Romans 14

Uaho'abami Puma A'i Katobena.

Hau ha ena a'ikakauma e'abe'abe hauna katoa'i taeana, ia ena raonaraona weiana hauna a'i kato'abi baitaeai aina. Hau ha mai ena a'ikakauma taba ikoikiai niani, ia ha ena a'ikakauma e'abe'abe hauna uma tabakia mo niani. Taba ikoikiai niani hauna a'i niani hauna herenai a'i kea'i ki'ana abomo uma anianikia mo niani hauna taba ikoikiai niani hauna a'i ke'uahina, pokina Tirama ehore ia terarua aba ea'i taeanakia. Oi hanona tai, hau ha ena ta'ara a'i hauna no'uahina? Ia kekori 'ini 'ao ke'eho re'a weiana hanona poki hauna ena hiabu. Ia hanona kekori 'ini pokina Obiapaka hanona mai hiabuna kebakori 'inina.

Hau ha niraonana beraura ha hanona etara ahi ba beraura baika, mai hau ha niraonana beraura ikoikiai hanona ihobo. Ha ha kipokia ekia raona raona katebakori harainakia. Hau neiana niraonana beraura ha eapa'ua Obiapaka paunai, hau weiana taba ikoikiai niani Obiapaka paunai, pokina kateaniani raninai Tirama tibanamo 'uaina. Mai hau ha Obiapaka paunai aniani baika nibaki'anakia, ia abomo Tirama nibanamona.

Pokina aika baiatakai hau ha a'i nimauri ia kipona paunai, abomo hau ha a'i ni'ari ia kipona paunai. Nahamauri hanona Obiapaka paunai nahamauri abomo kaha'ari hanona Obiapaka paunai kaha'ari. Ua buonai kahamauri 'ao kaha'ari re'a aika hanona Obiapaka 'euna. Neiana buonai Keriso e'ari abomo emauri mue, 'ari mai mauri haukia ekia Obiapakai keao.

10 'A oi aehoma buonai uaho'abamu behoai nuhorotina? Aehoma buonai nua'i ki'ana? Aika ikoikai hanona Tirama wairanai ena bakai 'ekanai kahakoroti. 11 Puka robenai tererena ihobona,

“Obiapaka ni'abi;
Au namauri toha buonai,
maearima ikoikiai au waira'u ai
katekaipehu, abomo maearima
ikoikiai pinakiai katehina
pouna'u Au hanona Tirama.”
Isa 45.23

12 Ua buonai aika ikoikai ha ha Tirama wairanai kipoka pouka kahahina.

Uaho'abami A'i Katoba'ehona.

13 Ua buonai aika ha ha kipoka behoai a'i kahahorotinaka. Abomo uaho'abaka ia'i ki'ana 'ao iba'ehona ki'a aonai raonana a'i kaharaonana. 14 Au Obiapaka Iesu aonai a'iobina abomo nabatohana aniani tabakia ha kipona a'i eki'a Tirama wairanai, 'a hau ha niraonana aniani tabana ha eki'a raninai aniani weiana hanona eki'a ia kipona herenai. 15 Ia emu aniani tabana buonai uaho'abamu aona nubahaiarana raninai, oi hanona raona'au taearanai a'i nuka'a. Uaho'abamu weiana paunai Keriso e'ari hauna emu aniani koana hauna buonai a'i moa'i ki'ana. 16 Ua buonai nuraonana hoahoa oi heremuai enamo hauna ko'ima haraina ki'a obona a'i temehinana. 17 Pokina Tirama ena obia aiarana hanona aniani mai inuinu tabana aha'i, ia bero, baibua mai aonamo, weiakia hanona Auba Robe nimaiainakia. 18 Hau ha taeara neiakiai Keriso ta'arana nia'i hauna hanona Tirama ia niaonamo aina maearima abomo ena namo tibatohana.

19 Ua buonai rani ikoinai mai taburaka baibua taearakia kahatabu, abomo ha ha kahaba taburanaka. 20 Aniani paunai Tirama ena aka a'i koa'i ki'ana. Aniani ikoikiai hanona tenamo, iamo oi aniani tabana ha nuana paunai 'abamu ki'a aonai ketoto raninai ki'a hanona oi heremuai. 21 Uaho'abamu aona ibaro'arina akana a'i kobabaina hanona enamo, mahi weiakia a'i koani a'i koinu 'ari. 22 Ua buonai raona neiakia emu a'ikakaumai ko'ima harainakia Tirama mai oi torarua baiatamiai. Hau ha taba ha kipona niraonana ebero hauna nibabaina aonai, aka weiana paunai aona a'i kearo'ari hauna hanona enamo. 23 'A aona mai kai'au kai'auna nianiani hauna hanona Tirama ia puma nibena, pokina aniani weiana aonai ia a'i nia'ikakauma paunai. A'ikakaumai a'i tibabainakia tabakia ikoikiai hanona teki'a.

Copyright information for `RRO