Romans 7

Keriso Rauhubu ai Erubunaka.

Uaho'aba'u e, au hanona wai rauhubu to'iobina haumi nahina benimi, wai aba to'iobina rauhubu hanona maearima nipoki aina maurina nemiaho aonai mo. Rauhubu paunai babi'e ha atawana herenai kemiaho hau ena mauri beraurakia ikoikiai, ia hau ke'ari raninai ia hanona hawainibe rauhubuna herenai aba irubu ta'i. Weiana buonai hau nemiaho oho aonai babi'e kemikiri hau haeai ha keatawana raninai ia hanona nabau babi'ena kahahinana. Ia hau ke'ari raninai ia hanona rauhubu herenai aba irubu ta'i. Hau haeai ha keatawana re'a ia nabauna a'i kahahinana.

Weiana buonai uaho'aba'u e, wai abomo Keriso ena 'ari paunai rauhubu 'eunai to'ari, ba Keriso 'ariai emikiri hauna herena tuao, buabuaka katerama Tirama 'eunai. Aika hauani ena nuataeai hamiaho aonai, raona ki'a obokia terama rauhubu 'eunai teaka hauanikai ba buabuakia habaramanakia puana hanona 'ari. Ia aika ebiri 'ininaka tabana herenai aba ha'ari buonai bariu rauhubu herenai aba terubu ta'inaka, weiana buonai aika hanona taeara mahamahana Auba Robe 'eunai ta'ara kaha'i, ia rere rere 'ai'ainai aha'i.

Ki'a Ehore Eba'arinaka.

Ua buonai taba kaha'uahina? Rauhubu hanona eki'a? Aha'i 'akina. Rauhubu ehore au eba'iobina'u ki'a hanona taba. Rauhubu a'i kehina bena'u, “Oi taba ha a'i konuataeai 'abaeana.” raninai, au a'i ka'iobina nuatae 'abaea hanona taba. Ia ki'a ehore taeara'u etabu rauhubu 'abinai weia nuatae 'abaea haeai haeai ao'uai ebaramanakia, ia rauhubu keaha'i raninai, ki'a hanona e'ari 'abana ena hiabu aha'i. 'Uainai au hanona rauhubu a'i a'iobina aonai araonana namo'u ai amauri amiaho, iamo rauhubu 'abina a'iobina aonai ki'a hanona aiha tinana emauri mauri, au hanona a'ari 'abana. 10 Rauhubu neiana hanona mauri ebaihanaka tabana, ia au 'eu'uai ia hanona 'ari tabanai eao. 11 Pokina ki'a ehore taeara'u etabu rauhubuai e'oina'u ba 'ari hau'u ai ebaona'u.

12 Ia rauhubu kipona hanona erobe, rauhubu 'abina kipona abomo erobe, weiakia hanona tebero mai tenamo. 13 Uahomana raninai taba namona weiana hauna ehore au e'u 'ari tabanai eao, u? Aha'i 'akina. Rauhubu 'abina namonai ki'a ehore au here'uai 'ari ebaramana buonai, ki'a hanona i'iobi haraiai keao, rauhubu 'abina paunai ki'a hanona ki'a tohanai eao.

Ki'a Eka Mauri Nipoki aina.

14 Ha'iobina rauhubu hanona Tirama 'eunai emai, ia au hanona hauani 'eunai aeao, ki'a ehore ekawana'u ena ta'ara ia'inai naeao. 15 Au taba nababaina hauna obona a'i naobo, pokina nanuatae aina kababaina hauna a'i nababaina, ia taba 'arina a'i na'ari hauna nababaina. 16 Rauhubu ehore namo mai ki'a ebaihanaka. Ba taba a'i nanuatae aina hauna nababaina raninai, au nabatohana rauhubu hanona enamo. 17 Ua buonai nababaina hanona au kipo'u toha'u aha'i, ia ki'a ao'uai nemiaho hauna. 18 Au na'iobina taba ha namona ao'u ai a'i nemiaho, weiana hauani'u ena nuataeai a'i nemiaho, pokina au taba namona nanuatae aina kababaina ia ibabainai hanona a'i nitaina. 19 Aka namona nanuatae aina kababaina hauna a'i nababaina, haeamona aka ki'a obokia ibabaikia a'i nanuataeai haukia nababai to'o baihana. 20 Ia taba a'i nanuatae aina hauna nababaina raninai, nibabaina hauna hanona au toha'u aha'i, ia ki'a ao'uai nemiaho hauna niaka.

21 Weiana au aka taearana ha atabu ahina, au e'u nuatae aka namona kababaina, ia aka ki'a obokia mo tiwaira tina. 22 Ao'u tohana Tirama ena rauhubu niaonamo aina. 23 Ia hauani'u ai rauhubu haeai niaka aihana, rauhubu weiana rauhubu ao'uai nemiaho hauna nehuarina, weiana hanona hauani'u ai niaka ki'a ena rauhubu ba'anai nebirina'u nibawapurana'u. 24 Au ki'a'u, aoko'o'u! Tai kehore au hauani'u neiana niaoaina'u 'ari 'ekanai hauna herenai kebamaurina'u? 25 Ia Tirama napaina Iesu Keriso eka Obiapaka eba maurina'u paunai. Ua buonai e'u mauri hanona nahomana, au ao'u tohana hanona Tirama ena rauhubu ta'arana ia'inai niao, ia hauani'u hanona ki'a ena rauhubu ta'arana ia'inai niao.

Copyright information for `RRO