Romans 8

Keriso Eka Ki'a Ea'i Obo Ia Auba Robe Ebenaka.

Weiana buonai bariu Keriso Iesu aonai ṯemiaho haukia hanona puma ha a'i katehoaina. Pokina Keriso Iesu paunai Auba Robe rauhubuna mauri nimaiaina hauna ehore ki'a mai 'ari rauhubuna 'eukiai aba erubu obona'u. Hauani ena 'abe'abe paunai rauhubuai a'i ketaina 'ekanai Tirama ehore ebabaina. Ia ehore Nahuna hamomona euhuna, ki'a hauna 'abana ki'a 'aranai eao, maearima ekia puma ikoinai ehoaina. Weiana hanona aika hauani ena aka ki'a obokia a'i nahababai, Auba Robe ena nuataeai nahamiaho hauka aokai rauhubu ena nuatae bero akana kebaore haraina.

Hauani ena nuataeai ṯemiaho haukia hanona hauani tabakia mo tiraonanakia, ia Auba Robe ena nuataeai ṯemiaho haukia hanona Auba Robe ena aka tabakia tiraonanakia. Hauani ena raona ke'uai aina puana hanona 'ari, ia Auba Robe ena raona ke'uai aina puana hanona mauri banaibanai mai baibua. Hauani ena raona ne'uai aina hanona Tirama ni'oatana, pokina weiana hanona Tirama ena rauhubu a'i nika'aina abomo kebabaina a'i ketaina. Weiakia hauani ena raonai ṯemiaho haukia hanona Tirama ibaonamonai hanona a'i ketaina.

Ia wai Tirama ena Auba Robe aomiai nemiaho raninai, wai hanona hauanimi a'i nibaka'animi, ia Auba Robe nibaka'animi. Ia hau ha aonai Keriso ena Auba aha'i hauna hanona Keriso ena maearima aha'i. 10 Aomiai Keriso nemiaho raninai hauanimi hanona abe'ari ki'a paunai, ia aubami hanona emauri bero paunai. 11 Ia Tirama Aubana weiana Iesu 'ariai ebamikirina hauna aomiai nemiaho raninai Keriso Iesu 'ariai ebamikirina Tiramana kehore wai hauanimi kate'ari haukia abomo keba maurinakia ena Auba Robe aomiai nemiaho paunai.

Auba Robe Eaoainaka Tirama Nahunai Haeao.

12 Weiana paunai uaho'aba'u e, aika hanona kahaka, ia hauani 'euna 'ara horeai aha'i, abomo hauani ena nuataeai a'i kahamauri. 13 Pokina hauani ena nuatae 'ekakiai komiaho raninai oi hanona ko'ari Tirama wairanai, ia Auba Robe ena nuataeai hauani ena aka ki'a obokia koba 'arinakia raninai oi hanona komauri banaibanai. 14 Pokina weiakia Tirama ena Auba Robe ne'uai ainakia haukia hanona Tirama nahuna. 15 Wai hanona ta'ara'i mai ta'u aubana a'i toa'ina ia Auba Robe toa'ina, weiana hanona niaoainimi Tirama nahunai
(15) 'aobakiro nahunai
tuao, Auba Robe weiana hiabunai Tirama nahaparina, “Hama'u,
(15) 'ao “Papa
au Hama'u.”
16 Auba Robe weiana aika aubaka ohi tibatohana aika hanona Tirama nahuna. 17 Bariu aika Ia nahuna raninai aika hanona barina kaha'ina hauka. Tirama barina kaha'ina hanona Keriso kipokia Ia nahunai kahaeao Tirama barina kaha'ina. Weiana Keriso kipokia ena haiara kahahaiara aina raninai ia nuabina abomo kaha'ina.

Wairai Kupa Aiaranai Nuabi Aonai Kahamiaho.

18 Au naraonana bariu rani neiana aika nahahau haiara aina hanona taba papakia, ia nuabi weiana muriai aika 'eukai kewaira tina hauna keapa'ua ki'a baha. 19 Tirama ebabai tabakia ikoikiai hanona tibai'imai ekia nuatae apa'uana Tirama nahuna katewaira tina. 20 Pokina terama tabakia ikoikiai hanona taba anikia aha'i ba'anai ṯemiaho, 'a ekia nuataeai aha'i, ia Tirama ena nuataeai. 21 Terama tabakia hanona hauani parina ena ibiri 'iniai kateirubu, Ba Tirama nahuna ekia nuabi irubuna aonai katemiaho haeamo.

