Romans 3

Tirama Ikupaiana Keibatoha.

Uahomana raninai Iuda haukia ekia namo hanona taba? Itare ena namo hanona taba? Taeara bo'okiai. Kori 'uaina hanona Tirama ena 'abi Iuda haukia herekiai ehorotina kate'imana. Weiana baika ekia a'ikakauma peaha'i raninai aehoma? Ekia a'ikakauma aha'i buonai Tirama kipona ena 'abi'uai a'i kebatohana, u? Ua a'i kehoma. Maearima ikoikiai katebai'oi, ia Tirama ikupaiana keibatoha. Puka robenai tererena ihobona,

“Emu 'abiai kobatohani'o obero.
Weiana kateba bakaini'o raninai
kotara haonakia.”
Sal 51.4

'A aika eka ki'a kehore Tirama ena babai berona kebawaira tinana raninai, taba ṉa kahahoma? Weiana Tirama puma 'ekanai nihorotinaka hanona nibeho, u? Aha'i. Ua a'i kehoma. (Neiana hanona maearima ekia raonaraona nahinana.) Ua homana aha'i. Tirama a'i kebero raninai, hanopaka aea kebabakai aihona? Baika te'abi, “Au e'u bai'oi pehore Tirama ena 'abi tohana pebawaira tinana abomo ena nuabi pebapa'uana raninai, taba buonai au aka ki'a pumana kahoaina ki'a hauna 'abana?” Baika ai tekai ahi 'abaeanamai te'abi ai hanona ṉa ṯa'abi aiho, “Namo ibaramana paunai ki'a akakia kahababai.” Ekia bai'oi pumana katehoaina hanona kenamo.

Hau Ha A'i Ebero Ki'a Baha.

Uahomana raninai taba ṉa kahahoma? Aika Iuda hauka hanona hanamo ba rama haeai haukia? Aha'i 'akina. Pokina Iuda mai rama haeai haukia hanona ki'a aonai nahamiaho 'abina aba hahinana. 10 Puka Robenai tererena ihobonai,

“Maearima ha a'i ebero
ki'a baha Tirama wairanai,
tai ha aha'i 'akina.
11 Abomo ao bero hauna ha aha'i,
Tirama itabuna hauna ha aha'i.
12 Ikoikiai aba tekaobo aba ki'a
aonai tetoto haeamo aka namo
hauna ha aha'i, tai ha aha'i.
Sal 14.1-3

13 Ekia 'abi timikia hanona
teki'a matoha 'ariahana
ikaikau, maeakia bai'oi 'abikia
tehinanakia.
Pinakia 'abinai hanona 'abakia
tibahaiarakia matoha 'erau ekia
ba'ari muramurana 'abana.
Sal 5.9

14 Pinakia hanona ururu mai aomabi
'abikia tebonu.
Sal 10.7

15 Ia tinoanoa maearima kateba
haiaranakia mai kateahu 'arinakia.
16 'Eka tabana kateao hanona
maearima kateba 'oatanakia
mai kateba atetuanakia.
17 Abomo baibua taearana hanona
a'i te'iobina.
Isa 59.7, 8

18 Tirama a'i tita'uai 'apuana.”
Sal 36.1

19 Aika ha'iobina rauhubu taba ne'uahina hanona weiakia rauhubu ba'anai ṯemiaho haukia nehina benakia, weianai maearima ekia ba'ame 'abikia aha'i, hanopaka maikoinai Tirama ena bakai aonai katetoto. 20 Tirama wairanai hau ha a'i ebero rauhubu ika'ai haraina paunai, ba rauhubu hanona keba 'iobinaka aika ki'a hauka.

Maearima Kea'ikakauma Hauna Berona Katehinana.

21 Bariu Tirama maearima bero kebenakia taearana aba ebawaira tinana, rauhubuai aha'i, weiana hanona rauhubu mai mahabanai haukia tebatohana. 22 Bero Tirama herenai nimai hanona Iesu Keriso tia'ikakaumana haukia ikoikiai katetabu ahina maearima ikoinai herekiai ha a'i ehaeai. 23 Pokina ikoikiai aba teaka ki'a, buonai Tirama ena nuabiai tetara kapu. 24 Iamo Tirama ena aoko'o hoana ebaibeni 'abaea, ikoinai bero tea'ina Keriso Iesu paunai, pokina ia ehore ekawa muenakia. 25 Tirama ehore Iesu euhuna emai hanopakai e'ari baibua hoanai eao, Iesu e'ari eka ki'a paunai hauna kaha'ikakaumana hauka eka ki'a kehina hao. Neiana ebabaina hanona ena bero ebaiha baiha aina. Aona ea'i 'inina, 'uainai maearima teaka ki'a haukia eiha haonakia puma a'i ebenakia. 26 Bariu rani neianai Tirama hoa weiana ebabaina kipona ena bero ebaiha baiha aina, taeara weianai Iesu tia'ikakaumana haukia abomo bero kebenakia.

27 Uahomana raninai taba hauna kahapaina? Ba taeara tabanai? Rauhubu ika'ainai? Aha'i. Taba ha ai aha'i. Ia a'ikakauma taearanai. 28 'Abi tohana aika ha'iobina Tirama maearima a'ikakaumai bero nibenakia, ia rauhubu ika'ainai aha'i.

29 Tirama hanona Iuda haukia mo ikupaiakia ekia Tirama, u? Ia rama haeai haukia ekia Tiramai a'i keao, u? Aha'i. Ia rama haeai haukia abokia mo ekia Tirama. 30 Weiana Tirama hanona hamona itare haukia a'ikakaumai bero kebenakia mai itare aha'i haukia abomo a'ikakauma ihobonai bero kebenakia. 31 Ua homana raninai aika hanona a'ikakauma neianai rauhubu nahaba 'akaumana, u? Aha'i 'akina. Aika hanona rauhubu nahabakori 'inina.

Copyright information for `RRO