Romans 12

Eka Kuti Hoana Tohana.

Ua buonai uaho'aba'u e, Tirama ena aoko'o rarina 'akina paunai nanoinimi, hauanimi mai aomi maikoina Tirama katobena, baibeni tabakia mauri maurikiai kateao, katerobe Tirama aona katebanamona. Emi kuti hoana tohana
(1) 'aoAubami kuti hoana
hanona weiana.
Hanopaka neiana ena hoahoa a'i katohobo hobo aina, 'a aomi katobamaha mahanakia emi mauri katobahaeaina, weianai Tirama ena nuatae hanona taba, ia niaonamo aina hanona taba mai namona tohana hanona taba kato'iobi haraina.

Tirama Ena Ibeni Ebeni'o Hauna Akana Kobabaina.

Barai barai apa'uana ebena'u paunai, au wai ikoimiai nahina benimi. Kipomi a'i katoraona apa'uanimi, ia kipomi katoraona raona, aomi katebero, Tirama ehore ha ha emi a'ikakauma aea homakia ebenimi ihobokiai. Aika hauanika hanona hamona ia puana hanona ebo'o, ia ekia aka hanona haeai haeai. Taeara ihobonai aika hanona habo'o, ia Keriso aonai hanona hauani hamona, puakia haeai haeai nahabahamomo.

Tirama ena aoko'o hoanai beruberu tabakia haeai haeai aba ebenaka, hau ha ena beruberu hanona mahabanai re'a ia kemahabanai ena a'ikakauma ihobonai. Hau ha ena beruberu ta'ara a'i re'a ta'ara kea'i, hau ha ena beruberu ba'iobi re'a keba'iobi. Batabura hauna kebatabura, baibeni hauna kebaibeni mai aona ikoinai, 'uai hauna ke'uai mai bakirona, aoko'o hauna keaoko'o mai aonamona.

Aoka Tohanai Uaho'abaka Kaharaona'au aina.

Emi raona'au hanona katobatohana. Ki'a tabakia 'arikia a'i kato'ari, namo tabakia kato babainakia. 10 Ha ha katoraona'au ainimi uaho'abami 'abana, abomo ha ha katomariki ainimi. 11 Katoaka tabura a'i kato'aboro. Auba hiabunai Obiapaka ena ta'ara katoa'ina mai aomi ikoinai. 12 Nuatae apa'uana aonai katoaonamo. Aro'ari ranikiai katotabura. Rani ikoikiai katobahuba'ari.

13 Tirama ena maearima ṯeuraru haukia katobarainakia. Baki haukia katoa'i taeanakia emi ituai.

14 Ti'oatanimi haukia Tirama katonoina kebanamonakia, a'i katoururu ainakia, ia katoba namonakia. 15 Tiaonamo haukia kipokia katoaonamo, weiakia tihaihai haukia kipokia katohai. 16 Ikoimiai emi miahoai aomi katehamomo. A'i katoapa, 'aiaunu haukia kipokia katomiaho haeamo. Kipomi emi aotipa a'i katoapainakia.

17 Hau ha ena aka ki'a heremiai hauna 'arana ki'ai a'i katobamuena, ia maearima ikoikiai wairakiai aka namokia katobabainakia.

18 Ketainimi taearanai, maearima ikoikiai kipokia baibuai katomiaho. 19 E'u hau e, ki'a 'arana kipomi a'i katobamuena, katohabona Tirama ena opuere kebabaina. Pokina Puka robenai aba tererena, “Obiapaka e'abi, 'Ara hore hanona au ima'u ai, au kahore 'arana kabamuena.” 20 Haeamona tererena,

“Emu 'ou hauna mare'a ni'ari
raninai aniani kobena,
abomo 'akona ni'ororo
raninai bei kobena.
Babai neiana kobabaina
hanona ia kobahaumaeana
ihobona matoha 'aranai iruba
nuhore 'auna.”
Her 25.21, 22

21 Aka ki'a kehore wai a'i kehaoti boanimi, ia emi aka namokiai aka ki'a katohaoti boana.

Copyright information for `RRO