Romans 11

Tirama Isaraela Eaoko'o ainakia.

Ua buonai au haeamona nabakai bakai, Tirama ena maearima ebaki'anakia, u? Aha'i 'akina. Au abomo Isaraela hau'u, Aberahamo 'aba'abana, Beniamina ena itubu hau'u. Tirama ena maearima etina'a 'uainakia haukia hanona a'i ebaki'anakia. Puka Robenai mahabanai hauna Elia robana eahuna 'abina wai aba to'iobina. Elia ehore Tirama wairanai Isaraela haukia ehinau ainakia etibaha, “Obiapaka e, ia emu mahabanai haukia aba teahu 'arinakia, mai emu itara robekia aba terubu 'iti 'itinakia, au mo ikupaia'u namiaho, abomo titabuna'u kateahu 'arina'u.” 'A Tirama Elia ena 'abi ebamuena taba ṉa ehoma? Ia etibaha, “Au hanona kipo'u e'u maearima aba taha 'abaihau hamomo (7,000) bai'oi tiramana Baala a'i tekuti aina haukia abauhu ahinakia.”

Weiana bariu abomo taeara ihobonai maearima harina Tirama ena aoko'o hoanai ea'i taeanakia haukia ṯemiaho. Tirama ena a'itaea hanona ena aoko'o hoana paunai, ia maearima ekia aka paukiai aha'i. Ekia aka paukiai ea'i taeanakia raninai Tirama ena aoko'o hoana hanona anina aha'i.
(6) 'aoa'i keaka.


Uahomana raninai taba ṉa kahahoma? Isaraela haukia taba titabuna hauna hanona a'i tetabu ahina, ia Tirama ea'i taeanakia haukia tebabita mo weiana tetabu ahina. Ia harina bo'ona hanona aokia teba pahihina. Puka Robenai tererena ihobona etibaha,

“Tirama ehore aokia eba
paruanakia, mahakiai a'i
teihaiha mai haiakiai aia
a'i teona emaimo bariu.”
Deu 29.4; Isa 29.10

Abomo Davida Tirama ehina bena etibaha,

“Ekia tatu 'itarana hanona rio
mai ba'ai kate'aeana
ba katebato'onakia kate'eho
puma katea'ina.
10 Mahakia kobaparua 'arinakia
a'i kateiha, mai kapekia
kobabeho baihanakia
rani ikoinai.”
Sal 69.22, 23

Tirama Ena Bamauri Rama Haeai Haukia Tea'ina.

11 Uahomana raninai haeamona nabakai bakai, ia hanona rioai teto'o te'eho aba tepua baihana, u? Aha'i 'akina. Ia ekia 'eho paunai rama haeai haukia bamauri aba tetabu ahina, ba Isaraela haukia ia katewamuru ainakia. 12 Isaraela haukia ekia behoai hanopaka maearimakia banamo rarina tetabu ahina, abomo Tirama ena bamauri aonai te'eho hanona rama haeai haukia banamo rarina tetabu ahina. 'A Isaraela haukia ikoikiai Tirama ena bamauri aonai katetoto raninai, banamo hanona keapa'ua ki'a baha.

13 Au hanona wai rama haeai haumi nahina benimi. Au Tirama ena iuhubeau hau'u rama haeai haukia 'eukiai paunai, aka nababaina hauna kapaina. 14 Weiana kababaina aonai e'u nuatae apa'uana e'u rama haukia kaba wamurunakia Keriso kate a'ikakaumana, ba Tirama kehore baika kebamaurinakia. 15 Tirama Isaraela haukia ebaki'anakia paunai hanopaka maearimakia ehaunakia. Ba Tirama Isaraela haukia kea'i totonakia raninai taba kerama? Weiana hanona 'ari haukia katemauri.

16 Parawa puapuana Tirama nahabena hauna erobe raninai parawa maikoina abomo erobe, ramu erobe raninai rena abomo terobe. 17 Olibe ibato rena baika aba ikabe obo 'ekakia Olibe 'aki rena patea'ina Olibe ibato huanai pate'apa to'ona, ramu hamonai hoho katea'ina, ba oi hanona Olibe 'aki rena. 18 Re weiakia tekabe obonakia haukia herekiai a'i koapa. Koapa re'a neiana koraonana, oi hanona ramu a'i nubaraina, ia ramu hanona oi nibaraini'o.