22 Weiana aika ha'iobina terama tabakia maikoinai hanona mai ao pumakia matoha babi'e miori keba ramana haiarana 'abana emai mo bariu rani neiana. 23 Iamo ikupaiakia aha'i, Tirama ena buabua kori'uaina Auba Robe ha'ina hauka abomo aoka niao puma mai nahabai'ima Tirama nahunai kebaonaka mai hauanika maikoina kebamaurinakia. 24 Aika nuatae apa'uana neianai mauri ha'ina. Ia nuatae apa'uana weiana aba haihana raninai a'i kahanuatae aina. Tai hanona taba aba ea'ina hauna nuatae apa'uanai kebaona? 25 Ia taba a'i naha'i bahana hauna nahanuataeai apa'uana raninai, aika hanona mai bakiroka kahabai'ima.

26 Taeara ihobonai Auba Robe hanona nibarainaka eka 'abe'abe aokiai, aika aea kahabahuba'ari aiho hanona a'i naha'iobina, ia Auba Robe kipona nihore nibahuba'ari mai ao pumana maearima ke'abi a'i ketaina haunai ninoinoi aika paukai. 27 Abomo maearima aokia neihanakia Tiramana hanona Auba Robe ena raona tabana e'iobina, pokina Auba Robe hanona Tirama ena maearima paukiai ninoinoi Tirama ena nuatae ihobonai.

28 Aika naha'iobina Tirama ebabainakia tabakia ikoikiai hanona tiaka haeamo Tirama tiraona'au aina haukia mai ena nuataeai eaparinakia haukia ibanamokiai. 29 Pokina Tirama weiakia e'iobi 'uainakia haukia eba'orunakia Nahuna ihobonai kateao, ba Keriso hanona hau pakanai keao uaho'abana ikoikiai baiatakiai. 30 Eba'orunakia haukia ia ehore eaparinakia, eaparinakia haukia ia ehore beroai ebaonakia, beroai ebaonakia haukia ia ehore ena nuabi ebenakia.

Taba Ha Tirama Ena Raona'au Herenai A'i Kea'iparenaka.

31 Uahomana raninai taba neiakia aea kaharoba ahuai aihonakia? Tirama aika nitainaka raninai tai hanona aika ke'oatanaka? Tai ha aha'i. 32 Ia nahuna hamomona a'i eubo aina, aika ikoikai paukai ebaibeni ai 'abaeana. Nahuna ebenaka buonai taba ikoikiai abomo kebeni 'abaeanaka.

33 Tai kehore Tirama ena a'itaea haukia atetua 'ekanai kehorotinakia? Tai ha aha'i. Tirama hanona ia niba tohanakia a'i tebeho. 34 Ba tai hanona puma kebenakia? Tai ha aha'i. Pokina Keriso Iesu e'ari, haeamona emikiri mue, ia hanona Tirama itipana tainai nemiaho, aika paukai ninoinoi. 35 Tai kehore Keriso ena raona'au ai kea'i parenaka? Atetua kehore 'ao bahaiara kehore 'ao bai'oata kehore 'ao arobo kehore 'ao uraru kehore 'ao ta'u kehore 'ao kareba kehore 'ao? Tai ha aha'i. 36 Atetua weiakia hanona Puka Robenai tererena ihobona etibaha,

“Ai hanona oi paumuai rani
ikoikiai 'ari ṯawairana,
ai hanona mamoe ai tibaonamai
kateahu 'arinamai.”
Sal 44.22

37 Ia taba neiakia ikoikiai aokiai aika hanona hatarahi, niraona'au ainaka hauna paunai. 38 Pokina au aba a'iobi tohana, weiana 'ari 'ao mauri, anerukia 'ao hiabu aubakia,
(38) auba ki'a obokia taburakia
bariu ṯemiaho tabakia 'ao wairai katemai tabakia, hiabu haeai haeai,
39 hano 'ubinai 'ao hano ba'anai, terama tabakia ikoinai ha kehore Tirama ena raona'au herenai a'i kea'i parenaka, pokina aika eka Obiapaka Iesu Keriso aonai nahamiaho paunai.

Copyright information for `RRO