Romans 15

Kipoka A'i Kahabaonamonaka 'Abaka Kahabarainakia.

Aika a'ikakaumai hatabura hauka hanona a'ikakaumai te'abe'abe haukia ekia puma kahabuana. Aika kipoka eka aonamo mo a'i kahatabu. Ha ha hereka haukia kahaba aonamonakia kipokia ekia namo paunai, weiana kehore ekia a'ikakauma kebataburana. Pokina Keriso abomo kipona ena aonamo mo a'i etabuna. Puka Robenai tererena ihobona etibaha,

“Bapo'o po'o 'abikia oi
tebapo'o aini'o haukia
au abomo tebapo'o aina'u.”
Sal 69.9

'Uainai terere tabakia hanona aika ibamarereka paunai tererenakia, weiana Puka robena kahatuabina hanona aika bakiro mai tabura kebenaka keaomo nuatae apa'uana kahatabu ahina. Au nabahuba'ari bakiro mai batabura nibaibeni Tiramana kehore Keriso Iesu murinai katoka'a raninai aomi keba hamomonakia. Ba ikoimiai mai aomi hamona abomo aia hamonai Tirama aika eka Obiapaka Iesu Keriso Hamana katobanamona.

Pouna Namona Rama Haeai Haukia Herekiai Abomo Teihobo.

Ua buonai 'abami katoa'i taeanakia ihobona Keriso ea'i taeanimi 'abana, babai weianai Tirama kahabanamona. Au wai nahina benimi, Keriso hanona Tirama ena 'abi tohana paunai Iuda haukia
(8) 'aoitare tea'ina haukia
ekia ta'ara ia'ina haunai eao, Tirama ena 'abi 'uai 'aba'abakia herekiai haukia ibatohakia paunai,
abomo rama haeai haukia Tirama katebanamona ena aoko'o paunai. Puka robenai tererena Davida e'abi ihobona,

“Ua buonai rama haeai haukia
baiatakiai kabanamoni'o,
abomo Oi atamu kahui aina.”
Sal 18.49

10 Haeamona Mose e'abi etibaha,

“Rama haeai haumi e,
Tirama ena maearima kipokia
katoaonamo haeamo.”
Deu 32.43

11 Haeamona Davida e'abi etibaha,

“Rama haeai haumi ikoimiai,
Obiapaka katobanamona.
Abomo maearima ikoimiai,
ia katohui aina.”
Sal 117.1

12 Haeamona Isaia e'abi,

“Iese ena rama nininai
hau ha kewaira tina,
rama haeai haukia kepoki ainakia.
Rama haeai haukia katehore
ia ikupaiana katenuataeai
apa'uana.”
Isa 11.10

13 Au nabahuba'ari, nuatae apa'uana nibaibeni Tiramana kehore emi a'ikakaumai aonamo mai baibua ikoinai kebabonunimi. Weiana Auba Robe hiabunai emi nuatae keba apa'uana rani ikoinai.

Paulo Rama Haeai Haukia Ekia Aka Haunai Eao.

14 Uaho'aba'u e, au a'iobi haraina wai hanona emi hoa namokia tebo'o, mai ikoimiai hanona a'ikakauma taearana to'iobi haraina buonai, kipomi ha ha katoba'iobinimi hanona ketaina. 15 Ia marere neiana aonai taba baika mai tabura'u arere benimi hanona wai ibaraonami, neiana hanona Tirama ena aoko'o hoana ebena'u paunai. 16 Au hanona Keriso Iesu ena ta'ara a'i hau'u ai aeao rama haeai haukia 'eukiai, kaka matoha robe hau'u Tirama ena pou namona kairoro aina, weiana Auba Robe ena barobe hiabunai rama haeai haukia hanona baibeni tabakiai kateao Tirama kea'i taeanakia.

17 Ua buonai Tirama ena aka nababaina hanona ṉapa Keriso Iesu aonai. 18 Au 'abi haeai haeai a'i kahinanakia, ia 'abi hamonamo kahinana, Keriso au ebaraina'u kairoro mai kaka rama haeai haukia herekiai kamaiainakia Tirama herena aiana kateka'aina hauna mo, 19 au e'u aka weiana aonai Auba robe hiabunai hoa mai babai hiabukia tewaira tina. Weiana Ierusalemai akakaiaro aeao mo Iluriko 'eka maikoina Keriso pouna namona airoroai orena. 20 Rani ikoinai e'u raona apa'uana hanona neiana, pou namona kairoro aina Keriso atana a'i te'iobina 'ekakiai. Weiana hanona hau ha ena hoboro ebakorina hauna ahanai e'u itu a'i mabakorina paunai. 21 Puka robenai tererena ihobona etibaha,

“Pouna a'i teona haukia
hanona kateihana, abomo aiana
a'i teona haukia hanona
kate'iobina.”
Isa 52.15

Paulo Eraonana Keao Roma.

22 Aka weiana ehore rani bo'okia eba'orona'u buonai, a'i awahi heremi. 23 'A bariu 'eka neianai e'u aka aba abaorenakia, abomo ihau bo'ona anuatae kawahi kaihanimi. 24 Ua buonai au nanuatae kakabanai Speini kaeao raninai kaihanimi, mai aonamo'u wai kipokia kahamiaho rani papana, murinai katobaraina'u kaeao weia.

25 Ia au bariu Ierusalema naeao Tirama ena maearima weia ṯemiaho haukia ibaraikia paunai. 26 Pokina Tirama ena marea maearimakia weiakia Makedonia mai Akaia hanokia haukia kipokia ekia nuataeai beruberu tabakia tebararo Tirama ena robe maearimakia Ierusalemai ṯeuraru haukia 'eukia. 27 Ia aka weiana tebabaina mai aonamokia. Ia ua tebabai aiho hanona ebero. Pokina Iuda haukia aubakia ena banamo rama haeai haukia kipokia tewatena buonai rama haeai haukia hauani ena banamo tabakia baika Iuda haukia Keriso tia'ikakaumana haukia katebenakia hanona ebero.

28 Aka neiana kabaorena, moni tebararona hauna kipo'u kaeaoaina Ierusalema haukia kabenakia murinai, kawahi kaihanimi ba Speini kaeao. 29 Au na'iobina, kawahi heremi raninai Keriso ena banamo maikoinai kawahi aina.

30 Uaho'aba'u e, eka Obiapaka Iesu Keriso paunai abomo raona'au weiana Auba robe ebenaka hauna paunai nanoinimi, emi bahuba'ari ai kipokia kahabahamomo Tirama katonoina au pau'u ai. 31 Emi bahuba'ari ai Tirama katonoina Iudea aonai Iesu Keriso a'i tia'ikakaumana haukia imakiai kebamaurina'u, abomo Tirama ena maearima weia Ierusalemai ṯemiaho haukia e'u aka neiana katea'i taeana mai aonamokia. 32 Uahomana raninai Tirama ena nuataeai kawahi heremi mai aonamo'u, abomo kipokia kahabatabura haeamonaka.

33 Baibua nibaibeni Tiramana ikoimiai heremiai kemiaho. Amen.

Copyright information for `RRO