19 Ua buonai oi hanona ko'abi, “Re weiakia tekabe hurinakia 'ekakiai au pa'e kate'apa to'ona'u.” 20 'Abi tohana, ekia a'ikakauma aha'i paunai Tirama ebamohu hurinakia, ia oi hanona emu a'ikakauma buonai 'ekanai okoroti. Ua buonai a'i koapa, ia kota'u. 21 Pokina Tirama re tohakia a'i eaoko'o ainakia raninai, oi abomumo a'i keaoko'o aini'o. 22 Weiana buonai Tirama ena namo mai ena pahihi koraonana, weiakia te'eho haukia hanona Tirama herekiai nipahihi, ia ena namo aonai komiaho hanona oi heremuai kenamo. Ua a'i kobabai aiho raninai, oi abomo ikabe huri. 23 Ia ekia kamuri kamuri patehabonakia raninai Tirama kehore ke'apa to'o muenakia, pokina ua kebabai aiho hanona ketaina. 24 Wai rama haeai haumi hanona matoha 'aki matiuna rena 'abana, ua buonai i'apa to'o matiu ibato hauna huanai hanona ke'ama'ama. Ba Tirama kehore Olibe ibato rekia ikabe huri haukia matiukia tohakiai ke'apa to'o muenakia hanona ke'ama'ama ki'a baha.

Tirama Ena Aoko'o Maearima Ikoikiai Ahakiai.

25 Uaho'aba'u e, au nanuatae wai 'abi bunina neiana kato'iobina, kipomi emi aotipa a'i katoapaina. 'Abi bunina weiana hanona Isaraela haukia bariu baika aokia tibapahihi keaomo Tirama etina'anakia rama haeai haukia ikoinai katekatoto 'uai. 26 Ba Isaraela haukia ikoikiai katemauri. Puka Robenai ererena ihobonai etibaha,

“Siona ai bamauri hauna
ha kemai.
Ia kehore Iakobo 'aba'abana
herekiai Tirama ia'i ki'ana
tabakia kebairu parenakia.
27 Rani weianai ekia ki'a
ka'i parenakia Au e'u 'abi'uai
ihobonai.”
Isa 59.20, 21; 27.9

28 Iuda haukia pou namona tibaki'ana ihobona Tirama ena 'ou haukiai tiao hanona wai rama haeai haumi emi namo tabanai eao, ia 'aba'abakia ea'i taeanakia paunai ia Tirama ena raona'au aonai ṯemiaho. 29 Pokina Tirama ena apari mai ena beruberu hanona a'i kebahaeaina.

30 'Uainai wai rama haeai haumi Tirama ena 'abi a'i toa'i taeanakia, ia bariu hanona wai Tirama ena aoko'o aba toa'ina, pokina Iuda haukia Tirama ena 'abi a'i tea'i taeana paunai. 31 Taeara ihobonai bariu Iuda haukia hanona Tirama ena 'abi a'i tia'i taeana, 'a aoko'o weiana toa'ina ihobonai ia abokiamo Tirama ena aoko'o weiana katea'ina. 32 Tirama ehore maearima ikoikiai 'abi a'i tia'i taeanakia 'ekanai ekaiabunakia, pokina weianai ena aoko'o kebaihanakia.

Tirama Atana Kahabanamona.

33 Tirama hanona eaobero
mai eaotipa ki'a baha
ihobona 'aku 'ourana 'abana.
Ena raona harai 'abina hanona
tai kehore kehina haraina?
Ena hoahoa taearana hanona
tai kehore ke'iobi haraina?
Tai aha'i.
34 Puka robenai e'abi,

“Tai hanona Obiapaka
aona e'iobina? 'ao,
Tai hanona ia ena bairobe
haunai eao?
Isa 40.13

35 Tai kehore taba ha
Tirama kebeni 'uaina
ba Tirama taba weiana 'arana
kehorena?”
Iob 41.11

36 Taba ikoikiai ibaramakia hanona
Tirama, taba ikoikiai Ia paunai
tekarahi, abomo taba ikoikiai
Ia 'eunai kateao.
Nuabi hanona Tirama herenai
keaomo banaibanai. Amen.
Copyright information for `RRO