Revelation of John 9

Aneru Ibaimana Ena Pihi Eubaina.

Weiana aneru ibaimana ehore ena pihi eubaina, ba au bihiu ha aihana kupai aba e'eho hanopakai, bihiu weiana hanona 'uri 'ourana 'akina a'ena aha'i hauna kina tebena. Ba bihiu weiana ehore 'uri 'ourana ekaikauna, weiana 'uriai hiabu 'umuna ekara'au matoha iruba rarina 'akina hiabuna nikara'au 'abana. Weiana 'uri hiabuna ekara'au beraura mai kupa ebawapuranakia. Weiana hiabu aonai pekau tekarahi teriri hanopaka ahanai, ia hanona hiabu ebenakia matoha hara nikainaka nahahaiara 'abana. Iamo ehina benakia hano tubuna abomo 'anoai tiomu tabakia mai matiu ha a'i katea'i ki'a, 'a maearima weiakia paukia ahakiai Tirama ena mani'a aha'i haukia mo katea'i ki'anakia. Ia pekau ehina benakia maearima a'i kateahu 'arinakia, iamo kateba haiaranakia weiana nawa ima aonai katehaiara ihobona hara nikainaka ena haiara 'abana. Wapu weiakia aokiai maearima hanona 'ari katetabuna iamo a'i katetabu ahina, katenuatae ki'a baha pate'ari iamo 'ari hanona ia herekiai kebeau pare.

Pekau weiakia ihaihakia hanona matoha huari hotikia 'abakia teba'orunakia huari kateao, arakiai hanona taba ha tebau'una matoha obia ibau'una gold ai tebabaina 'abana, wairakia hanona matoha maearima wairakia 'abana. Buikia hanona matoha babi'e buikia homa'akia 'abana, nihekia hanona matoha mahi atana laiona nihekia 'abana. Haharakiai hanona auri panabanai te'aeanakia, ia banikia 'urukia hanona matoha hoti bo'ona 'akina mai kori'au tabakia atakia kariota hotiai teberinakia tebeau huari tiao 'urukia 'abana. 10 A'arekia hanona mai 'inikia matoha hara a'arekia 'abakia, mai a'arekia aokiai hanona mai ekia hiabu maearima nawa ima kateba haiaranakia. 11 Ia hanona mai ekia obia 'arana ha, 'uri 'ourana weiana aneruna, ia atana Heberu maeakiai hanona Abadon, 'a Helene maeakiai atana Apoluona, anina hanona Bapururu hauna.

12 Atetua ki'a obona kori'uaina aba eore, murinai haeamona atetua ki'a obokia rua naha'imanakia katemai.

Aneru Iba'abaihauna Ena Pihi Eubaina.

13 Aneru iba'abaihauna ehore ena pihi eubaina, ba aia ha aona 'uruna hanona Tirama wairanai itara robena gold ai tebabaina haunai 'ea bani herekiai weia ekarahi. 14 Aia weiana ehore aneru iba'abaihauna pihi ea'ina hauna ehina bena etibaha, “Aneru bani weiakia Efarate ate apa'uana haianai aba tebirinakia haukia korubu ta'inakia.” 15 Ba aneru weiakia bani terubunakia, anerukia weiakia hanona aba teba'oru tibai'ima ihau weiana aonai nawa weiana aonai wapu weiana aonai beraura hoana weianai katekarahi hanopaka maearimakia iwate paipana aihau aonai paipa ha kateahu 'arinakia. 16 Aneru bani weiakia ekia huari haukia mai hotikia tetuabinakia aiakia aona hanona ikoinai kerepu hinabu rua 'abana. 17 Weiana e'u mahabanai ai, hotikia mai huari haukia weiakia hotikia ahakiai temia'au haukia aihanakia, haharakia i'aeakia hanona tebiro, matoha iruba, tepurutoni, mai tea'aeabu, 'a hoti arakia hanona matoha mahi atana laiona arakia 'abana, abomo pinakiai iruba, hiabu, mai pihara atakia salpa mai irubakia tekarahi. 18 Taba ki'a obokia aihau weiakia hoti pinakiai tikarahi haukia tehore hanopaka maearimakia iwate paipana aihau aonai paipa ha teahu 'arinakia, taba weiakia hanona iruba, hiabu, mai pihara atakia salpa. 19 Pokina hoti ekia hiabu hanona pinakia ai mai a'arekia ai ṯemiaho, a'arekia hanona matoha 'erau 'abana mai arakia ba weianai maearima tea'i ki'anakia.

20 Maearima harina taba ki'a obokia aihau neiakiai a'i te'ari haukia hanona a'i teraona kabe baha, imakiai tebabainakia tabakia a'i temurinakia, auba ki'a obokia ikutiaikia a'i teba puanakia, kaiba'uku weiakia gold, silba, kopa, pihara, mai matiu ai tebabainakia haukia, weiakia a'i ṯeihaiha, aia a'i tio'o, a'i tika'a tabakia ikutiaikia a'i tehabona. 21 Ekia ahuahu hoakiai, ekia nepu hoakiai, ekia nabau hoahoakia ki'a obokiai, mai ekia bainao hoahoakiai a'i teraona kabe 'apua.

Copyright information for `RRO