Romans 5

Beroka Ehinana Paunai Kahaonamo.

Weiana eka a'ikakaumai bero ha'ina buonai Tirama kipokia baibuai kahamiaho Iesu Keriso eka Obiapaka paunai. Aika naha'iobina a'ikakauma taearana weianai hatoto ia paunai aoko'o hoana neiana aonai aba nahamiaho, raona apa'uana weiana Tirama ena nuabi aonai kahatoto hauna nahaonamo aina. Weiana mo aha'i, ia haiara ranikiai abomo nahaonamo, pokina naha 'iobina haiara nihore bakiro nibaramana, Bakiro nihore rabo harai nibaramana, abomo rabo harai nihore raona apa'uana nibaramana. Raona apa'uana neiana hanona abiabika a'i kea'i ki'ana, pokina Tirama ena raona'au Auba Robeai eheina aika aokai, Auba Robe weiana hanona Tirama ebaibeni aika 'euka.

Aika kipoka bero kahatabuna a'i etaina aonai Tirama enuatae ranina tohanai Keriso e'ari aka ki'a hauka paukai. Hau ha bero hauna paunai ke'ari hanona kepahihi. Pa'e baika katenuatae re'a namo hauna paunai kate'ari. Ia ki'ai hamiaho oho aonai Keriso e'ari aika paukai, Tirama ena raona'au ua ebaiha aihonaka. Ua buonai Keriso e'ari aruarunai Tirama bero ebenaka. Aika naha'iobi haraina ia paunai Tirama ena opuere aonai kebamaurinaka. 10 Aika hanona Tirama ena 'ou haukai haeao aonai Nahuna e'ari paunai kipokia habaibua, aba habaibua hauka naha'iobi haraina Keriso ena mauriai kebamaurinaka. 11 Weiana mo aha'i, aika abomo Tirama aonai nahaonamo eka Obiapaka Iesu Keriso paunai bariu aika Tirama kipokia aba habaibua.

Adamu 'Eunai 'Ari Emai Ia Keriso 'Eunai Mauri Emai.

12 Hau hamona paunai ki'a hanopakai etoto, ki'a ehore 'ari etoto aina, ua buonai 'ari emai maearima ikoikiai herekia, taeara weianai ikoikiai teaka ki'a. 13 Ki'a hanona aba erama 'uai hanopakai, ba rauhubu tebaibeni. Rauhubu aha'i paunai ki'a hanona ki'ai a'i tebaona. 14 Ia 'ari hanona epoki Adamu ena raniai emai mo Mose ena raniai, maearima ikoinai Adamu ena aka ki'a ihobonai a'i tebabai ki'a haukia abomo te'ari.

Ua buonai Adamu hanona muriai kemai hauna ibabataina.
15 Ia Tirama ena beruberu hanona Adamu ena ki'a 'abana aha'i. Pokina hau hamona ena ki'a paunai maearima bo'ona te'ari, ia Tirama ena aoko'o hoana hanona eapa'ua ki'a baha, Adamu ena ki'a etara haona weiana hanona ena aoko'o hoana beruberuna hau hamona Iesu Keriso paunai bo'ona katemauri. 16 Haeamona Tirama ena beruberu apa'uana mai hau hamona ena babai ki'a terarua hanona a'i teihobo, hau hamona ena babai ki'ai beho bakaina emai, ia beruberu apa'uana emai bero ebaramana. 17 Hau hamona ena aka ki'a paunai 'ari ehore epoki ainakia, aika naha'iobi haraina weiakia Tirama ena aoko'o hoana apa'uana eba'oruna hauna mai bero beruberuna katea'ina haukia mauri banaibanai aonai katepoki hau hamona Iesu Keriso paunai.

18 Weiana buonai hau hamona ena aka ki'ai maearima ikoikiai puma tea'ina, abomo hau hamona ena aka beroai bero emaiaina maearima ikoikiai mauri banaibanai ebenakia. 19 Hau hamona ena aia o'o aha'i paunai maearima bo'ona ki'a haukiai teao, abomo hau hamona ena aia o'oai maearima bo'ona bero haukiai kateao.

20 Rauhubu ekori hanona maearima ekia ki'a kateiha haraina ia ekia ki'a eapa'ua hao apa'ua hao. Ia ki'a eapa'ua 'ekanai Tirama ena aoko'o hoana hanona eapa'ua haonakia. 21 Weiana buonai ki'a epoki 'ari taearanai abomo Tirama ena aoko'o hoana bero taearanai kepoki keaoainaka mauri banaibanai 'ekana Iesu Keriso eka Obiapaka paunai.

Copyright information for `RRO