Romans 6

Ki'a 'Eunai Kaha'ari Ia Keriso 'Eunai Kahamauri.

Uahomana raninai aika 'abi tabana kaha'uahina? Tirama ena aoko'o hoana keapa'ua paunai ki'a kahababai to'o baihana, u? Ua a'i kehoma. Aika ki'a herenai aba ha'ari ki'a hiabunai hakaobo ba aehoma buonai ki'a aonai kahamiaho mue? Aika Keriso Iesu kipokia aba eba'uere robenaka hauka hanona ena 'ariai abomo kipokia aba eba'uere robe haeamonaka, weiana a'i to'iobina, u? Ua buonai 'uere robeai aika hanona ia kipokia ha'ari abomo ia kipokia tehorenaka, weiana Keriso Hamana nuabina hiabunai 'ariai ebamikiri muena. Ua buonai aika abomo mauri mahamahanai kahamiaho.

Aika ia kipokia ha'ari haeamo raninai ia 'ariai emikiri mue ihobonai aika abomo 'ariai kahamikiri mue. Aba ha'iobina aika hauka 'ai'aina
(6) 'aoeka mauri 'ai'aina
Keriso kipokia matiu ibiri ropo 'ubinai aba te'ari hanona hauka ena ki'a hiabuna aba weia ia'i obo, ba aika hanona ki'a ta'arana a'i kaha'i mue.
Pokina e'ari hauna hanona ki'a hiabunai aba irubu.

Bariu aika Keriso kipokia ha'ari raninai, naha'iobi tohana aika hanona ia kipokia kahamiaho oioi. Pokina naha'iobina Keriso hanona 'ariai emikiri mue ba a'i ke'ari mue, 'ari hanona ia a'i kepoki ai muena. 10 'Ari ia e'ari aina hauna hanona ki'a ikoikiai kebaorenakia paukiai rani hamonai e'ari, ia mauri nimauri aina hauna hanona Tirama nuabina paunai nimauri. 11 Taeara ihobonai wai abomimo kipomi kato'iobinimi, ki'a herenai aba to'ari, ia Tirama 'eunai aba tomauri Keriso Iesu aonai.

12 Weiana buonai ki'a kehore hauanimi ke'ari hauna a'i kepoki aina ena nuatae akakia ki'a obokia a'i katoa'i taea. 13 Abomo hauanimi papana ha ki'a aonai a'i katohorotina, ki'a akakia tabanai a'i keao, ia kipomi katobaibeni ainimi Tirama herenai ihobona weiakia 'ariai temauri mue haukia 'abana, hauanimi maikoina katobena, ia kehore bero akakia tabanai kebaonimi. 14 Ki'a hanona wai emi poki haunai a'i keao, pokina wai hanona rauhubu ba'anai a'i ṯomiaho, ia Tirama ena aoko'o hoana ba'anai ṯomiaho.

Bero Tohana Ta'arana Kaha'i.

15 Ba aea kahahoma? Rauhubu ba'anai a'i nahamiaho ia Tirama ena aoko'o hoana ba'anai nahamiaho buonai ki'a kahababai, u? Aha'i 'akina. 16 Wai aba to'iobina weiana kipomi tubaibeni ainimi hau ha herenai aiana tuona raninai ena ta'ara ia'inai tuao 'abana. Ua buonai ki'a ena ta'ara ia'inai niao ainimi 'ari 'ekana 'ao Tirama aiana ionai niao ainimi bero 'ekana. 17 Tirama kahabanamona. Pokina 'uainai wai hanona ki'a ena ta'ara ia'inai toao, ia bariu wai aomi maikoina teba'iobinimi 'abina weiana toa'i taeana. 18 Wai ki'a herenai aba eirubunimi, bariu bero ena ta'ara ia'inai tuao. 19 Maearima 'abi'abinai na'abi pokina aomi a'i niea paunai. 'Uainai hauanimi tobaibeni aina aka ki'a obokia mai ripuripu ta'arakia ia'inai toao ihobonai, bariu hanona hauanimi bero ena ta'ara ia'inai tomobaibeni, wai katorobe.

20 Wai ki'a ena ta'ara ia'inai toao aonai wai hanona bero tohabo 'abaeana. 21 Rani weiakiai aka ki'a obokia buabuakia hanona taba totabu ahina? Bariu tuhaumaeai tabakia mo. Taba weiakia puakiai hanona 'ari. 22 Ia wai bariu hanona ki'ai aba irubu obo, ba Tirama ena ta'ara ia'ina haumiai tuao. Ua buonai buabuami hanona robe taearana tohanai, puanai hanona mauri banaibanai. 23 Pokina ki'a 'arana hanona 'ari, ia Tirama ena beruberu apa'uana hanona mauri banaibanai Keriso Iesu aika eka Obiapaka kipokia.
(23) 'aoaonai


Copyright information for `RRO