihanakia, ba pihi 'abaihau hamomo aneru weiakia tebenakia.

Aneru haeai ha emai itara robena herenai ekoroti. Imanai hanona gold urona ha ea'ina aonai muramura timina 'orimona ṯekinena hauna. Ba muramura timina 'orimona bo'ona tebena mai Tirama ena robe haukia ikoikiai ekia bahuba'ari kipokia keba haeamonakia gold itarana robena weiana obia imia'auna wairanai hauna ahanai keberuberu ainakia. Weiana aneru imanai muramura timina 'orimona ni'ara hiabuna mai robe haukia ekia bahuba'ari kipokia tekara'au Tirama wairanai. Ba aneru ehore uro weiana ea'ina, aonai itara robena irubanai ebabonuna, ba hanopakai ekapo'auna hanona kupa ero'u mai e'imare, 'uru rarikia tebua, mai hano ekaukau.

Aneru Bani Ekia Pihi Teubaina.

Ba aneru 'abaihau hamomo weiakia teba'oru ekia pihi kate ubainakia.

Aneru kori'uaina ehore ena pihi eubaina, weiana abara pihara 'abakia mai iruba aruaru kipokia teba hamomo te'eho hanopaka ahanai abara netibo 'abana. Rani weianai hanopaka iwate paipa aihau aonai paipa ha e'ara obo mai matiu ikoinai iwate paipa aihau aonai paipa ha e'ara ore, haeamona tubu ikoinai te'ara ore.

Aneru ibaruana ehore ena pihi eubaina, weiana taba ha ihana matoha oeo apa'uana ha 'abana mai irubana 'akuai tekapo uhuna. Weiana 'akupaka iwate paipana aihau aonai paipa ha hanona aruaruai eao, ba 'aku aonai mauri tabakia iwate paipana aihau aonai paipa ha hanona te'ari, mai aunohi ikoikiai iwate paipa aihau aonai paipa ha hanona tepururu.

10 Aneru ibaihauna ehore ena pihi eubaina, weiana bihiu apa'uana ha ni'ara matoha toti 'abana kupai e'eho, ba ate ikoikiai iwate paipa aihau aonai paipa ha mai bei ekia buti 'ekakia ahakiai e'eho. 11 Bihiu weiana atana hanona ‘Mabi’. Ba bei ikoikiai iwate paipa aihau aonai paipa ha hanona temabi ki'a. Ba maearima bo'ona bei weiana teinu hanona te'ari, pokina bei aba emabi.

12 Aneru ibabanina ehore ena pihi eubaina, weiana beraura iwate paipana aihau aonai paipa ha, mai nawa iwate paipana aihau aonai paipa ha, haeamona bihiu ikoikiai iwate paipa aihau aonai paipa ha tepoanakia, weiana ea iwate paipana aihau aonai paipa ha hanona ewapura, ba mararani iwate paipana aihau aonai paipa ha, mai rabi iwate paipana aihau aonai paipa ha hanona a'i ea.

13 Ba po'i ha aihana kupa baiatanai erobo, aiana aona eio aota etibaha, “Keki'a, keki'a. Hanopaka ahanai ṯemiaho haukia ikoikiai herekiai hanona keki'a ki'a bahana, pokina aneru haeai aihau ekia pihi aba kateubainakia.”

Copyright information for `RRO