Romans 10

Isaraela Tirama Ena Aka A'i Teiha Tinana.

Uaho'aba'u e, mai ao'u ikoinai e'u nuatae abomo e'u bahuba'ari niao Tirama herena, Isaraela haukia hanona patemauri. Au a'iobina ia hanona aokia tohanai Tirama tenuatae aina, ia 'abi tohana herenai ekia 'iobi aha'i. Ia a'i te'iobina bero hanona Tirama herenai nimai, ia kipokia mo ekia bero tebakori haukia tia'i 'ini. Weiana buonai Tirama ena bero a'i tea'i taeana. Ia Keriso hanona rauhubu ebaorena, ba katea'ikakauma haukia ikoikiai hanona bero katea'ina.

Mose ehore rauhubu ai bero kea'ina robana eahuna etibaha, “Hau ha rauhubu taina ketai hanona ia aba kemauri.” Ia bero a'ikakaumai nimai hauna ṉa e'abi aiho, “Aomiai a'i kato'abi, Tai kekara'au keao kupa?” (Weia Keriso kebaririna.) 'Ao, “Tai keriri keao 'uri aonai?” (Weia Keriso 'ari haukia baiatakiai kebakara'auna.) Taba e'uahina hauna hanona neiana, “Tirama ena 'abi hanona wai heremiai, pinamiai mai aomiai.” Weiana hanona a'ikakauma 'abinai, ai ṯahore ṯairoro aina. Pou hanona nahomana, oi pinamuai kohina pouna ‘Iesu hanona Obiapaka,’ abomo Tirama hanona ia 'ariai ebamikirina hauna aomuai koa'ikakauma raninai oi hanona komauri. 10 Pokina aomuai oa'ikakauma hanona aba obero Tirama wairanai, abomo pinamuai kohina pouna hanona komauri.

11 Weiana Puka Robenai e'abi etibaha, “Ia katea'ikakaumana haukia ikoikiai hanona a'i katehaumaea.” 12 Iuda mai rama haeai haukia baiatakia ekia haeai hanona aha'i. Pokina Tirama hanona hamona ikoikiai ekia Obiapaka abomo atanai ṯekuti haukia ikoikiai hanona banamo nibenakia. 13 Puka Robenai e'abi ihobonai,

“Obiapaka atanai tiapari
haukia ikoikiai hanona
katemauri.”
Iol 2.32

14 Ba weiakia herenai a'i tia'ikakauma haukia hanona aea kateapari aihona? Haeamona pouna a'i teona haukia hanona aea katea'ikakauma aihona? Abomo hau ha herekiai a'i keiroro raninai pou aea kateo'o aihona? 15 Mai pou ihinana haukia a'i kateuhunakia raninai pou hanona aea kateiroro ai aihona? Puka Robenai tererena ihobonai, “Pou namona timaiaina haukia hanona aekia hama ua tenamo aiho!”

Isaraela Haukia Pou Namona A'i Tea'itaeana.

16 Ia Isaraela haukia bo'ona hanona pou namona a'i tea'i taeana. Isaia e'abi ihobona, “Obiapaka e. Tai hanona emai pou tea'ikakaumana? Tai aha'i.” 17 Weiana buonai a'ikakauma hanona pou ionai nimai, mai aia o'o hanona Keriso ena 'abiai nimai.

18 Ia au nabakai bakai, pou a'i teona, u? Aha'i. Pou hanona aba teona. Puka Robenai e'abi,

“Aiakia hanona aba ekarahi eao
hanopaka ikoikiai aokiai,
abomo ekia 'abi hanona hanopaka
puana abira abira etabu
ahinakia.”
Sal 19.4

19 Haeamona nabakai bakai, Isaraela haukia obo a'i teobo, u? Aha'i, obo teobo. Kori 'uaina Tirama ena 'abi Mose ehinana,

“Wai kabawamurunimi
hanopaka haeai maearimakia
atakia aha'i haukia herekia,
mai wai kabaopuerenimi hanopaka
weiakia ekia aotipa Tirama
herenai aha'i haukia herekiai.”
Deu 32.21

20 Abomo Isaia aona ebataburana e'abi etibaha,

“Weiakia a'i tetabuna'u haukia
hanona tetabu ahina'u.
Abomo a'i tenoina'u haukia
herekiai kipo'u abawaira
tinana'u.”
Isa 65.1

Ia Isaraela 'abikia ehinana etibaha,

“Beraura hamona maikoina
ima'u atiu ahina weiakia
aia a'i tio'o mai tikamuri
haukia na'imanakia katemue.”
21 Isa 65.2

Copyright information for `RRO